ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تدابير دولت مانع واردات مي‌شود

توليد پايدار گندم يکي از دغدغه‌هايي است که دولت و کارشناسان را به خود مشغول کرده است. چند سالي است که کشور در زمينه توليد گندم به خودکفايي رسيده اما در سال جاري در بحث خودکفايي گندم با مشکلاتي مواجه شديم. از يک طرف جاري شدن سيل و از يک طرف قيمت‌گذاري نامناسب گندم از سوي دولت، منجر به آن شد تا کشاورزان، تنها بخشي از گندم خود را به دولت بفروشند.

حبيبا... نيکزادي، عضو کميسيون کشاورزي ميگويد: هرکس محصولي را توليد ميکند، تأمين هزينه برايش مهم است؛ يعني چه ميزان بايد درآمدزايي کند تا توليد براي آن بهصرفه باشد.

اما خشکساليهاي مداوم منجر به آن شده که کشاورزان در توليد محصول با مشکل مواجه شوند. دولت براي تقويت بنيه نظامي دفاعي خود، ناچار است به خوراک مردم توجه نشان دهد تا در اين برهه از زمان، کشاورزان خسارتديده بتوانند به توليد بپردازند. يکي از معضلات آن است که شوربختانه کمتوجهي يا بيتوجهي دولت به بخش کشاورزي، معضلاتي را براي توليد پايدار ايجاد کرده و نرخ را بدون توجه به شرايط توليد، براي بخش کشاورزي اعلام ميکند و کشاورزان دچار سرگرداني ميشوند.

نيکزادي در ادامه با اشاره به اينکه گندم محصولي استراتژيک است، بيان کرد: دولت براي خودکفايي در توليد گندم بايد به گندمکاران کمک کند در غير اينصورت بايد براي واردات هزينه نمايد. اما کيفيت گندم وارداتي هم هميشه مطلوب نيست و هزينههاي آن شايد بيشتر از مبلغي باشد که براي توليد و خريد گندم از گندمکاران داخلي هزينه ميشود. همه اين عوامل دست به دست هم ميدهد تا نان بيکيفيت توليد شود که در نهايت مشکلات عديدهاي در سلامت افراد به وجود خواهد آورد. بنابراين پيشنهاد ميشود در راستاي حمايت از گندمکاران و براي آنکه ضريب امنيت غذايي ما کاهش پيدا نکند، به دنبال حمايت از گندمکاران باشيم تا قيمت گندم کاهش پيدا نکند.

اما تشکلهاي بخش خصوصي و به ويژه بنياد گندمکاران نيز دغدغههاي خود را دارد. يکي از اين دغدغهها آن است که بايد آنقدر در حمايت از گندمکاران کوشا باشيم تا در نهايت در زنجيره توليد نان با مشکلي مواجه نشويم.

علي خانمحمدي، عضو بنياد گندمکاران ايران در گفتوگو با نگاه هستي گفت: يکي از اقدامات مهمي که در دستور کار قرار گرفته، انجام روش کشت قراردادي است که به کشاورزان در راستاي توليد بهينه کمک ميکند.

وي افزود: در همين راستا در 5 استان کشور به شيوه پايلوت اين طرح را اجرا کرده و آينده روشني را پيش روي گندم قرار داديم. ما بايد به سمت توليد پايدار برويم و اگر دولت نتواند توليد پايدار را به وجود بياورد با چالشهايي مواجه خواهيم شد کما اينکه در سال زراعي گذشته هم با دغدغههايي از اين دست مواجه بوديم و نبايد منافع توليد را در خطر بيندازيم.

وي با اشاره به نشستهاي انجام شده با مسئولين در راستاي رفع مشکل گندمکاران گفت: در هفته گذشته جلساتي را برقرار کرديم که مقرر شد راهکاري براي اين موضوع در نظر گرفته شود که افزايش سوبسيد و ارائهمشوقها، از جمله اين راهکارهاست.

خانمحمدي درباره نحوه قيمتگذاري گندم گفت: قيمت اعلام شده سال جاري در واقع خواسته سال گذشته ما بود که البته با توجه به افزايش نرخ بنزين، بايد به اين موضوع بيشتر ورود کنيم.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: گندم کشور از کيفيت مطلوبي برخوردار است بنابراين ميتوانيم با حمايت از کشاورزان گندمکار، نياز کشور به واردات گندم را برطرف کنيم.

پاپيزاده در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: دولت ميتواند با حمايت از گندمکاران، از واردات گندم جلوگيري کند. استان خوزستان قابليت توليد گندم باکيفيت را دارد.

وي افزود: امنيت غذايي کشور به توليد گندم بستگي دارد و موضوعي است که بايد به آن توجه شود، دولت ميتواند همه هزينههاي توليد گندم را عهدهدار شود و از کشاورزان حمايت کند؛ اقدامي که در ساير کشورها هم لحاظ ميشود.

اين نماينده مجلس از تلاش براي تعيين قيمت مورد نياز کشاورزان خبر داد و گفت: ما در مجلس به دنبال آن هستيم که مشکلات کشاورزان از جمله گندمکاران را برطرف کنيم.