ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

با اصلاح ساختار آرد و نان موافقت نشد

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به شرايط فعلي در عرصه اقتصادي، نانوايي‌هاي سنتي و صنعتي در رده مجموعه‌هايي بودند که در اين سال‌ها به آن‌ها توجه نشد.

 

محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي اظهار کرد: بايد به صنف نانوايان توجه ويژه داشته باشيم و اگر نتوانيم تصميمگيري کنيم که مابهالتفاوتي به آنها بدهيم يا شرايط همسانسازي براي معيشت آنها در توليد و فروش نان را ايجاد نکنيم، اين واحدها قطعاً ورشکست خواهند شد.

وي با اشاره به اينکه واحدهاي نانوايي در شرايط نامساعد اقتصادي فعاليت ميکنند، بيان کرد: برخي از نانوايان، با اجاره دادن واحد نانوايي خود ميتوانند درآمدي چند برابري به دست آورند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه طرح بازنگري ساختار آرد و نان انجام نشد، تصريح کرد: اصلاح ساختار آرد و نان اتفاق نيفتاده اما در بحث بودجه تنها نبايد به فکر تأمين آرد و يارانه باشيم چراکه مشکلات نانوايان تنها محدود به تأمين آرد نيست بلکه هزينه سوخت، دستمزد کارگر و هزينههاي جانبي هم افزايش پيدا کرده که اگر مورد توجه قرار نگيرد، نانواييها قادر به ادامه کار نخواهند بود و نگراني ما از عدم استمرار فعاليت واحدهاي نانوايي است.