ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معضل ماه؛ قطعي برق و آسيب به واحدهاي نانوايي

اين روزها که صنوف به تازگي پس از شرايط دشوار کرونا به دنبال آن هستند که کسب و کار خود را دوباره از سر بگيرند، با مشکل جديدي مواجه هستند! قطعي برق در نقاط مختلف کشور و در شهرها و شهرستان‌ها اتفاق مي‌افتد و آسيب‌هاي مختلفي به صنايع وارد کرده است به گونه‌اي که در گزارش‌ها آمده است کميسيون صنايع و معادن اتاق بازرگاني، پيگير تبعات وارده به صنايع مختلف در زمان قطعي برق شده است.

 

از سوي ديگر محسن نقاشي، دبير فدراسيون تشکلهاي صنايع غذايي و کشاورزي ايران در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، صنايع غذايي را متأثر از قطعي برق در کشور دانسته و اذعان نموده است که يک کارخانه توليدي صنايع غذايي به دليل قطعي برق، آسيبهاي جدي را متحمل ميشود بنابراين از دولتمردان انتظار ميرود قبل از قطع کردن برق به توليدکنندگان اطلاعرساني کنند تا آنها بتواند تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

در اين ميان صنف نانوايان نيز از آسيبهاي ناشي از قطعي برق مستثنا نبودهاند. يک نانوا در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در زماني که برق نانوايي قطع ميشود، به سختي ميتوان به پخت ادامه داد و امکان از بين رفتن خمير وجود دارد.

به گفته وي، قطعي برق البته که چالشي جديد براي نانوايان نيست اما در شرايطي که مواد اوليه گران است و به نان، نرخ جديدي هم داده نشده است، نانوا را دچار دردسر تازه ميکند چرا که اگر نتواند خمير را به نان تبديل کند، ضايعات محسوب ميشود.

يک نانواي ديگر نيز از خراب شدن خمير در پي قطع شدن برق گلهمند بود و اظهار کرد: در اثر قطعي برق بيش از دو ساعت، مجبور ميشويم خمير را به عنوان ضايعات دور بريزيم و همين لطمهاي به اقتصاد واحدهاي نانوايي محسوب ميشود و وظيفه دولت است که در چنين شرايطي که نانوا و نانوايي حال خوبي ندارند، اوضاع را ساماندهي کند.

در صنايع تبديلي هم هرچند به دليل سرمايهگذاريها کمتر شاهد مشکلات هستيم اما برخي از توليدکنندگان نيز در پي قطع شدن برق، در فرايند توليد با مشکل مواجه ميشوند بنابراين اين موضوع که اين روزها صنوف و صنايع مختلف را درگير کرده است، نياز به چارهانديشي دارد.