ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آخرين تکنولوژي‌هاي آسياباني

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ميلر، بيشتر نوآوري‌هايي که در طول دهه گذشته روي داده است، عمدتا به روبه‌رو شدن با چالش‌هاي صنعت آسياباني مانند کم کردن هزينه‌هاي توليد، بهبود شرايط کار، تکميل پروسه خودکارسازي و کنترل کيفيت محصول کمک کرده است. در زمان بحران کوويد 19، کارخانه‌هاي آسياب بايد به بهبود کيفيت و ايمني آرد مي‌پرداختند و تامين‌کنندگان تجهيزات که به تامين صنعت آسياباني مشغول بودند، بايد تکنولوژي‌هايي جديد را معرفي مي‌کردند تا توليد آرد با ايمني و بهره‌وري بيشتر انجام مي‌شد.

 

يک مدير خوب، کسي است که ميتواند کمپانياش را در زمان بحران به خوبي مديريت کند. پاندمي کوويد 19 در جهان، علاوه بر برجسته کردن اهميت ايمني آرد، تقاضا براي وجود آرد در خانهها را در بسياري از بخشهاي جهان افزايش داد. در دوران اين بحران، کارخانههاي آسياب بايد به بهبود کيفيت و ايمني آرد ميپرداختند و تامينکنندگان و توليدکنندگان تجهيزات اين صنعت نيز بايد تکنولوژيهايي جديد را معرفي ميکردند تا توليد آرد با ايمني و بهرهوري بيشتر انجام ميشد.

امروزه، کمپانيهايي که دائما در محصولاتشان نوآوري ايجاد نميکنند، نميتوانند در رقابت با ديگر کمپانيها موفق عمل کنند و همچنين نميتوانند در بازار پيشرفت داشته باشند. به همين دليل سودشان در حداقل ميزان ممکن باقي ميماند. ضروريترين فعاليتها براي ايجاد نوآوري، سرمايهگذاري منابع و زمان براي تحقيق و توسعه (R&D) است. هر کمپاني که ميخواهد در ميان کمپانيهاي برتر بماند، بايد تعهد قوي به R&D داشته باشد.

بيشتر نوآوريها در دهه گذشته، عمدتا کمک کرده تا با چالشهايي که در صنعت آسياباني روبهرو هستيم مانند کاهش هزينههاي توليد، بهبود شرايط کار، کنترل کيفيت محصول و غيره روبهرو شويم. کم کردن هزينههاي توليد با معرفي ماشينهايي که داراي ظرفيت بالا هستند به دست ميآيد که به ساخت کارخانههاي آسيابي با ظرفيت بالا منجر ميشود و تجهيزات به نگهداري کمتر و راحتتر نياز خواهند داشت تا مقدار و زمان توقف در توليد کم شود.

بهبود شرايط کار که باعث رضايت کارمندان نيز ميشود، با طراحي ماشينهايي که به راحتي تنظيم شده، سروصداي کمتري دارند و کار با آنها راحتتر است، امکانپذير خواهد بود. خودکارسازي پروسه توليد با استفاده از صنعت 0/4، به بهبود مديريت کارخانه آسياب کمک ميکند که اين کار را با فراهم آوردن رکوردهاي کيفيت و توليد و با استفاده از تکنولوژي IoT، تنظيم دقيق ماشين براي اطمينان يافتن از ثبات در کيفيت، کاهش هزينههاي توليد با حذف اضافه کاري کارگر و کاهش تعداد کارمندان به انجام ميرساند.

براي اطمينان يافتن از ترکيب دقيق و مناسب انواع گندم، بعضي کمپانيها فيدرهايي را معرفي ميکنند که با وزنهاي مختلف کار کرده و به صورت دقيق، وزن گندم را طبق دستورالعمل تنظيم مينمايند.

تجهيزات مختلف براي افزايش ايمني آرد توليد شدهاند که کارهاي مختلفي را در کارخانه انجام ميدهند و به بهبود عملکرد کارخانه و در ادامه کيفيت آرد منجر ميشوند.

بيشتر نوآوريها براي توسعه ماشينهاي غلتکي صورت گرفته و طراحيهايي انجام شده که به چرخش هوا کمک ميکند و دماي غلتک را پايين نگه ميدارد.

امروزه براي اطمينان يافتن از کنترل پروسه و کيفيت آرد، ميتوان از ابزار NIR استفاده کرد تا به صورت دائم و آنلاين، به مانيتورينگ و رکورد پروتئين، مقدار رطوبت، خاکستر، رنگ و غيره پرداخت. به همين دليل، سيستمهاي کنترل closed-loop را ميتوان راهاندازي کرد تا مواد افزودني به دقت کنترل شوند. واحدهايي تحت عنوان Multipoint NIR به همراه IoT هستند که وجود آنها براي کارخانههاي آسياب هوشمند، ضروري است.

آخرين نوآوري که به نگهداري و مديريت کارخانه آسياب کمک ميکند، ابزاري است که در مورد وضعيت غلتکها تصميمگيري ميکند. براي مثال کمپاني Yenar دستگاه اندازهگيري پروفايل RollCare را معرفي کرده که از تکنولوژي ليزرها استفاده ميکند.

 

مرحله بعدي چيست؟

بيشتر نوآوريهايي که صورت ميگيرد در مورد بهبود ماشينهاي غلتک، کنترل آسياب و خودکارسازي هستند. هيچ نوآوري در مورد دياگرام آسياب بعد از معرفي دياگرام فشرده آسياب صورت نگرفته است. ما قبلا توضيح داديم که صنعت 0/4 بايد براي دستيابي به کارخانه آسياب هوشمند به کار برده شود که به معني خودکارسازي و دادهکاوي است. اما براي هوشمندسازي آسياب، بايد در دياگرام جديد آسياب، نوآوري صورت گيرد. اگر يکي از غلتکها به هر دليل متوقف شود، چه خواهد شد؟ اگر اين اتفاق بيفتد، همه بخشهاي کارخانه آسياب بايد خاموش شوند تا آن ماشين دوباره کار کند. ما به يک دياگرام جديد منعطف نياز داريم که ميتوان آن را Dynamically Directed Streams نامگذاري کرد.