اخبار

مرکز نوآوري، نقطه عطفي در نوآوري در صنعت غذا
1399 آذر 4

مرکز نوآوري صنعت غذا با حمايت دولت و بخش خصوصي راه‌اندازي شد. اين مرکز نقطه عطفي در نوآوري در اين صنعت است هرچند که نياز به ايجاد چنين مرکزي از مدت‌ها پيش احساس مي‌شد. در نخستين جلسه مرکز نوآوري صنعت غذا، جمعي از مسئولين بخش خصوصي و دولتي حضور داشتند و اين جلسه رنگ و بويي متفاوت داشت به گونه‌اي که مي‌توان گفت سرآغازي جديد براي صنعت پيش‌بيني شده و مسيري روشن پيش روي صنعت غذا است.

آگهی تبلیغاتی

مجلس