ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون بهداشتي وزير بهداشت در گفت‌وگوي اختصاصي مطرح کرد:

بهبود رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در واحدهاي نانوايي

معاون بهداشتي وزير بهداشت گفت: وضعيت بهداشتي واحدهاي نانوايي در شرايط کرونا بهتر شده است.

 

دکتر عليرضا رئيسي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: نانواييها از صنوفي بودند که کمترين پروتکلهاي بهداشتي را رعايت ميکردند.

وي افزود: بيشترين شمار پلمب به دليل عدم رعايت پروتکلهاي بهداشتي، به واحدهاي نانوايي تعلق گرفت.

معاون بهداشتي وزير با اشاره به اينکه واحدهاي نانوايي جزو صنوف ردهبندي يک هستند، تصريح کرد: واحدهاي نانوايي به دليل نوع شغل در رنگبندي قرار نميگيرند و متاسفانه بيشترين تخلفات بهداشتي در نانواييهاي سنتي انجام ميشود.

رئيسي ادامه داد: رعايت بهداشت در واحدهاي نانوايي به مشکلات ناشي از شرايط کرونا مرتبط نميشود و واحدهاي نانوايي بايد بدانند که در هر شرايطي، رعايت بهداشت جزو اولويتهاي اين واحدها محسوب ميشود.

وي در پايان گفت: تا زماني که شيوه توليد در نانواييها، سنتي است، بايد شاهد چنين مسائلي هم باشيم.