ارسال به دوست  نسخه چاپي 

وزارت‌‌هاي صمت وکشاورزي به تحولات بنيادين نيازمند است

سيستم دولتي حاکم بر صنعت مملکت با قوانين و مقررات بازدارنده مضافاً ضعف گسترده ساختار مديريتي و برنامه‌ريزي سليقه‌اي و مصلحتي و منسوخ شده حاصلي براي کارآفرينان و توليدکنندگان و تأمين امنيت غذايي کشور نخواهد داشت.

 

 

تاکنون نمادي از تغييرات استراتژيک الزامي ديده نشده به نظر استمرار دور باطل چرخيدن و با وزير و ساير مسئول عوض کردن که فرقي با لباس عوض کردن ندارد با همان زيربناي فکري و بينشها مديريتها و يا بلد نيستند چگونه و با کدامين استراتژي جديد و پيشرفته پيش به سوي خيزشِ اصلاحاتِ فراگير در بخش صنعت. کشاورزي توليد و اشتغال قدم بردارند وزارت صمت وکشاورزي نيازمندِ متخصصين مديريتي و برنامهريزي خلاق، نوانديش، استراتژيست، کشورهاي جنگزده ويران شده جهان سومي درگير قحطي و گرسنگي مفرط، ودر مسير سبقت از کشورهاي درحال توسعه قرار گرفته است!! ملاحظه مي شود با تغييرِ نگاهِ ملي و مديريتي زمامداران با همان مردم جامعه تا ديروز در قحطي و جنگ و نسلکُشي ميشد کشور را ساخت و رشد و توسعه اقتصادي دادند چرا جمهوري اسلامي ايران معطل است و درگير با تفکرات از سوي بعضي از زمامداران در اين کشور ثروتمند است و از پيشرفت و توسعه اقتصادي عقبنشيني دارند در شگفتم!!؟ چه چيزي کمتر از زمامداران و مردم جهان سوميها داريم!!؟ مشکل کجاست که به فهم لازم پس از 42 سال نرسيدهايم هيهات!!؟ واقعيت امر اينست کشور ايران با داشتن استعدادهاي درخشانِ انقلابي متعهد ولايتمدار مومن و تخصصي، مديريتي و ذخاير استراتژيک استثنايي انرژي، منابع طبيعي (اکولوژيک) کافي ووو بسيار در رشد و توسعه کشاورزي صنعتي توليدي خدماتي و اشتغال فقط به فقط فرهنگ غلط موجود در نزد بعضي از مسئولين و مديرانِ عالي دستگاههاي اجرايي مبني بر خودبزرگبيني و عدم اجازه ورود انديشه‌‌هاي پيشرفته از سوي ديگر نخبگان و صاحبنظرانِ مجرب خارج از دايره قدرت است.

 انفرادي و استبدادي مديريت و عمل کردن را به مديريت جمعي و خرد ورزي با ديگر صاحبنظرانِ توسعهگرا وطنپرست نسبت به پيشرفت کشور ترجيح مي دهند در واقع عمق عقب ماندگي فرهنگ مديريتي در جامعه مسوولين مملکتي است که جزء خود حاضر به پذيرش و باورِ ديگر نخبگان مديريتي حتي بعنوانِ مشاور فکري نيز به دلايل کوتهبيني منجمله جانشيني احتمالي در اثر شايستگي و لياقتِ بيشترِ مديريتي هرگز نيستند،!!؟ اکثر مديرانِ عالي به غيراز حواشي تبليغاتي خدمتي و مديريتي حرفي براي گفتن ندارند با ادبيات اغراقآميز مثل داشتن ظرفيتهاي بالاي همکاريهاي سازنده!! در حاليکه با چهار تا آدم درسازمان تحت مديريت بدون توانمندي اعتباري و تخصصي لازم بلکه در نازلترين سطح عجيب است حرف از دانش بنيان، استارت آپ، آي تِک، تکنولوژي نوين و غيره ميزنند که انگار يکي از بزرگترين سازمان‌‌هاي اقتصادي و اجرايي در جهان هستند!! فقط توهم و روياپردازي براي فريب که شنونده بايد عاقل باشد چون همگي دروغ و بلوف مثل فردي که کاربلد و کارکن نباشد ولي در رويا و توهم فکر کند بسيار توانمند، و قادر به کار‌‌هاي اجرايي بزرگ است!!؟ شده تصوير اکثر مديرانِ سازمان‌‌هاي اجرايي که با حرفهاي بزرگ و بدون کوچکترين توانِ اجرايي فقط براي حفظ جايگاه خود!!؟ در حاليکه دستشان براي جامعه هدف رو شده و به غير از کارنامه افتضاح مجموعه حرفهاي آنها بيهويت و خاصيت، وعده سرخرمن براي گذران دوره مديريتي است ولاغير، اميدوارم برخلاف دولت دوازدهم که اوج کاستي‌‌هاي اجرايي بهخصوص در بخش کشاورزي، صنعت، توليد، اشتغال، خدمات و ... بود، دولت سيزدهم غير از آن باشد، متاسفانه تمام ظرفيتهاي اکولوژيکي را به باد فنا دادند وکمتر مردي از مسئولين عليرغم اين نابساماني و بدبختيها پيدا شد که آزادانه و شجاع بايستد حرفش را نسبت به خيانت برخي مديرانِ عالي کليدي که وصل به مافيا بوده و هستند، بزند و ديگر مسئولينِ موظف وزارتخانه، امنيتي نظارتي بهويژه مجلس نيز از ايشان دفاع کند چرا چون فرهنگ منافع شخصي را به جمعي ترجيح دادن دراين کشور حکمفرما و شدت گرفته است تا چنين است بخشهاي اقتصادي و و. روز به روز بيشتر نزول خواهند کرد، اما در اوج هوشمندي و تيزبيني و تأکيد و دستور قاطع حکيمانه مدبرانه رهبر عزيز و فرزانه انقلاب. با نداي لبيک به فرامين مقام معظم و معزز رهبري. با ورود قاطعانه و کارشناسانه و صادقانه قوه محترم قضائيه و ارگانهاي امنيتي و نظارتي و با تشکيل دولت انقلابي ولايتمدار مردمدار و دلسوز و با همت و آمادگي کارآفرينان، توليدکنندگان، دانشمندان. متخصصين و جوانان غيور و دلسوزان ايران اسلامي کشوري که ثمره صدها هزار خونهاي پاک شهيدان، جانبازان آزادگان و. ميباشد پاسداري و انشاءا... اين کشتي طوفانزده و آسيبديده اقتصاد به اوج قله افتخار خواهد رسيد. ان شاءا... آمين يارب العالمين

رئيس هيئت مديره انجمن صنايع غذايي استان همدان

يدا... شاهپروري