ارسال به دوست  نسخه چاپي 

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در گفت‌وگوي اختصاصي تأکيد کرد:

اصلاح نرخ نان با بررسي يارانه‌هاي اين زنجيره

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني گفت: با توجه به تعيين نرخ خريد تضميني گندم، اصلاح نرخ نان در دستور کار دولت است.

 

مفتح در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: با توجه به تشکيل کميته قيمتگذاري، بلاتکليفي درباره تعيين قيمت گندم نداريم. تنها با افزايش قيمت حاملهاي سوخت و دستمزد کارگران، به ناچار بايد به افزايش قيمت در نان توجه کرده يا يارانه نان را مورد بازبيني قرار دهيم و با توجه به اينکه قيمت خريد تضميني گندم افزايش داشته، بحث اصلاح قيمت نان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر سقف يارانه نان مطابق با سال گذشته باشد، بايد تغييري در قيمت نان ديده شود البته همکاران در شرکت بازرگاني دولتي به دنبال اصلاح قيمت نان هستند.

وي افزود: با توجه به تعيين نرخ خريد تضميني گندم و آغاز فصل خريد، تصميمگيري براي نرخ نان هم در دستور کار قرار گرفته است.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در ادامه درباره ضرورت تقويت مديران استراتژيک اظهار کرد: بدنه مديريت دولت بايد کارشناسي و تقويت شود و مديران نبايد جسارت تصميمگيري را از دست دهند. چيزي که در کل مديريت کشور مشاهده ميشود، اين است که بابت فرصتهاي از دست رفته، خسارتهاي بسيار به کشور زدهايم چراکه مديران براي آنکه در معرض تصحيح کارنامه عملکرد خود قرار نگيرند، کمتر تصميمگيري ميکنند که اين براي کشور بسيار بد است.

مفتح ادامه داد: شمار قابل توجهي از ارگانهاي نظارتي وجود دارند که با يکديگر همسو نيستند، مديران کارشناسي داريم که جسارت تصميمگيري ندارند و شمار مديران استراتژيک در کشور اندک است، حتي در دانشگاههاي ما چنين خروجي وجود ندارد و در ادارهها نيز مديران استراتژيک تربيت نميکنند. مدير پاکدست کم نداريم اما جسارت از آنها گرفته شده است.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در بخش ديگري از گفتههاي خويش، تعامل مديران بخش دولتي و بخش خصوصي با توليدکنندگان را در راستاي تقويت صادرات ضروري دانست و گفت: وقتي که با افزايش قيمت دلار مواجه هستيم، خدمات صادرات ارزش پيدا ميکند و زمينه براي فعاليت خدمات فني و مهندسي مناسب است اما ما از اين فرصت هيچوقت استفاده نکرديم. کشور ما موقعيت استراتژيک دارد و کشورهاي همسايه ميتوانند بازارهاي هدف مناسب براي کشور باشند اما ما در پيدا کردن کاميون براي حمل و نقل داخلي در گمرک با مشکل مواجه هستيم!

وي ادامه داد: تقويت صادرات در وهله اول وظيفه اتاقهاي مشترک بازرگاني است. دولت بايد زيرساختها را فراهم کند اما اتاقها به تقويت مبادلات تجاري بپردازند. يکي از مزيتهاي نسبي، واردات گندم و صادرات آرد و فراوردههاي آردي است اما بدنه مديريت خصوصي-دولتي، دروننگر است.

به گفته وي، طبق فرموده مقام معظم رهبري، توليدات کشور بايد درونزا و برون‌‌گرا باشد و از ظرفيتهاي داخلي استفاده شود و خودکفايي در وهله دوم قرار بگيرد.

مفتح در پايان گفت: قيمت نان بالاخره اصلاح ميشود و در بازار نبايد به يارانه اتکا داشته باشيم. ابزار يارانه براي تشويق خريد و ابزار اقتصادي براي يک کالا است. يارانه و ماليات دو ابزار براي مصرف و کاهش مصرف هستند و يارانه بايد در جهت حمايت از اقشار مستضعف استفاده ميشود. سرانه مصرف نان، بالا است چون يارانه به آن تخصيص مييابد و اسراف ميشود لذا دولت بايد نرخ را اصلاح کند و روشهايي را براي حمايت از اقشار ضعيف در نظر بگيرد.