ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تحليل و بررسي صنعت آرد در سال جهش توليد از ديدگاه مديرعامل آرد هشترود:

دريافت ماليات بايد بر اساس ميزان توليد واقعي باشد

در حال حاضر عدم آزادسازي کامل، صنعت آرد را در توليد اين محصول با مشکلات عديده‌اي مواجه کرده است که علت اصلي آن، نبودن زيرساخت‌هاي لازم و معضلاتي اساسي از قبيل چند نرخي بودن و عدم نرخ‌گذاري مناسب است.

 

براي توليد آرد کيفي، همين کافي است که بدانيم تنها راه برونرفت از مشکلات صنعت آرد، يکسانسازي قيمت و آزاد نمودن توليد و توزيع است تا اين نعمت الهي بيشتر از اينها جايگاه خود را پيدا کرده و ارزش و منزلتش متجلي گردد و هم دولت و هم ملت و همچنين توليدکنندگان که خودشان از مردم هستند، آسودهخاطر و از اين نعمت الهي بهرهمند شوند.

از گذشته چالشهايي در صنعت آرد وجود داشته و هنوز هم هست. ما بايد قبول کنيم صنعت آردسازي و توليد قوت غالب مردم، امري مهم است و ما آردسازان بايد با شناخت دقيق مسئوليت و وظايف خودمان و اتکا به خداوند متعال با صداقت بتوانيم اين چالشها را به حداقل برسانيم و مسئولين محترم به نظر بنده بايد در تصميمگيريهايشان از بزرگان و پيشکسوتان صنعت و معتمدان صنف کمک بگيرند و در جلساتشان از تجربيات و نظرات آنها استفاده نموده و راه رشد و توسعه و کيفيت را باز کنند. فعلاً توزيع آرد يارانهاي، نيمهيارانهاي و آزاد، بازار را از تعادل خارج کرده و اميد است مسئولين با تصميمگيري در خصوص يکسانسازي، اين چالش بزرگ را رفع نمايند.

کارخانه آرد هشترود يکي از فعالترين واحدهاي توليدي استان است که با تکيه بر لطف حضرت حق و با بهکارگيري کادر مجرب و اصول مديريتي صحيح، نتيجهگيري خوبي داشته است. اين شرکت با تجهيز نمودن کارخانه به تکنولوژي روز دنيا و بهروز کردن ماشينآلات خط توليد و نيروي انساني کارآمد، زحمتکش و منضبط و آشنا به وظايف، توانسته است عملکردي قابل قبول و قابل ملاحظه داشته باشد که منجر به ارتقاء کيفيت و ثبات آردهاي توليدي گردد. از آنجا که در پروسه توليد آرد کيفي، عواملي همچون گندم، ماشينآلات و نيروي کار شرط است، از بدو ورود گندم به کارخانه و خروج آرد، آزمايشهاي لازم در قلب کارخانه که همان آزمايشگاه و مديريت کنترل کيفي است، انجام ميگيرد و تمامي عوامل توليد بر فرهنگ بالاي توليد آرد که امري مقدس و ارزشمند است، پايبند بوده و همواره در جهت رعايت حال و حقوق مصرفکننده، رضايت مشتري و مشتريمداري قدم برميدارند تا طبق وظيفه ذاتي و آيتمهاي استاندارد محصول با حفظ کيفيت مرغوب، اين کالاي مهم و استراتژيک شهروندان تأمين گردد.

در خصوص مالياتهاي دريافتي بايد تمامي مؤلفهها (ماليات بر درآمد) از سوي مسئولين در نظر گرفته و رعايت شود. اکنون چند سال است که هزينه توليد به صورت سرسامآور سير صعودي داشته و درآمد در مقابل هزينههاي گزاف متعادل نيست، اين را هم مسئولان و هم مديران امور مالياتي به خوبي رصد ميکنند و از آنجا که هيچ کارخانهاي حق عدول از پارامترها و دادههاي اداره غله را نداشته و ندارد و صاحبان صنايع آردسازي خودشان را ملزم به رعايت کامل قانون ميدانند، تقاضا داريم در محاسبه و دريافت ماليات، توليدکنندگان را در نظر بگيرند ضمناً شرکت آرد هشترود همچون ساير کارخانههاي آرد کشور، همهساله در راستاي پرداخت بدهيها و ديون خود اقدام کرده تا وقفهاي در امور نداشته باشد.

با توجه به منويات مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان در خصوص نامگذاري سال 99 با عنوان «جهش توليد» و چنانکه در حوزه اقتصاد، رفاه، معيشت، تذکراتي چند براي ساختارهاي مديريتي و اجرايي داشتهاند و راه را براي مسئولان و توليدکنندگان، ساليان سال روشن نمودهاند، بايد در مسير جهش توليد و رونق آن قرار گرفته و با خودباوري، تمام توانمان را به کار بگيريم و مسئولان محترم نيز در اين راه ما را ياري نمايند و دست توليدکنندگان را باز گذاشته و در راستاي توليد، با حمايتهاي بيدريغ و معنوي خود کارخانههاي آردسازي را ياري کنند تا انشاءا... فرمايشهاي رهبري در سال جهش توليد تحقق يابد.