ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آناليز اوليه مواد خام، در مورد کيفيت آرد اطمينان ايجاد مي‌کند

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ميلر، برداشت محصول در سال 2020 و چشم‌انداز سال 2021 نشان مي‌دهد که تنوع گندم در حال افزايش است و در حالي که توليد گندم در جهان وضعيت ثابت و سطح بالايي دارد، در سطوح داخلي، نوساناتي مشاهده مي‌شود. اين مساله نياز دارد که آسيابانان به طور منظم منبع مواد خامشان را تنظيم نمايند.

 

همانطور که انتظارات مصرفکننده و فشارهاي مربوط به هزينهها افزايش مييابد، کارخانههاي آسياب نياز دارند که گندم را به صورت مقرون به صرفه خريداري نمايند و در همين حال بايد محصول نهايي با کيفيت تحويل دهند. براي مثال کمپاني Muhlenchemie به مشتريانش کمک ميکند تا اين کار را انجام دهند و دانش و خدماتي را بسيار قبل از اينکه گندم به آرد تبديل شود، ارائه ميکند.

بازار گندم در وضعيتي است که نوساناني در آن رخ ميدهد و هر برداشت جديد، چالشهاي بزرگي را براي آسيابانان جهان ايجاد ميکند. با توجه به عوامل اقتصادي، سياسي و آب و هوايي، هزينهها و کيفيت گندم سال به سال تغيير ميکند. اين ترند در فصل برداشت 2021-2020 شدت بيشتري يافته است. براي مثال، استراليا به عنوان توليدکنندهاي بزرگ به بازار جهان بازگشته و روسيه و هند صادراتشان را افزايش دادهاند. از سوي ديگر، برداشت در اروپا به دليل خشکيهاي به وجود آمده، ضعيفتر بوده است. اين عوامل منجر به نوسانات قيمت و کيفيت ميشود. براي کارخانههاي آسياب، اين مساله به اين معني است که بايد دائما منابع و انتخاب تامينکنندهشان را با تغييرات بازار گندم جهان، همگام سازند. چيزي که ثابت مانده، انتظارات مصرفکننده از کيفيت محصول است که باعث شده خريد گندم به عاملي کليدي در سودآوري يک کارخانه آسياب تبديل شود.

براي مثال کمپاني Muhlenchemie به بيش از 2000 کارخانه آسياب در بيش از 130 کشور کمک ميکند تا با اين چالشها مبارزه کنند. تيم کارشناسي اين کمپاني در آلمان، مکزيک، سنگاپور، هند، چين، روسيه، قزاقزستان، ترکيه و نيجريه، هرسال به استانداردسازي براي مشتريان ميپردازند. اين کمپاني ميداند که نيازهاي توليدکنندگان چه چيزهايي هستند و چه نوع گندمهايي در بازار وجود دارد و در نتيجه پردازش آنها چه اتفاقي ميافتد. در مرکز Stern- Technology در آلمان، تکنسينهاي اين کمپاني به آناليز نمونههاي گندم از سراسر جهان به خصوص گندمهاي صادرکنندگان بزرگ مانند روسيه، ايالات متحده، کانادا، فرانسه و استراليا ميپردازند. دادههاي به دست آمده جمعآوري، آماده و با مشتريان به اشتراک گذاشته ميشود. اين اطلاعات همچنين ميتواند به عنوان راهنمايي براي انتخاب منبع واردات مورد استفاده قرار بگيرد.

هرچه سريعتر کيفيت محصول اوليه گندم ارزيابي شود، راحتتر ميتوان تنظيماتي را در عملکردهاي روتين داشت. براي اينکه کارخانههاي آسياب اطمينان داشته باشند که چه زماني بايد چه گندمي را خريداري کنند، اين کمپاني به صورت مداوم عملکردهايي را در آزمايشگاه آسيابانياش گسترش داده است. نمونههاي گندم همانطور که کشتيها بارگيري ميشوند، برداشته شده و به آزمايشگاه ميروند و آناليز ميشوند و در طول چند روز، آسيابان اطلاعاتي را در مورد ترکيب و ويژگيهاي پردازش آرد به دست ميآورد. زماني که محموله گندم به کارخانه ميرسد، آسيابان ميداند که چگونه بايد بهترين ترکيب را ايجاد کند. توليد ميتواند به صورت سريع و با پارامترهاي مطلوب آغاز شود بدون اينکه نياز باشد تغييراتي در زمان عملکرد ايجاد شود. ماشين اتوماتيک آسياباني در Ahrensburg ميتواند غلات را در 6 راهرو آسياب کند. ميزان استخراج ميتواند با تنظيم فاصله آسياباني و الک کردن متفاوت باشد و نتايج بسيار شبيه به آسيابهاي صنعتي ميشوند و به اين ترتيب راه حل مناسب را ميتوان در آزمايشگاه به دست آورد. سپس آرد تست ميشود تا نتيجه ايدهآل از آناليزهاي آرد به دست آيد و محصولي مناسب توليد شود.

بايد بدانيد که اين آناليزها به آسيابانان اطلاعاتي را ميدهند که براي خريد باکيفيت و برنامهريزي توليد نياز دارند بنابراين بدون توجه به بازار هدف يا عملکرد، آسيابانان ميتوانند راه حل مناسب را براي هرچيزي که از آرد توليد ميشود، به دست آورند.