ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان:

کار ناتمام دولتي‌ها با اهتمام بخش خصوصي به سرانجام رسيد

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان گفت: يکي از وظايف ذاتي سازمان‌ها و تشکيلات دولتي تامين و تشکيل زيرساخت‌هاي آموزشي در حوزه‌هاي زنجيره گندم است. سال‌ها پيش در متون قانوني و به‌صورت تکليفي در ماده 110 قانون ساماندهي گندم، آرد و نان به آن اشاره شده است. سازمان‌هاي دولتي بايد براي تامين و تشکيل زيرساخت‌هاي آموزشي حوزه‌هاي زنجيره گندم اقدامات ملي را انجام داده و به کاربران و دست‌اندرکاران اين جامعه بزرگ خدمات ارائه دهند. سازمان‌ها و نهادهاي دولتي بايد طي برنامه‌ريزي فراگير تمامي لايه‌هاي مرتبط را مشمول آموزش‌هاي صنفي عمومي و حتي زيرگروه‌هاي آموزش‌و‌پرورش قرار دهند.

 

 

دکتر عليرضا کريمي در گفتگو با نگاه هستي گفت: قانون آموزشوپرورش را مکلف به ورود در اين عرصه کرده است تا در متون کتب درسي به اين مسئله نگاه ويژهاي داشته باشد. از طرفي نيز رسانه ملي و سازمان فنيوحرفهاي نيز موظفند با ارائه برنامههاي جمعي، متون آموزشي، تقويم آموزشي و ايجاد فضاهاي آموزشي در جهت ارتقاي سطح فرهنگ عمومي، اطلاعات علمي و مهارتي کارکنان ذيربط تلاش کنند.

وي با اشاره به برگزاري دورههاي مختلف آموزشي در طي سالهاي گذشته بيان کرد: در دورههاي مختلف مديراني آمدند و عملکرد خوب و مثبتي داشتند؛ اما متاسفانه اين کار بهصورت منسجم نبوده و با رفتن آن مدير اقداماتش ناقص مانده و پيگيري نشده است. در دوره جديد که آقاي مهندس سيف تصدي بازرگاني دولتي را به عهده گرفتند به جهت اينکه وظيفه بازرگاني دولتي نقل و انتقال بين دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزي بوده مدتي با مخالفت وزير وقت کشاورزي ورود  در بحث نان کاملا  ممنوع بود. بعد از انتقال به وزارت صمت با سليقه و اعتقاد شخصي او دوباره بحث آموزش و آکادمي تحت نظارت مرکز پژوهشهاي غلات که با حضور آقاي دکتر نصر حيات جديدي را به خودش گرفته تاسيس شد.

وي ادامه داد: با حضور بخش خصوصي و کانون مجددا کار آغاز شد که متاسفانه در حال حاضر به علت نامعلومي متوقف شد. در همين بين برادر عزيزم جناب آقاي مهندس حداد يکي از محترمترين و پرکارترين عناصر و مديران فعال در عرصه توليدکنندگان مواد غذايي بخش خصوصي هستند. مهندس حداد با تفکرات ملي، توسعهگرا، آموزشمحور و صاحب برند معتبر از سالها قبل در پي نشر و  انتقال تجربياتشان بودند. آقاي مهندس حداد در جهت ارتقاء سطح مهارتي و آگاهي عمومي  دستاندرکاران زنجيره بزرگ گندم خصوصا نان و شيريني خدمات بسياري انجام دادند و جا دارد از خدمات ارزنده و قابل تقدير ايشان در سطوح بالا قدرداني شود.

وي ادامه داد: مهندس حداد با توجه به ارتباطات بينالمللي توليد استاندارد و در خور شأن جامعه ايراني در مجموعه گلنان داشتهاند. از طرفي  سابقه درخشان ايشان  در تمامي عرصهها موثر و قابل تقدير است. وي  بحث آموزش را بهصورت ريشه‌‌اي دنبال  و با دقت نظر دنبال ميکرد. يکي  از حوزههايي که واقعاً نياز به ورود جدي و فراگير داشت حوزه هنرستان و مهارتآموزي در لايههاي دانشآموزي بود.  با تلاش، تفکر و پايمردي مهندس حداد و همکارانشان، هنرستانهاي رسمي و تحت نظارت آموزشوپرورش ايجاد شد. وي با تهيه متون آموزشي، مطابقتسازي تشکيلاتي با ساختارهاي آموزشوپرورش و سپريکردن مراحل سخت اجرايي مجوز همکاري و تاسيس هنرستان نان و شيريني را اخذ کردند. با زحمات و پشتيباني او  اين بستر در  وزارت آموزشوپرورش  بهشايستگي آماده شده و با نيت خيرخواهانه آقاي مهندس حداد و مجموعه شرکت گلنان با جديت در حال رشد و تکامل و گستره کشوري است. اين بحث بسيار مهم به لطف خدا پيادهسازي شده و با سرعت هم در حال پيشرفت است.

