ارسال به دوست  نسخه چاپي 

توجه به نرخ آرد و نان در کنار خريد تضميني گندم

موضوع رسيدگي به توليد گندم و ساماندهي آرد و نان در مجلس يازدهم در مقايسه با دوره‌هاي ديگر، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است به طوري که کميته‌اي در راستاي تعيين نرخ خريد تضميني محصولات استراتژيک که 30 محصول را در بر مي‌گيرد، در مجلس راه‌اندازي شد تا بتوانيم بخشي از دغدغه‌هاي دست اندرکاران زنجيره توليد محصولات استراتژيک از جمله گندم و در ادامه آرد و نان را کاهش دهيم.

 

در همين زمينه، دغدغههايي درباره ساماندهي و اصلاح نرخ آرد و نان هم وجود دارد و شايد اين ايراد به مجلس گرفته شود که چرا تنها دغدغه آنها نرخ خريد تضميني گندم است. در اين راستا با چند تن از نمايندگان مجلس به گفتوگو نشستيم که در ادامه ميخوانيد.

اعظمي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: هرچند که موضوع رسيدگي به نرخ آرد و نان مربوط به کميسيون کشاورزي مجلس نيست اما ما در اين کميسيون دغدغه تعيين نرخ و اصلاح زنجيره را داريم. نرخ خريد تضميني گندم، جزو اولين طرحهايي بود که کميسيون کشاورزي در قالب طرح دو فوريتي در صحن مجلس مطرح کرد و با رأي بالايي در کميسيون تصويب شد.

وي با اشاره به اينکه کميتهاي در راستاي رسيدگي به مشکلات گندمکاران از سوي کميسيون تشکيل شد، اظهار کرد: در اين کميسيون علاوه بر وزير، رئيس سازمان برنامه و بودجه و سه گندمکار شاخص و همچنين اتحاديهها و سنديکاي مربوط به توليد گندم هم حضور دارند تا تصميمات به نفع گندمکاران باشد.

اعظمي ادامه داد: اصلاح نرخ خريد تضميني، از دغدغههاي مجلس است و طبق محاسبات، هر کيلوگرم 7 هزار تومان است.

وي با اشاره به اين نکته که ميگويند با افزايش نرخ گندم، نان گران ميشود، بيان کرد: نبايد از جيب کشاورز به نانوايان پرداخت شود و دولت موظف است در اين زمينه ورود کند.

اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسش ما درباره توجه دولت به امنيت غذايي تصريح کرد: يکي از دغدغههاي ما، توجه به امنيت غذايي است و يکي از اقدامات کميسيون کشاورزي، اين است که بر امنيت غذايي تأکيد داشته باشيم. نان ما به دليل بيکيفيتي، دچار ضايعات است اما يک نکته را نبايد فراموش کرد که ناني که به دست مردم داده ميشود، براي بررسي کيفيت آن، دولت بايد نظارت داشته باشد. متأسفانه در روستاهاي دورافتاده، مردم تنها خوراکشان نان است و بايد به اين موضوع بيشتر توجه شود.

محمدعلي نقدعلي، عضو ديگر کميسيون کشاورزي نيز با اشاره به وضعيت توليد گندم در کشور گفت: کشاورز و مصرفکننده در توليد گندم آسيب ميبينند اما مشکلات بخش کشاورزي با اصلاح قانون خريد تضميني گندم، مرتفع ميشود.

وي افزود: از يک سو گندم کالايي استراتژيک است، از سوي ديگر بايد خودکفا باشيم و از سوي ديگر هم ميدانيم که بايد از مصرفکننده حمايت کنيم و اگر نتوانيم اين شرايط را مديريت کنيم، آخرين قوت غالب سفره مستضعفين نيز از بين ميرود.

اين نماينده مجلس با اشاره به اصلاح نرخ نان گفت: دولت بايد در اصلاح نرخ نان تدبير کند و حمايت از کشاورزان و توجه به مصرفکننده نهايي را از ياد نبرد.

سياهکلي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با توجه به عدم تعيين نرخ نان در طي سالهاي اخير گفت: نانوايان بسيار با من ديدار دارند و درباره مشکلاتشان با من گفتوگو ميکنند. يکي از مشکلاتي که با آن مواجه هستند، اين است که طي سالهاي اخير، هزينه يک کيسه آرد بر عهده نانوايي قرار داده شده که براي آنها به صرف نيست.

وي با اشاره به اينکه در سالهاي اخير شاهد بوديم که به کشاورزان کمتوجهي ميشود، بيان کرد: گندم محصولي استراتژيک است اما چرا بايد کشاورزان در زمينه کود، بذر و نهادههاي کشاورزي با مشکل مواجه باشند؟ ارز 4200 توماني در سال جاري در چه بخشهايي هزينه شد که کشاورز اکنون با مشکلات متعدد روبهرو است؟

اين نماينده مجلس ادامه داد: بايد مکانيزمي در دستور کار قرار دهيم تا کشاورزان گندمکار، کمتر آسيب ببينند، هرچند که مجلس يازدهم در راستاي ساماندهي خريد تضميني گندم، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد.

جلال محمودزاده، نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه کارگروه قيمت خريد تضميني محصولات استراتژيک، به دنبال آن است که مشکلات نرخگذاري محصولات استراتژيک مرتفع شود، بيان کرد: وظيفه اين کارگروه، تعيين قيمت کالاهاي استراتژيک، تعيين نهادها، امکانات و تسهيلات و خريد تضميني محصولات است. در زمينه خريد تضميني گندم با مشکلي مواجه نيستيم چرا که در کنار ادارات کل غله و خدمات بازرگاني، سازمانهاي تعاوني روستايي و مراکز خريد نيز آماده هستند تا براي سال جاري اقدام به خريد گندم نمايند.

 اين نماينده مجلس ادامه داد: بايد تغييرات به گونهاي اعمال شود که کشاورزان تمايل به فروش گندم به دولت را داشته باشند و مجبور نباشيم گندم 8 هزار توماني را از ساير کشورها خريداري کنيم.

محمودزاده با بيان اينکه دغدغه مجلس، ساماندهي به آرد و نان هم هست، تصريح کرد: اين طرح به يکديگر متصل است اما اگر گندم کيفيت داشته باشد، کيفيت آرد و نان نيز افزوده خواهد شد از سوي ديگر با ادارات غله و خدمات بازرگاني جهت نظارت بر موضوع آرد و نان تعامل داريم.

وي با تاکيد بر اينکه از دولت خواستار شديم تا ادارات کل غله و خدمات بازرگاني زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي باشند، اظهار کرد: اگر تمام زنجيره در يک وزارتخانه اداره شود، بهتر ميتوانيم نتيجهگيري کنيم و اين خواسته ما از رئيس جمهور است.