ارسال به دوست  نسخه چاپي 

کشاورزي روسيه

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، روسيه به صادرکننده اول گندم در جهان تبديل شده اما اين کشور براي کاهش قيمت‌ها در بازار داخلي‌اش، مقدار گندم صادراتي‌اش را محدود کرده است. توليد اين کشور اما به دليل زمستان‌هاي سخت، مقدار ثابتي ندارد.

 

در گزارش بازار غلات منتشر شده در تاريخ 14 ژوئن از سوي انجمن بينالمللي غلات (IGC)، ميزان کل توليد غلات در فصل 2021-2020، 125/6 ميليون تن بود که از ميزان تخمين زده شده 125/1 ميليون تني قبل بيشتر بود. توليد گندم در فصل 2021-2020، 84/5 ميليون تن بيان شد.

IGC براي فصل 2021-2020 بيان کرد که به دليل هواي سرد در جنوب روسيه، مناطق برداشت گندم سال به سال يک درصد کاهش پيدا ميکند. همچنين به دليل قيمت بالاي محصولات بر پايه گندم در داخل اين کشور، دولت روسيه گزارش کرده است که تا سال 2025، توليد دوروم دوبرابر شده و ميزان بازدهي نيز بهبود مييابد.

سرويس تحقيقات اقتصادي دپارتمان کشاورزي ايالات متحده در تاريخ 14 ژوئن بيان کرد که چشمانداز گندم فصل 2021-2020، 85/3 ميليون تن است و بازدهي گندم روسيه 2/98 تن در هر هکتار بيان شده که 11 درصد افزايش را نسبت به بازدهي قبل نشان ميدهد. بر اساس گزارش IGC، توليد محصول ذرت روسيه در فصل 2021-2020 نيز 13/5 ميليون تن پيشبيني شده و از پيشبيني قبلي کمتر است اما ميزان توليد جو بدون تغيير و 20/5 ميليون تن مانده است.

همچنين ميزان صادرات کل غلات اين کشور در فصل 2021-2020، رقم 47/7 ميليون تن بيان شده که نسبت به پيشبيني 48/2 ميليون تني قبلي، کمتر است اما از ميزان صادراتي 42/8 ميليون تني بالاتر است. صادرات گندم اين کشور نيز در فصل 2021-2020، 38/8 ميليون تن پيشبيني شده است اما شايد قوانين دولتي روي ميزان صادرات تاثير بگذارد.

در ميانه ماه دسامبر، روسيه اعلام کرد که ميخواهد کنترل بيشتري روي ميزان صادرات برنامهريزي شدهاش داشته باشد تا تورم ايجاد شده در قيمتهاي داخلي را کنترل کند. علاوه بر اينکه فاصلهاي در صادرات غلات در اين کشور ايجاد شد، از اواسط ماه فوريه، ماليات صادارت 25 يورو در هر تن نيز براي حمل و نقل گندم اعمال شد.

به گفته FAS، روسيه به رقيب اصلي براي همه کشورهاي صادرکننده گندم تبديل شده است و يکي از چالشهاي کليدي، اهميت دادن به زيرساختها است. نياز به پيشرفت در الواتورهاي غلات مشاهده ميشود و با سرمايهگذاريهاي کنوني، اين کار ممکن است چندين سال به طول بينجامد. تا آن زمان، حمل غلات ميتواند يک چالش باقي بماند.

 

آسياباني

بر اساس دادههاي به دست آمده از سوي اتحاديه آسيابانان روسيه و کارخانههاي غلات که Flour Millers آن را منتشر کرده است و روسيه يکي از اعضاي آن است، 281 کارخانه آرد صنعتي در اين کشور وجود دارد. روسيه به توليد 3/9 ميليون تن آرد گندم و 1/2 ميليون تن آرد جو در هر سال ميپردازد و کارخانههاي آسياب نيز با 60 درصد ظرفيت خود کار ميکنند.