ارسال به دوست  نسخه چاپي 

اصلاح نرخ نان، نگراني نانوايان و دغدغه مسئولين

اصلاح نرخ نان يکي از موضوعاتي است که در گفت‌وگو با هر مسئولي شنيده مي‌شود و دولت بايد راه حلي براي اصلاح نرخ نان بيابد هر چند به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم اقدام چنداني براي اصلاح نرخ نان در نظر گرفته نشده است.

 

 

يکي از برنامههايي که در مجلس شوراي اسلامي به آن پرداخته شد، موضوع تعيين نرخ خريد تضميني گندم با بهرهگيري از نظر کارشناسان حوزه کشاورزي و گندمکاران نمونه بود که به گفته رئيسي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس، استقبال مطلوبي از بذر کشاورزي پس از تعيين نرخ خريد تضميني گندم صورت گرفت و اين نشان ميدهد دولت ميتواند با ايجاد سازوکارهاي مناسب، کشاورز را راغب به کشت نمايد البته افزايش نرخ گندم دغدغههايي را نيز براي مسئولين ايجاد کرده است.

رئيسي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي در اين باره گفت: دغدغه اصلي کميسيون کشاورزي در ابتدا قيمت گندم بود اما پس از آنکه اختيار قيمتگذاري از شوراي اقتصاد گرفته و ساختار جديدي براي آن تعريف شد و نرخ پيشنهادي بر اساس 4000 تومان تعيين گرديد، توانست رضايت کشاورزان عزيز را به دنبال داشته باشد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه اکنون دغدغه نمايندگان، افزايش قيمت نان پس از افزايش قيمت گندم است، بيان کرد: اميدواريم که از طريق يارانهها اقداماتي انجام شود تا نان با قيمت مناسب به دست مردم برسد و نانوا متضرر نشود.

از سوي ديگر محبي نجمآبادي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار کرد: دولت بايد يارانه را تقبل کند و متناسب با دستمزد افراد، يارانه اعلام شود و نبايد بار افزايش قيمت نان بر دوش نانوا باشد چراکه مشکلات بسياري را براي اين قشر به دنبال خواهد داشت.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر ميخواهيم اصلاحي در نرخ نان يارانه آرد و نان داشته باشيم، بايد با دقت آسيبشناسي نماييم و کار تخصصي انجام دهيم تا کسي در اين ميان ضرر نکند.

نوروزي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس هم با بيان اينکه اين روزها شائبه قاچاق آرد از سوي نانوايان شنيده ميشود، در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: به دنبال آن هستيم که راهکاري براي اين موضوع پيدا کنيم چرا که افزايش قاچاق آرد به معضلي در نانواييها تبديل شده و مسئولين نيز از اين شرايط ناراضي هستند. اگر نانوا ميخواهد به حق خود برسد، نبايد دست به چنين کارهايي بزند و ما مخالف قاچاق آرد هستيم.