ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آسیابان خوب، نانوای خوب

تعامل نانوايان با آسيابانان نشانگر ارتقاء کيفيت توليد نان است

بازديد از واحدهاي برتر نانوايي حجيم و نيمه‌حجيم، موضوعي است که از تابستان سال گذشته با همراهي مسئوليني از بخش دولتي و خصوصي از جمله مهندس ارشدي مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان تهران، طباطبايي مشاور معاون وزير در شرکت بازرگاني دولتي ايران، دکتر عليرضا کريمي رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان، رؤساي اتحاديه‌هاي حجيم و نيمه‌حجيم و سنتي و اعضاي اين اتحاديه‌ها برگزار شد.

 

اين بازديدها در قالب «آسيابان خوب، نانواي خوب» انجام ميشود و انگيزهاي است براي نانوايان تا بتوانند در مسير توليد باکيفيت آرد و نان ثابتقدم باشند.

گروه نگاه هستي در اين شماره به بازديد از «نان مهدي»، «نان زرافشان»، «نان جم»، «نان کريمخان» و «نان طلا» پرداخت و در کنار آن نظر نعمتبخش رئيس هيأت مديره آرد ميهن، عليرضا يزدجردي مدير بازاريابي و فروش شرکت آرد تابان، عباس ارشدي مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان تهران، سياوش حسينپور مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان البرز و محمدجواد کرمي رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم را جويا شديم که در ادامه خواهيد خواند.

 

افزايش کيفيت نان هاي حجيم و نيمه حجيم

مديرکل اداره غله و خدمات بازرگاني استان تهران درباره وضعيت کيفي آرد براي نانهاي حجيم و نيمهحجيم گفت: در سامانه براي گندم 900 توماني هم تمام موارد نظارتي وجود دارد که با دقت پايش ميشود.

مهندس عباس ارشدي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: آردهاي 900 توماني که يارانهاي نوع دو هستند و براي نانواييهاي حجيم و نيمهحجيم ارسال ميشوند، رصد شده و با شرايط مشابه آردهاي خبازيها، مورد ارزيابي قرار ميگيرند.

وي افزود: سهميه اين واحدها پايين آمده چراکه شيوع ويروس کرونا بر مصرف گندم و آرد تاثير داشته و موجب شده که فروش آرد تقليل پيدا کند. تلاش ما اين است که خروج آرد از سامانه، کنترل شود اما با متخلفان در صنف نان حجيم و نيمهحجيم هم قاطعانه برخورد خواهيم کرد.

ارشدي درباره کيفيت نانهاي حجيم و نيمهحجيم اظهار کرد: فرهنگ مصرف نان در کشور در حال تغيير است و مردم به دليل شرايط فعلي، به سمت نانهاي حجيم و نيمهحجيم و صنعتي گرايش پيدا کردهاند و به نظر ميرسد فروش اين نانها به دليل افزايش تقاضاي مردم، بالا رفته است.

 

کيفيت مطلوب آرد در استان البرز

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان البرز گفت: کيفيت آرد در استان البرز از لحاظ استانداردهاي تعيين شده مراجع کنترل کيفي ذيربط، داراي تمامي شاخصهاي مطلوب است.

سياوش حسينپور در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي اظهار کرد: چند سالي است با پيشنهاد اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز و با مصوبه تدوين شده شماره 103 کارگروه آرد و نان استان البرز، سبوس موجود در نانهاي سنگک (12 درصد)، لواش و تافتون (15 درصد) و بربري (18 درصد) به ميزان مطلوبي در جهت بالا بردن سطح سلامت مردم استان افزايش يافته است.

وي افزود: با توفيق دستيابي به اين تجربيات از سوي اين استان، شرکت بازرگاني دولتي ايران از امسال درصدهاي موجود در آرد نانهاي مختلف را با مشخصههاي ذکر شده در اين استان به تمام استانهاي کشور ابلاغ نموده است.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني البرز در ادامه با اشاره به اختلاط گندم بيان کرد: شايان ذکر است اختلاط گندمهاي مرغوب با گندمهاي متوسط از لحاظ کيفي و تجربه مطلوب اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان البرز در خصوص موضوع فوق، باعث شده آرد حاصل از آن موجب رضايتمندي نانوا و در نتيجه بالا رفتن سطح سلامت مردم استان گردد.

حسينپور خاطرنشان کرد: وجود بهترين کارخانههاي آردسازي با رتبهبندي برترين کشور در استان البرز، چه از لحاظ سختافزاري و چه از لحاظ نرمافزاري، باعث شده اين کارخانهها با اتکا به تجهيزات مدرن، در اجرايي نمودن ايدههاي ابلاغي اين اداره کل بهترين کارايي و عملکرد را داشته باشند.

در پايان مهندس حسينپور از تمامي دستگاههاي اجرايي استان که اين مجموعه را در نيل به اهداف خود ياري نمودند، کمال تشکر و امتنان خود را ابراز کرد.

 

توفيق در صنف نانوايي حجيم و نيمهحجيم

رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم گفت: واحدهايي که از آنها بازديد ميشود، واحدهاي نمونه نان حجيم و نيمهحجيم هستند.

محمدجواد کرمي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: اين واحدها تمام اصول بهداشتي و مشتريمداري را رعايت ميکنند.

وي افزود: واحدهاي نانوايي بهروز بوده و براي مشتري احترام قائل هستند. در واقع واحدهايي که هزينه کرده و براي بهسازي واحدهاي خود گام برميدارند، به مشتري احترام ميگذارند.

کرمي در ادامه گفت: تحول در واحدهاي نانوايي حجيم و نيمهحجيم، نشاندهنده توفيق اين صنف است.