ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مهندس هوشيار، مدير کنترل کيفيت و مسئول فني آرد سپيدان:

اختلاط مناسب گندم از نکات ضروري در حصول کيفيت است

مهندس مصطفي هوشيار، دانش‌آموخته مهندسي شيمي در گرايش صنايع غذايي با سابقه فعاليت 11 ساله در کارخانه‌هاي آرد استان فارس، در حال حاضر مدير کنترل کيفيت و مسئول فني واحد صنعتي سپيدان است.

 

وي به مهمترين وظايف مسئولين فني در واحدهاي آردسازي اشاره کرد و گفت: مسئولين فني در واحدهاي توليد آرد، وظايف متعددي برعهده دارند که برخي از مهمترين وظايف آنها به شرح ذيل است؛

1- بررسي کنترل کيفي مواد اوليه ورودي يعني گندم به عنوان رکن اساسي کيفيت که بايد عليرغم بررسي کيفي، اقدام به جداسازي و ذخيرهسازي مناسب بر اساس ميزان پروتئين و مناطق مختلف جغرافيايي (در سيلوهاي مختلف) نمود.

2- کنترل و نظارت بر نگهداري صحيح گندم در طول دوره يک ساله ذخيرهسازي که ميتواند شامل هوادهي سيلوهاي گندم، ضدعفوني و دوران بين سيلوها باشد.

3- کنترل و پايش اختلاط گندم در طول مراحل آسياباني جهت استمرار و يکنواخت ماندن کيفيت آرد نهايي

4- پايش و کنترل کيفي محصولات توليدي بر اساس استانداردهاي ملي و بينالمللي

هوشيار با بيان اينکه اگر مسئول فني نظارت لازم و کافي بر گندم ورودي با اختلاط مناسب مبتني بر دانش و تجربيات فني را به کار گيرد، با همکاري واحد توليد ميتوان در طول سال به يکنواختي مناسب در بحث کيفيت آرد دست يافت، افزود: شايان ذکر است سياستهاي مديريتي کلان در بحث تأمين گندم به عنوان ماده اوليه کارخانهها و اختصاص سهميههاي مناسب بين کارخانهها از گندم باکيفيت و همچنين پيدا کردن بازارهاي آزاد مناسب جهت واردات گندم خارجي، بيشترين نقش را در مسأله يکنواختي کيفيت دارد.

وي در خصوص مباحث مربوط به توليد و مسائل فني از بعد کنترل کيفي خاطرنشان کرد: در ابتدا اختلاط مناسب گندم ميتواند مهمترين بحث باشد و سپس کنترل ميزان رطوبت گندم خشک و گندم بوجاري شده، کنترل ميزان افت گندم والس B1، کنترل ميزان ساعت خواب و استراحت گندم (حالت دادن گندم) کنترل ميزان افزودنيها که شامل پودر پرميکس و ميزان آنزيمها و بهبوددهندهها است و در نهايت نمونهبرداري از محصول نهايي و پايش کيفي محصولات توليدي در واحد آزمايشگاه حائز اهميت است.