ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جهان یکتا پارسیان مطرح کرد:

دولت سیزدهم و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جهان یکتا پارسیان گفت: دولت سیزدهم با تدوین بانک جامع اطلاعات درباره شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند نقش بسزایی در حمایت از این شرکت‌ها داشته باشد.

 

رسول خدابخشی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: دولت جدید میتواند ظرفیت محصولات دانشبنیان را با تهیه بانک اطلاعاتی جامع درخصوص توانمندی و تاثیر آنها در هریک از بخشهای کشور، بررسی نماید و بر اساس میزان صرفهجویی ارزی و بهرهوری بالای این محصولات، حمایتهای بیشتری از این شرکتها داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط بیمه شرکتهای دانشبنیان افزود: نرخ حق بیمه اجباری تامین اجتماعی شرکتهای دانشبنیان همانند شرکتهای عادی، ماهیانه 30 درصد است لذا انتظار میرود دولت جدید با در نظر گرفتن نقش و جایگاه ویژه شرکتهای دانشبنیان در تولید دانش فنی و محصولات دانشبنیان، این نرخ را به کمتر از 10 درصد تقلیل دهد تا سبب کاهش هزینههای این شرکتها و ایجاد فرصتی مناسب جهت پذیرش تعداد بیشتری افراد فارغالتحصیل دانشگاهی شود.

خدابخشی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت وزیران، از مالیات معاف هستند اما در عمل و اجرا، عدم شفافیت این موضوع خصوصا در مورد مالیات ارزش افزوده، به بزرگترین چالش برای این شرکتها تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که اعمال این معافیتهای مالیاتی با داشتن بند و تبصرههای متعدد و برداشتها و تفاسیر متفاوت، هزینههای زیادی را به این شرکتها تحمیل مینماید.

مدیرعامل شرکت دانشبنیان جهان یکتا پارسیان با اشاره به عدم موفقیت شرکتهای دانشبنیان در دریافت تسهیلات با نرخهای ارزانقیمت، گفت: به علت نیاز به وثایق برای اخذ تسهیلات، عملاً درصد قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان به دلیل نداشتن امکان ارائه، از گرفتن این تسهیلات محروم میشوند لذا شایسته است در دولت جدید، چارهاندیشی مناسبی در خصوص این موضوع صورت گیرد تا از طریق اعتبارسنجی، شرکتهای دانشبنیان بدون قرار دادن وثیقه، از این تسهیلات ارزانقیمت استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای تخصصی مورد نیاز این شرکتها از جمله استقرار در شهرکهای علمی-فناوری با داشتن زیرساختهای تخصصی و برخورداری از نیازهای اولیه مناسب مانند امکان دسترسی آسان و کوتاه به پایانههای حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، داشتن دسترسی به تجهیزات و ابزارها با سطح تکنولوژی روز و داشتن شبکههای اینترنتی با پهنای باند بالا جهت ارائه خدمات به این شرکتها، جدا از اینکه یک نیاز اساسی جهت توسعه و رشد این شرکتها است، تجمع و همافزایی حاصل از آن نیز سبب ایجاد جهش و شتاب در تولید محصولات دانشبنیان در پهنههای فناوری در گوشه گوشه کشور بر اساس پتانسیل و نقاط قوت آن منطقه خواهد شد و به این ترتیب از مهاجرت و خروج نخبگان از مناطق مختلف کشور، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

خدابخشی با اشاره به نقشی که وزارت امور خارجه کشور میتواند در توسعه شرکتهای دانشبنیان داشته باشد، بیان کرد: انتظار میرود صادرات محصولات دانشبنیان با استفاده از توان مجموعه وزارت امور خارجه کشور در معرفی هرچه بهتر و شناسایی نیاز بازارهای صادراتی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان با نگاه توسعه محصولات دانشبنیان صادراتی، رونق گرفته و امکان تحولی اساسی در عرضه و فروش محصولات و دستیابی شرکتهای دانشبنیان به بازارهای مناسب، از سوی دولت جدید مهیا گردد.

خدابخشی در پایان گفت: یکی دیگر از نکات قابل توجه، آن است کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار که با هدف ارتباط بخشهای مختلف با حضور نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد دانشبنیان همچون دانشگاهیان و پژوهشگران، مراکز صنفی و حرفهای، بنگاهها، متقاضیان محصولات دانشبنیان و نمایندگان بخشهای دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی شکل گرفتهاند، محل مناسبی برای ارتباط هریک از حلقههای این زنجیرهها با یکدیگر هستند لذا دولت جدید حمایت بیشتری از کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار داشته باشد تا شاهد شکوفایی ایدهها و محصولات فناورانه و دانشبنیان بیشتری در کشور باشیم.