به گفته وي وظيفه ملي که ميبايست توسط دولتمردان دنبال ميشد پس از سالها وقفه با تعهد و جهانبيني يک فعال بخش خصوصي به تحقق رسيد.

 رئيس کانون هماهنگي دانش صنعت و بازار زنجيره گندم آرد و نان با تقدير از راهاندازي رشته تحصيلي نان، شيريني و شکلات اظهار کرد: تا کنون رشته نان، شيريني و شکلات در هفت هنرستان راهاندازي شده است. با مساعدت وزارت آموزشوپرورش و بخش مهارتآموزي دانشآموزي قفل سخت آموزشهاي زيرساختي در عرصه گندم، آرد و نان گشوده شد و با دست پرتوان و تفکر دلسوزانه مردي فرهيخته با سرعت در حال گسترش است و اين خبر بسيار ارزنده و اميدبخشي است.

کريمي در بخش ديگري از گفتههاي خويش به فعاليت دانشگاههاي صنعت نان در سالهاي اخير که با همت و نگرش صاحبان برند در عرصه صنعت نان است، اشاره کرد و گفت: دانشگاه علميکاربردي نان سحر توسط مهندس خانمحمدي، دانشگاه علميکاربردي زر توسط مهندس سلطاني و مهندس مروتپور، آکادمي ملي نان و نمايندگي آکادمي نان آلمان با پشتکار مهندس جواد کرمي فعاليت ميکنند. آموزشهاي مجازي دورهاي با تلاش دکتر نصر و دکتر طاهري، مرکز پژوهشهاي غلات آموزشهاي کاربردي و مهارتي با پيگيري دکتر خواجه در کمال همت نقطهبهنقطه در سطح کشور در حال انجام است. نگاه هستي با تفکر شفق عزيز، دکتر بخشي و خيلي ديگر از عزيزان. امر آموزش در حوزههاي مجازي خصوصا اينستاگرم در کمال متانت، تنوع و تخصصي در حال توسعه زيرساختي است.  تعليم و مهارتآموزي نيروي کار در هستههاي توليد آرد و نان شکل گرفته است و بايد از تکتک دستاندرکاران قدرداني کرد.

وي ادامه داد: در دنيا امور آموزش نان به شکل آکادميک دنبال ميشود. در کشورهاي فرانسه، کانادا، آلمان و ...... بهصورت اختصاصي و علمي در سطح دانشگاه براي ارتقاء سلامت و بهداشت نان  دنبال ميشود. مجموعه آقاي مهندس کرمي، رئيس اتحاديه نان فانتزي ارتباط خوبي را با مجموعه آکادمي نان آلمان که در جايگاه فدراسيون نان اروپا مديريت ميشود برقرار کرده و در حال پيگيري است. قرار بود اگر آکادمي دوباره در کشور راهاندازي شود با برنامهريزي، تقويم آموزشي و کمک آکادمي ملي آلمان بحث آموزش، انتقال تجربيات، فنون و مهارتآموزي نان در ساختار بسيار ارزندهاي دنبال شود. اميدوارم اين کار مجدداً پيگيري و راهاندازي شود. آنچه امروز مهم است اين که با همت والا و ستودني آقاي مهندس حداد بحث هنرستان بهصورت بسيار جدي و متين در حال پيگيري است، هرچند که آرام ولي ريشهدار است. با کمک ايشان و تيم علميشان متون آموزشي مهارتآموزي تهيه شده و بهصورت مکتوب در اختيار واحدهاي آموزشي هنرستاني قرار گرفته است. با پشتيباني بسيار ارزنده ايشان هم از نظر مالي هم از نظر تامين منابع انساني و مربيگري و منتورينگ دنبال ميشود. براي ايشان و تيمشان آرزوي موفقيت دارم. وجود ايشان همواره منشا خير براي جريانسازي در امر ساماندهي گندم، آرد و نان خصوص حوزه نان که زحمات بسيار زيادي براي آن کشيدهاند بوده است. ايشان عمري را سپري کردند و در اين جلسه هم شاهد بوديم با بغض و دلسوزي مسائل را بيان ميکردند،  برايشان آرزوي توفيق دارم.

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان در پايان گفت: انشاا... خداي متعال همه خدماتي که ايشان ارائه دادند در ذخيره آخرتشان قرار ميدهند و همواره نامشان در صدر خدمتگزاران به مقدسترين مائده الهي بدرخشد و آيندگان بهشايستگي و نيکي از ايشان ياد خواهند کرد. قطعاً حقير نيز شانه پرتوان ايشان را بوسيده و دست ايشان را ميفشارم و براي شما هم آرزوي توفيق دارم.