ارسال به دوست  نسخه چاپي 

اتحاد برای جلوگیری از بحران جهانی غذا

کیو دونگیو، مدیرکل فائو، در نشست وزرای کشاورزی کشورهای صنعتی G20 در بالی گفت: با توجه به هفت ماه درگیری در اوکراین، دسترسی به غلات اوکراینی و سایر مواد غذایی حیاتی برای آسیب‌پذیرترین کشورها محدود شده است و ما باید انعطاف‌پذیری سیستم‌های جهانی محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.

به گزارش نگاه هستی به نقل ازUnited Nations ، وی از قرارداد غلات دریای سیاه با میانجیگری سازمان ملل به عنوان گامی مهم رو به جلو تمجید کرد و گفت: اکنون بیش از پنج میلیون تن مواد غذایی صادر شده است که بیش از یک چهارم محمولهها مستقیماً به کشورهای کمدرآمد ارسال میشود اما هنوز این قرارداد برای بهبود دسترسی به غذا در بیشتر کشورهای آسیبپذیر باید تکمیل شود.

به طور کلی، قیمت عمدهفروشی مواد غذایی در حال حاضر به مدت پنج ماه کاهشی بوده است اما قیمت مواد غذایی مصرفی و تورم، در حال افزایش است که پیامدهایی ویرانگر برای امنیت غذایی و تغذیه جهانی دارد. فراتر از بحران ناشی از درگیریها در اوکراین، آبوهوای نامناسب نیز به تخریب و کاهش بازده محصولات کشاورزی در سراسر جهان دامن میزند. در حالی که ما شاهد بهبود در پیشبینیها برای بازارهای گندم و سویا بودیم، چشمانداز ذرت و برنج کمتر خوشبینانه است و بازارهای کود همچنان محدودیت عرضه داشته و نوسانی هستند. همچنین اقدامات زیادی برای حصول اطمینان از اینکه همه مردم میتوانند غذای سالم و مغذی به مقدار کافی برای رفع نیازهای تغذیهای خود و داشتن یک زندگی سالم داشته باشند، باید انجام شود.

 

دستور العملها برای انعطاف پذیری

دونگیو گفت: برای افزایش انعطافپذیری در حال حاضر و در آینده، باید گامهایی کلیدی برداشته شود از جمله بهبود سیستمهای هشدار و اقدام اولیه،

افزایش بهرهوری به طور پایدار و تسریع تجارت و یافتن راهحلهای نوآورانه برای مقابله با محدودیتهای عرضه کود معدنی.

به گفته وی، در میانمدت، تقویت نوآوری، سرمایهگذاری در زیرساختها برای کاهش نابرابری، کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی و در کوتاهمدت، بهبود دسترسی به غذا ضروری است.

برای این موضوع نیز فائو تسهیلات تأمین مالی واردات مواد غذایی را پیشنهاد کرد.

 

حمایت از کشورهای کمدرآمد

ایده این تسهیلات مالی، این است که برای 62 کشور کمدرآمد واردکننده مواد غذایی که محل سکونت حدود 8/1 میلیارد نفر هستند، بودجه جهت رفع فوریترین نیازهای اولیه آنها فراهم شود.

به گفته دونگیو، تسریع صادرات از اوکراین و روسیه از طریق توافق غلات دریای سیاه و افزایش دسترسی به کود از طریق نامههای اعتباری ایالات متحده و دستورالعملهای جدید صادر شده از سوی کمیسیون اروپا، حائز اهمیت است.

وی خطاب به وزرا گفت: درگیریها، کندیها و رکودها به دلیل کرونا و بحران آبوهوا، محرکات اصلی بحرانهای امروز و فردای ما هستند. این مهم است که همه ملتها به صلح و ثبات بپیوندند تا همه ما متعهد به صلح باشیم. بدون صلح، ما به گرسنگی صفر و اهداف توسعه پایدار دست نخواهیم یافت.