ارسال به دوست  نسخه چاپي 

طـرح نصب «بونـکر» در نانوايي‌ها

سال‌ها پيش طرحي در راستاي نگهداري آرد در نانوايي‌ها به وسيله بونکر ارائه شد اما نگهداري آرد از اين طريق به چه معنايي است؟

 

همانطور که ميدانيد در واحدهاي نانوايي با توجه به ابعاد، کيسههاي آرد در گوشهاي نگهداري ميشوند که در برخي موارد ممکن است آلودگي يا حشرات، اين کيسههاي آرد را تهديد کند يا با توجه به اقليم هر منطقه، رطوبت يا گرما نيز به کيسههاي آرد آسيب بزند. سالها پيش به منظور جلوگيري از دورريز آرد، طرح نگهداري بونکري ارائه شد که در کاهش هزينه و افزايش سلامت آرد و بهبود نگهداري آن موثر است. اما اجراي اين طرح، به ايجاد زيرساخت نياز دارد و مطالعات مداوم در اين زمينه صورت گرفته که آيا نانواييهاي تهران و ديگر شهرها، شرايط داشتن سيلوي موقت را در فضاي داخل نانوايي دارند يا خير؟!

امروزه در اغلب کشورهاي دنيا، داخل نانواييها سيلوهاي موقت تعبيه شده است و آرد در آن نگهداري ميشود و در سفرهايي که دست اندرکاران صنعت نان کشور به کشورهاي اروپايي داشتند، اين رويکرد مورد توجهشان قرار گرفت و ايده آن در راستاي کاهش هزينههاي حمل و نگهداري آرد در کشور ارائه شد اما برخي از کارشناسان ميگويند اگر در ايران بخواهيم در سطح کلان چنين طرحهايي را اجرايي کنيم، نخست بايد زيرساختهاي آن فراهم شود که مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار است.

اين طرح اما علاوه بر بحث تامين زيرساختها که به نوعي مانع محسوب ميشود، مزايايي هم دارد. به عنوان مثال در سال گذشته، کارخانههاي آرد با گراني کيسه مواجه شده بودند که به چالشي براي آنها تبديل شده بود اما با طرح سيلوي موقت، ديگر نيازي نيست که کارخانهها دغدغهاي براي تامين کيسههاي آرد داشته باشند بنابراين با اندک خلاقيت، هزينهاي را که صرفه کيسه آرد ميشود، ميتوان براي راهاندازي سيلوهاي موقت در قالب بونکر در دستور کار قرار داد. از سوي ديگر شايد اين موضوع در هزينه حمل آرد نيز نقش بسزايي داشته باشد چرا که اين روزها نانوايان از پرداخت هزينه کيسههاي آرد درب نانوايي نيز گلهمند هستند.

با اجراي روشهاي متفاوت و خلاقانه، ميتوان وضعيت نان کشور را ساماندهي و در هزينهها صرفهجويي کرد البته شايد گفته شود ايجاد سيلوي موقت در نانوايي، نيروي کاري را که در کارخانه، کيسههاي آرد را پر ميکند، دچار مشکل خواهد کرد اما ميتوان به گونهاي برنامهريزي نمود که کمترين آسيبي به نيروي کار يک کارخانه وارد نشود. نکته قابل توجه ديگر، اين است که فضاي نانواييهاي سنتي، آمادگي چنين طرحهايي را ندارد و به حمايت دست اندرکاران صنف و صنعت نياز است تا بتوانيم شاهد چنين تحولي در صنف نانوايي باشيم.

اگر امروزه ميبينيم در دنيا از چنين روشهايي براي نگهداري آرد نانواييها استفاده ميشود، بدون شک همه زيرساختهاي آن مهيا است بنابراين نانوايان نيز در اين زمينه، نياز به آموزش و حمايت دارند. اما در گفتوگو با تعدادي از نانوايان و آسيابانان، دريافتيم که در خصوص طرح تعبيه بونکر در واحدهاي نانوايي، اظهار نظرها متفاوت است که اگر با جمعبندي و آسيبشناسي درست از اين طرح گام برداشته شود، اين طرح ميتواند سرانجامي مطلوب داشته باشد.

پهلوانزاده، مديرعامل کارخانههاي آرد درخشان قم، آرياکار و آرد اسدي و از موافقان طرح تعبيه بونکر در واحدهاي نانوايي است. وي در اين باره گفت: نصب بونکر در واحدهاي نانوايي تا حد بسيار زيادي ميتواند اثربخش باشد.

وي افزود: مدتها است کارخانههاي بزرگ نان صنعتي از بونکر استفاده ميکنند که طرحي بسيار موثر است و در واقع نبايد مانع ايجاد تحول شد.

به گفته وي، استفاده از بونکر در نانواييها به صرفه خواهد بود و از ضايعات گوني جلوگيري خواهد کرد.

اما مهندس وزيري، مديرعامل کارخانه آرد وزيري نظر ديگري دارد. وي اظهار کرد: چنين طرحهايي براي نانوايان دلواپسي ايجاد ميکند.

وي گفت: پيادهسازي طرح تعبيه بونکر به نوع اجراي آن بستگي دارد. براي ساماندهي وضعيت آرد در نانواييها بايد برنامهها و تصميمگيريهايي را در دستور کار قرار داد تا از فروش آرد خارج از شبکه جلوگيري شود.

 به گفته وزيري، اجراي چنين طرح هايي به نگاه بلندمدت نياز دارد تا هم نانوا و هم آسيابان بتوانند شرايط را مديريت کنند.

عليرضا يزدجردي، مدير فروش و بازاريابي شرکت آرد تابان هم با بيان اينکه استفاده از بونکر در نانواييها از مزيتهاي زيادي برخوردار است، گفت: در بحث بهداشت محصول و محيط کار، صرفهجويي در مصرف کيسه از نظر زيستمحيطي و همچنين کاهش هزينههاي پرداختي بابت کيسه و غيره ميتواند نقش مثبتي داشته باشد اما بايد در نظر داشت که مجهز کردن نانواييها به بونکر مستلزم سرمايهگذاري در اين بخش است که با وضعيت موجود و مشکلات عديده نانواييها که همگي به آن اشراف کامل داريم، دور از تصور است. نکته ديگر که به آن نيز بايد توجه کرد، استقرار بسياري از نانواييها در کوچه پسکوچههاي شهر است که اين خود چالشي بزرگ براي اجرايي کردن اين طرح محسوب ميشود.

وي ادامه داد: از سوي ديگر کارخانههاي آرد هم نياز به سرمايهگذاري در اين بخش دارند که با وضع موجود، انگيزهاي براي اين کار وجود ندارد.

سالها پيش اين طرح از طرف هسته خودکفايي تحقيقاتي صنايع آرد و نان به وزارت وقت صنايع پيشنهاد شده بود اما به دليل وجود سيستم انحصار و تبعات اقتصادي ناشي از آن، عملياتي نگرديد و بايد در يک طرح جامع براي تحول در زنجيره گندم، آرد و نان، مورد بررسي و اجرا واقع گردد. اما در اين ميان نانوايان هم تعبيه بونکر را در افزايش بهداشت موثر ميدانند و معتقدند بايد زيرساختها را براي اين موضوع فراهم کرد و با توجه به اينکه در اجراي اين طرح، به آسيبشناسي بيشتري نياز است، بايد ديد که اين بار طرح تعبيه بونکر در نانواييها چه سرانجامي خواهد داشت.