ارسال به دوست  نسخه چاپي 

کمشچه قطب نان سنتي ايران

کمشچه شهري کوچکي در استان اصفهان است که يک ويژگي آن را منحصر به فرد کرده است. در کمشچه همه نانوا هستند و شمار قابل توجهي کارگاه‌ نانوايي وجود دارد.

گفته ميشود که در سالهاي قبل در کمشچه کمتر بيکاري وجود داشت و اکثر افراد به شغل نانوايي مشغول بودند. در شرايطي که اقتصاد ايران با چالشهاي فراواني مواجه است، مردمان يکي از شهرهاي ايران ضمن حفظ اصالت و کيفيت نان ايران توانستهاند يک چرخه سالم و سودآور اقتصادي را نيز پايهگذاري کنند. اگر در کشور، کمشچه به قطب توليد نان تبديل شده است، به لطف نانواياني است که اغلب آنها را بانوان تشکيل دادهاند و اين يعني در اين شهر ميتوان رنگ و بوي سنت قديم ايرانيها را ديد؛ زناني که پاي تنور ميايستادند و عطر نانشان کوچههاي روستا را پر ميکرد اما اکنون مردمان کمشچه اين سنت را زنده نگه داشتهاند. در کمشچه ناني توليد ميشود که در آن به هيچوجه از جوش شيرين و افزودنيهاي غيرمجاز استفاده نميشود. به اين دليل نان کمشچه را ميتوان در مدت زمان زيادي نگه داشت.

اما زهرا سعيدي، نماينده مردم مبارکه اصفهان در مجلس هم با تقويت توليد در شهرستان کمشچه موافق است و ميگويد: ميتوانيم در اين شهرستان کارگروهي تشکيل دهيم و از اين فرصت براي اشتغالزايي بهتر و بيشتر بهره بگيريم. در کمشچه خلاقيت حرف اول را ميزند و ميتوانيم از اين شهر، الگويي براي ساير استانها ايجاد کنيم اما مهم اين است که نظارتها بايد تقويت شود.

اين نماينده مجلس ادامه داد: نان قوت اصلي مردم است. در کشور اگر خوراکي نداشته باشيم، بايد نان بر سر سفرههايمان باشد. به همين دليل به نظارت ويژه نياز داريم و با برنامهريزي صحيح ميتوانيم به تقويت اشتغالزايي بپردازيم البته يکي از عمده مشکلات نانوايان، نظارت بر آردهاي توليدي در چنين شهرستانهايي است که بايد به اين موضوع هم پرداخته شود. ما از وضعيت توليد و توزيع آرد در کشور باخبر هستيم و ميدانيم در اين زمينه با مشکل مواجه هستند.