ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نماينده مردم تبريز:

تکنولوژي مطلوب آسياباني در استان آذربايجان شرقي

نماينده مردم تبريز گفت: در دولت قبل ظرفيت توليد صنعت آسياباني را در استان افزايش داديم و نزديک به يک ميليون تن به ظرفيت ذخيره‌سازي در استان آذربايجان شرقي افزوده شد.

بيگي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: بيشتر مشکلاتي که آسيابانان دارند به دليل برخورد غيرواقعي دولت با قيمتگذاري است. تعيين بهموقع نرخ گندم، يکي از موضوعاتي است که تمام حلقههاي زنجيره را تحتالشعاع قرار ميدهد.

وي افزود: عدم تعيين نرخ مطلوب براي گندم، منجر به آن ميشود که تخلفاتي در زنجيره توليد نان شکل بگيرد و از سوي ديگر آسيابانان را هم با چالش و مشکل مواجه کند چرا که آسيابانان نياز به دريافت گندم باکيفيت دارند. اگر قرار است اقدامي در اينباره انجام شود، بايد نرخ گندم منصفانه تعيين شود، چرا که کشاورزان بر اساس دلار 12 هزار توماني هزينه ميکنند اما هنگام فروش با دلار 4200 توماني از آنها گندم خريداري ميشود و همين باعث خواهد شد کشاورزان گندم خود را به دولت نفروخته و دولت مجبور به واردات شود.

نماينده مردم تبريز در بخش بعدي گفتههاي خويش درباره وضعيت آسياباني در اين استان گفت: کارخانههايي که در اين استان مشغول به فعاليت هستند، از تکنولوژي مطلوب قابل توجهي برخوردار هستند و چندين بار از کارخانههاي استان بازديد به عمل آمده و کيفيت آنها مورد تأييد است. در اين ميان بهترين نوع آرد در شهرستان شبستر و کارخانه آرد ارس مهر است که توليد آرد آن مطلوب و تکنولوژي کارخانه قابل تحسين است.