ارسال به دوست  نسخه چاپي 

همکاري دو شرکت RAGT و BAYER جهت توسعه تنوع گندم هيبريدي

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، شرکت‌هاي FRANCE RAGT، RODEZ و BAYER جهت توسعه تنوع گندم‌هاي هيبريدي يا دورگه وارد يک همکاري مشترک انحصاري شده‌اند.

 

با ترکيب استراتژي BAYER در حفاظت از محصولات گندم، تخصص در سيستم توليد بذر و راهحلهاي ديجيتال آن در کشاورزي و همچنين مهارتهاي خاص RAGT به عنوان يک شرکت حبوبات در اروپا با نوآوريهاي مداوم در دانه، هردو شرکت قصد دارند توسعه گندم هيبريدي را پيشرفتهتر کرده و يک سيستم نوين رشد گندم را ارائه کنند.

به گفته باب ريتر، رئيس سازمان تحقيق و توسعه در بخش علوم زراعي BAYER، گندمهاي هيبريدي براي کشاورزان اين موقعيت را فراهم ميکنند تا هنگام دستيابي به باروريهاي بيشتر در سيستم کشت پايدار در صورت ايجاد تغييرات ناگهاني آب و هوا نگران نباشند و به سهولت با اين تغييرات مقابله کنند.

وي در ادامه گفت: ما از اين موضوع خيلي خرسنديم که ميتوانيم به کمک  RAGTبراي گندمکاران، راه حلي جديدي ارائه کنيم تا بتواند مکمل تلاش کشاورزان در جهت توليد گندم باکيفيت باشد.

ترمبلي، رئيس بخش علوم کشاورزي BAYER در منطقه اروپا، خاورميانه و آفريقا نيز بيان کرد: توافق ما با  RAGT آغاز کننده يک همکاري انگيزشي ديگر مابين دو همکار تاريخي است همراه با نوآوريها و قابليتهاي ديجيتال مورد نياز براي افزايش پتانسيل عملکرد زراعي در گندم. ما با هم، سيستم توليد گندم هيبريد را به توليدکنندگان خود در اروپا ارائه خواهيم کرد و اين امر، کمک شاياني به سيستم توليد غذا و همچنين افزايش امنيت مواد غذايي و خوراکي اروپا خواهد کرد.

گووريرو، مديرکل بخش دانه  RAGT، اين همکاري را نقطه عطفي براي کشاورزان دانست و گفت: RAGT هميشه رويکردهايي پايدار را در کشاورزي دنبال ميکند. اين توافق که هدفش بهبود گندم و ايجاد روشهاي کشت جديد است، به ما اين توانايي را ميدهد تا کشاورزان را بهتر حمايت کنيم. ما در راستاي نياز کشاورزان در حال حرکت و پيشروي هستيم و اين نوآوريها به ما اين امکان را ميدهد تا با نيازهاي شاخههاي متفاوت کشاورزي روبهرو شده و آنها را رفع کنيم.