ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون توسعه زیست‌بوم نوآوری و کسب و کار نوین گروه سرمایه‌گذاری عطار:

خوراک سالم، جامعه سالم و نظام درمان آسوده را به دنبال خواهد داشت

معاون توسعه زیست‌بوم نوآوری و کسب و کار نوین گروه سرمایه‌گذاری عطار گفت: هریک از مراکز نوآوری کشور، داستانی دارند که در جای خود شنیدنی و قابل تأمل است. مرکز نوآوری صنعت غذا نیز از جمله این مراکز بود.

 

حسام زندحسامی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: قبل از هر نکته باید توجه داشت که در کشور ما، روابط و تجربه زیسته افراد در بسیاری از موارد، قویتر از آییننامهها عمل میکند. زمینه و بنای مرکز نوآوری صنعت غذا نیز از عملکرد دلسوزانه، حرفهای و مسئولانه دو مدیر توانمند کشور، دکتر کریمی وثیق به عنوان رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان و مرحوم دکتر محمود شیخ زینالدین چه در زمان معاونتشان در معاونت علمی و فناوری و چه در پستهای قبلی، شکل گرفت. عملکرد این بزرگان، کلید ورود به اداره کل غله و خدمات بازرگانی تهران شد و با روحیه خطرپذیر و آیندهاندیش مهندس یوسفی، مدیرکل وقت غله و خدمات بازرگانی استان تهران، برای اولینبار تبدیل شد به موافقت مدیران برای حضور جوانان و استارتآپها در سیلوی 80 ساله و قدیمی تهران. معاونت علمی و فناوری به منظور رسوخ فناوری به صنایع مختلف و توسعه بازار محصولات فناورانه، اقدام به تاسیس کانونهای دانش، صنعت و بازار کرد و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان نیز از اولین و بهترین کانونهای فعال کشور است که خدماتی شایسته به این صنعت کرده است. با این توصیف ضلع سوم هم کامل شد تا مرکز نوآوری صنعت غذا، طراحی، ایجاد و بهرهبرداری شود.

وی افزود: پس از جدا شدن از دولت، مجدد به بخش خصوصی بازگشتم. این بار در کنار فعالیتهای شخصی و مدیریت شتابدهنده شاهو و گیگ، در مجموعه عطار بهعنوان معاون توسعه زیستبوم نوآوری، فعالیت خود را ادامه دادم. مجموعه عطار از شرکتهای دانشبنیان و استراتژیک کشور است و هرجا که احساس شود در یک حوزه یا بخش اولویتدار و راهبردی، باید ورود جدی صورت گیرد، مجموعه عطار پیشتازی میکند. از آن جمله میتوان به ورود جدی به صنعت دریا، علوم شناختی و صنعت غذا و توسعهدهندگی اماکن نوآوری اشاره کرد. در واقع عطار با توجه به مدیریت سه کارخانه نوآوری و فضای کار اشتراکی و همکاری در راهبری دو کارخانه نوآوری لوازم خانگی و کشتیسازی، بزرگترین بخش خصوصی است که ساختار نوآوری را در دستور کار دارد و توانسته است در استانهای فارس، هرمزگان و تهران، اقدامات قابل توجهی انجام دهد.

زندحسامی ادامه داد: با توجه به سوابق راهاندازی مراکز نوآوری در مجموعه عطار، یکی از اهداف اصلی، زنده نگه داشتن نام مرحوم دکتر شیخ زینالدین با مدیریت و راهبری مرکز نوآوری صنعت غذا است. در این راستا در حرکتی ترویجی و تبلیغی، تلاش میشود متخصصان این حوزه، شناسایی و جذب شوند و با تشکیل تیمهای حرفهای، به حل معضلات و چالشهای زنجیره ارزش صنعت غذا پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به قرارگیری این مرکز در ناحیه جنوب تهران و خیابان بعثت، از مهمترین انگیزهها، جلب نظر مردم و تشویق جوانان منطقه برای حرکت به سمت تاسیس استارتآپها و اقدامات دانشبنیان است تا از این طریق بتوان رفتار و فرهنگ نسبی منطقه را در مسیر تعالی و بهبود قرار داد. بدون شک وجود نهادهای نوآوری و کارآفرینی در کشور مانند کارخانههای نوآوری، مراکز نوآوری، شتابدهندهها و غیره، در تشویق جوانان و تعالی فرهنگ منطقههای مختلف کشور تاثیر خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از گفتههای خویش درباره اهمیت توجه به صنعت نان و مرکز نوآوری صنعت غذا اظهار کرد: با توجه به گستردگی زنجیره صنعت غذا که یکی از بخشهای آن صنعت نان است، ما به دنبال تحقق جمله «خوراک سالم، جامعه سالم و نظام درمان آسوده را به دنبال خواهد داشت» هستیم و در تلاشیم برای اصلاح و بهبود کیفیت زنجیره ارزش صنعت غذا و بهویژه صنعت نان که یکی از حیاتیترین اقلام غذایی خانوار به شمار میرود، نقشی مؤثر ایفا نماییم. صنعت غذا از راهبردیترین صنایع کشور است که هم در پیشگری و هم در درمان موثر است. سرمایهگذاری در این صنعت، هم از نظر اشتغالزایی، هم تابآوری و جلوگیری از خروج ارز و هم در ارتقای سلامت جامعه موثر خواهد بود. از این رو مرکز نوآوری صنعت غذا پتانسیل بالایی برای به جریان انداختن این صنعت راهبردی کشور دارد و گروه عطار امیدوار است بتواند نقشی هر چند کوچک در ارتقای این صنعت ایفا نماید.