ارسال به دوست  نسخه چاپي 

سيدمرتضي سنادي‌زاده، مديرعامل آرد جوانه شوشتر:

در پي خروج گندم، صنايع استان خوزستان با افت کيفيت توليد مواجه مي‌شوند

استان خوزستان نيز مانند ساير استان‌هاي کشور داراي گندم‌هايي با درجه کيفيت قوي، متوسط و ضعيف است اما در حال حاضر بدون در نظر گرفتن استاندارد کيفي گندم مورد نياز استان، محصول توليدي امسال به مقصد ساير استان‌ها از خوزستان خارج مي‌شود.

 

سيدمرتضي سناديزاده، مديرعامل آرد جوانه شوشتر و مدرس دانشگاه با ذکر مطلب فوق اظهار کرد: استان خوزستان سالانه 700 هزار تن مصرف گندم دارد که به طور معمول از ترکيب گندمهاي متوسط، قوي و ضعيف استان در اختيار واحدهاي صنعتي آردسازي قرار ميگيرد اما امسال با پيشبيني افت توليد در کشور، عليرغم اينکه ساير استانها نيز در فصل خريد هستند، گندم از استان خارج ميشود و اين موضوع ميتواند منشأ تبعاتي چون افت کمي و کيفي گندم در استان و در نهايت افت کيفيت آرد و نان باشد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر با اينکه ذخيره گندم در انبارهاي استان هنوز کامل نشده است، محصول از سيلوهاي بخش خصوصي به مقاصد ديگر خارج ميشود، تصريح کرد: اگر بدين منوال آهنگ خروج گندم تداوم داشته باشد، در آينده براي مصرف استان بايد روزانه گندم به کارخانهها توزيع شود که امکان کنترل وضعيت کيفي گندم از واحدهاي صنعتي سلب و کيفيت دچار مشکل خواهد شد.

سناديزاده همچنين به افت کيفيت آرد به جهت عدم ايجاد شرايط براي استراحت گندم اشاره کرد و متذکر شد: به طور معمول جهت استحصال آرد کيفي، گندم بايد دوره 120 روزه استراحت را طي کند اما به دليل نبود ذخيره گندم، در حال حاضر شايد پس از 20 روز استراحت آسياب ميشود که تبعات کيفي آرد استحصالي از اين گندم را در نان خبازيها خواهيم ديد.

مديرعامل آرد جوانه شوشتر ضمن انتقاد از اينکه موضوع کمبود گندم در کشور عاملي براي تحت فشار قرار گرفتن استان خوزستان شده است، خاطرنشان کرد: استاني که توليدکننده گندم است، حداقل بايد به اندازه مصرف خودش از توليدش بهرهمند شود. اعمال اين سياست در جهت خروج گندم از اين استان، صحيح نيست و شايد مجبور به واردات گندم ضعيف از ساير استانها جهت اختلاط و استانداردسازي کيفيت گندم شويم که تبعات زيادي خواهد داشت.