ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مسیر تعمیر و نگهداری استراتژیک آسیاب‌ها

سازگاری و تطبیق‌پذیری تأسیسات اغلب به قدمت آن‌ها و در دسترس بودن تجهیزات، نصب و راه‌اندازی و اطلاعات عملیاتی بستگی دارد.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain، مقدار اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک برنامه تعمیر و نگهداری کارآمد، قابل توجه است و اطلاعات باید تأیید شود. مهمتر از همه، عملیاتی کردن موفقیتآمیز هر برنامه تعمیر و نگهداری، بدون شک به در دسترس بودن اطلاعات دقیق و کارآمد بستگی دارد.

 

تحلیل پایهای

کاهش زمان توقف برنامهریزی نشده و بهبود فرایند، اهداف تعمیر و نگهداری را به خوبی تعریف نمیکنند. اهداف تعمیر و نگهداری آسیاب با کلیدواژه SMART  تعریف میشود، یعنی خاص و معین (Specific)، قابل اندازهگیری (Measurable)، قابل دستیابی (Achievable)، مرتبط و هدفمند (Relevant) و زمانمند(Timely)  باشد.

برای تعیین اهداف نگهداری و تعمیرات SMART، باید درکی عمیق از آنها داشته باشید تا بتوانید فرصتهای بهبود و ارزیابی عملکرد را شناسایی کنید. تفکیک هزینه به تفکیک بخش ممکن است اولین گام مفید باشد و پس از آن تجزیه و تحلیل هزینه تعمیر و نگهداری سیستمها و در نهایت تجهیزات درون سیستم انجام میشود و تنها زمانی که اطلاعات دقیق در دسترس باشد میتوان یک استراتژی تعمیر و نگهداری هدفمند ایجاد کرد.

 

زمان از کارافتادگی و توقف

ایجاد یک مبنا، در تعیین هدف برای اجرای تعمیر و نگهداری ضروری است. کاهش بهرهوری به دلیل یک توقف تولید برنامهریزی نشده که از خرابی تجهیزات ناشی میشود، تبعات مختلفی را از جمله هزینههای تحمیلی، تلفات انرژی و مواد در بر میگیرد و مدیریت هزینهها بر قیمت ثابت و متغیر کالاها تأثیر میگذارد.

همچنین گاهی شما به علت غفلت از یک سری ملزومات یا اختلال در روند کار تجهیزات که اصولاً در بطن اتفاق افتاده و در ظاهر متوجه تغییری نشدهاید، متضرر خواهید شد بنابراین قدم برداشتن در مسیر درست، هزینهها را به حداقل و سود را به حداکثر میرساند و انحراف از مسیر منجر به افزایش هزینه برای تأسیسات آسیاب میشود.

ضرر حاصل از خرابیهای سالانه تجهیزات ناشی از یک نقص معین، به تعداد دفعات وقوع، اقدامات انجام شده برای حل مشکل، زمان تاخیر و هزینههای نیروی کار و انرژی بستگی دارد.

در هر مرحله از تجزیه و تحلیل علت توقف تولید نیز هزینهای برای اجرای آزمایشها و نظارت و مدیریت تضمین کیفیت، تولید، انبار و بخش فروش تحمیل میشود در نتیجه، هزینههای ثابت و متغیر آرد افزایش و سود کاهش مییابد یا در بدترین حالت، منجر به زیان میشود. اگر آرد در ترانزیت یا از سمت مشتری بازگشت داده شود، زیان به طور قابل توجهی بالاتر خواهد بود زیرا ممکن است بر رضایت مشتری تأثیر بگذارد و مشتری به دنبال منابع جایگزین برای تأمین آرد خود برود.

زمان صرف شده برای تجزیه و تحلیل اولیه و ثانویه، تهیه گزارش، نگهداری و آزمایش محصول و گردآوردی مستندات و نهایتاً تصمیمگیری، زمان زیادی را از مدیریت سیستم، توسعهبخشی تیم، برنامهریزی و تلاش برای بهبود کارایی و کیفیت میگیرد. هزینههای ناشی از شکست چه در داخل و چه در خارج از سیستم، نیاز به تعمیر و نگهداری بهتر را توجیه میکند.

 

برآورد هزینه

علاوه بر موارد ذکر شده، هزینه مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری نیز باید ارزیابی شود و برای ارزیابی شیوههای تعمیر و نگهداری، هزینه قطعات برای تعمیر و زمان صرف شده نیز در تجزیه و تحلیلها باید مشخص شود. تحلیلهای انجام شده پس از تعمیر باید ریشه و علت مشکل، اقداماتی که باید برای جلوگیری از این مشکل انجام داد و هزینههای جانبی را مشخص کند و در بررسیها علت بروز مشکل باید مشخص گردد، به عنوان مثال آیا عدم نظارت بر قطعهای خاص باعث بروز مشکل شده است؟ کاهش هزینههای جانبی نیز در تبیین مجدد برنامه تعمیر و نگهداری و هدفگذاری باید لحاظ شود.

 

موجودیها و داراییها

همانطور که قبلاً اشاره شد، تنها زمانی که اطلاعات دقیق در دسترس باشد، میتوان یک استراتژی تعمیر و نگهداری جامع و کارآمد ایجاد کرد. علاوه بر جزئیات تجهیزات مورد استفاده در حال حاضر، باید به موجودی قطعات یدکی و تجهیزات موجود در انبار نیز توجه شود. وجوهی که برای نگهداری قطعات یدکی اختصاص مییابد، ممکن است در بخشهای دیگر به نفع تأسیسات به کار گرفته شود. توسعه یک استراتژی برای کاهش تعداد قطعات مورد نیاز در محل نیز شاید یک استراتژی مفید در تبیین برنامه تعمیر و نگهداری باشد. مشخص کردن هدف از تعمیر و نگهداری بر اساس تجزیه و تحلیل رخدادها و هزینهها نیز از موارد ضروری قابل ذکر است.