ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عباس ارشدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران:

کیفیت آرد و نان در پایتخت، مطلوب است

تمهیدات خرید گندم سال آتی، در نظر گرفته شده است.

 

عباس ارشدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با ذکر مطلب فوق اظهار کرد: با شناسایی مراکز گندمخیز استان، فراخوان جهت راهاندازی مرکز خرید گندم داده میشود. در سنوات اخیر، خرید گندم در 11 مرکز خرید در سطح استان تهران انجام میشد که سه مرکز از مراکز ملکی شرکت است و مراکز خرید به گونهای در نظر گرفته شده که نزدیک به مراکز تولید باشد و کشاورزان دچار مشکل حمل و نقل نشوند.

وی همچنین به خرید دانههای روغنی در دو مرکز ملکی سیلوی ورامین و امینزاده اشاره کرد.

ارشدی با اشاره به افت 25 درصدی تولید گندم در استان تهران نسبت به سنوات گذشته خاطرنشان کرد: کاهش تولید در تهران نسبت به استانهای دیگر، کمتر بوده اما با توجه به اینکه مصرف در پایتخت بیشتر است، تأمین گندم از استانهای تولیدکننده و بندرها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه وضعیت کمی و کیفی گندم، آرد و نان تهران مطلوب است، متذکر شد: کیفیت گندمها به لحاظ واریتهای که دارند، در آزمایشگاه مجهز اداره کل غله که آزمایشگاه همکار استاندارد است، مورد رصد قرار گرفته و بر اساس آنالیز استخراج شده از آزمایشگاه، گلوتن بالای 27، ایندکس 75 تا 80 درصد و پروتئین 5/11 تا 13 است که نشان از کیفیت مطلوب دارد و این گندمها پس از اختلاط، بین واحدهای صنعتی تولید آرد، توزیع میگردد و گفتنی است که گندمهای وارداتی، به صورت مستقیم در قالب قرارداد تفاهمی به کارخانههای آرد وارد و به موقع استفاده میگردد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در بخش بعدی گفتوگو به تخصیص گندم صنف و صنعت اشاره کرد و گفت: با یکپارچهسازی سامانه، سهمیه صنف و صنعت نیز از طریق سامانه اختصاص مییابد بدین صورت که هر واحد صنعتی پس از مصرف 80 درصد از سهمیه، میتواند برای خرید مجدد، ثبت سفارش داشته باشد و کل پروسه تا عرضه محصول، در سامانه به صورت شفاف قابل رصد است.

 

با توجه به فاصله قیمتی، تقاضا برای گندم صنف و صنعت افزایش یافته است

ارشدی با بیان اینکه تقاضا برای گندم صنف و صنعت افزایش یافته است، اظهار کرد: با توجه به فاصله قیمتی زیاد بین گندم 2700 تومانی و قیمت واقعی، تقاضا برای مصرف گندم صنف و صنعت افزایش یافته است.

 

صرفهجویی در مصرف آرد و گندم در تهران

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در ادامه به صرفهجویی در مصرف گندم و آرد در استان تهران اشاره نمود و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین سرشماری سال 95 مرکز آمار ایران، سرانه مصرف همه استانها جهت تخصیص گندم مصرفی تعیین میشود. ما در استان تهران با رعایت ضوابط و مقررات در حوزه آرد و گندم، موفق شدیم صرفهجویی خوبی در حوزه مصرف، هم از جهت میزان تناژ گندم و هم میزان ریالی، داشته باشیم و شرایطی خوب، هم در حوزه کیفیت و هم عرضه بهموقع گندم، آرد و نان در تهران برقرار است.