ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آيا عملکرد دولت در ديپلماسي اقتصادي ضعيف است؟!

بايد به توليد، نگاه اقتصادي داشته باشيم، آن هم در شرايط تحريم! اين گفته را بسياري از کارشناسان بيان مي‌کنند اما لازمه توليد، حمايت از توليدکنندگان است.

 

چندي پيش توليدکنندهاي در گفتوگو با نگاه هستي گلهمند از شرايط توليد بود. اين توليدکننده انتظار داشت شرايطي برايش ايجاد شود تا بتواند توليدات خود را صادر کند. از ميان کلماتش مشخص بود که توليدکننده ايراني نياز به حمايت از سوي دولت دارد تا بتواند روي پاي خود بايستد و در اين ميان رايزنهاي اقتصادي براي ايجاد بازار صادرات نقش بسزايي داشتند.

به سراغ شماري از نمايندگان مجلس رفتيم و از سوي ديگر اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا نيز به عنوان يکي از موفقترين اتاقها در اين راستا حرفهاي بسياري براي گفتن داشت. البته بر کسي پوشيده نيست که در اين شرايط اقتصادي، نبايد انتظار معجزه داشت.

دبيرکل اتاق ايران و ايتاليا از همکاري با اعضا خبر داد تا بتواند درهاي ايتاليا را به سوي بازار ايران بگشايد اما در اين ميان خلأهاي بسياري وجود دارد تا در نهايت وظيفه هرکدام از ارگانهاي ذيربط مشخص شود!

 

 

دولت مکلف به تقويت رايزني اقتصادي است

 

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: ايرانيها در حوزه سياست خارجي،متخصص هستند اما در حوزه اقتصادي، رايزنها عملکرد قوي ندارند.

حشمتا... فلاحتپيشه در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: ايران در حوزه سياست خارجي و ايجاد امنيت در عراق، تلاشهاي فراواني کرد اما در حوزه اقتصادي، رايزنهاي ما عملکرد ضعيفي دارند.

وي افزود: کشورهاي ديگر در عراق سرمايهگذاري کردند و توانستند بازار عراق را به دست بياورند. به عنوان مثال ترکيه 123 رايزن اقتصادي در بغداد دارد اما ايران تنها با داشتن يک رايزن اقتصادي به فعاليت ميپردازد و اين باعث شده که فرصتهاي بسياري از دست برود.

فلاحتپيشه با تأکيد بر اينکه در برنامه ششم، دولت مکلف به ايجاد سازوکارهاي اقتصادي است، اظهار کرد: در برنامه ششم، دولت را مکلف کرديم تا با ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه، مأموريت اقتصادي تعريف کند اما تا کنون نتيجهاي در بر نداشته است.

عضو کميسيون امنيت ملي گفت: يکي از انتقادهاي جدي به دستگاه ديپلماسي در چند سال اخير، هدف سفارتخانهها و دستگاههاي ديپلماسي براي تسهيل مراودات اقتصادي در کشورهاي ديگر بوده است.

نقوي حسيني در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي اظهار کرد: در ايران بيشتر بر امور سياسي تأکيد ميشود، اين در حالي است که در بسياري از کشورها سفير به محض اينکه وارد ايران ميشود، درباره ظرفيتهاي اقتصادي آن کشور مذاکره ميکند که در حوزه اقتصادي بايد از اين ظرفيت استفاده کنيم.

وي با اشاره به معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه بيان کرد: اخيراً در اين معاونت به دنبال آن بوديم که نقصها برطرف شود اما رويکرد تغيير نکرد. سفير، مأموريت سياسي را ارجح بر مأموريت اقتصادي ميداند که به نظر من بايد ماهيت اين موضوع تغيير کند