ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران:

کیفیت گندم‌های ذخیره‌ شده در مراکز ذخیره‌سازی استان تهران، در حد بسیار خوب است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در راستای بهبود کیفیت آرد و نان، مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

 

عباس ارشدی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: از جمله اقداماتی که در این اداره کل در راستای بهبود کیفیت گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته، رعایت دقیق اصول نظامنامه کنترل کیفیت و ارزیابی کیفی گندم در زمان خرید، تحویلگیری، نگهداری، توزیع و فروش آرد به کارخانههای تحت پوشش، از طرف تمامی مراکز خرید و ذخیرهسازی گندم است.

وی افزود: تعیین ویژگیهای کیفی گندمهای ذخیره شده از جمله هکتولیتر، ایندکس و پروتئین در مراکز ذخیرهسازی استان از سوی آزمایشگاه مرکزی این اداره کل بر اساس استانداردهای مرتبط و شناسنامهدار نمودن گندمهای ذخیره شده در مراکز ذخیرهسازی با توجه به آنالیز کیفیت گندم، در دستور کار قرار گرفته است ضمن آنکه بهرهگیری از تکنیکهای متعادلسازی کیفی در خصوص انواع گندمهای ذخیره شده جهت جلوگیری از نوسانات کیفی آرد و نان در استان و ابلاغیه رعایت درصد اختلاط گندم متناسب با کیفیت موجودیهای هر سیلو، قبل از عملیات توزیع و فروش، به صورت ماهانه به مراکز ذخیرهسازی استان ارسال شده است.

ارشدی با اشاره به رعایت FIFO و رعایت خواب گندمها تصریح کرد: در کنار تمامی اقدامات برای تحویل دادن گندم باکیفیت به کارخانههای آرد، بازآموزی و آموزشهای توجیهی برای مسئولین فنی و کنترل کیفی انجام میشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در ادامه درباره دیگر اقدامات این اداره کل گفت: درجهبندی سیلوها و کارخانههای آرد در استان و ارتقای سطح کیفی آنها، تهیه تجهیزات آزمایشگاهی و اطمینان ار صحت عملکرد آنها، نظارت مستمر و بازرسی ماهانه مراکز ذخیرهسازی گندم و کارخانههای آرد تحت پوشش، نمونهبرداری از گندمها و ایدههای ارسالی، بررسی کیفیت آردهای تولیدی کارخانههای تحت پوشش با ادغام آزمونهای ویژگیهای کیفی طبق استاندارد ۱۰۳، در آزمایشگاه مرکزی اداره کل به صورت ماهانه انجام میشود.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای به موقع برنامههای ابلاغی شرکت بازرگانی دولتی برای حمل و توزیع گندم با توجه به موارد مصرف، از دیگر اقدامات این اداره کل است. در حال حاضر وضعیت گندمهای ذخیرهسازی شده و قابل فروش به کارخانهها از حیث کیفیت در حد بسیار خوب است و متعاقب آن با توجه به آنالیز کیفیت آردهای تولیدی کارخانههای تحت پوشش البرز و تهران، اقداماتی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.