ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس اتحاديه نانوايان شهرري:

خواستار رسيدگي به بازار خميرمايه هستيم

رئيس اتحاديه نانوايان شهرري گفت: کيفت نان بستگي به مواد اوليه يعني آرد آن دارد و آرد باکيفيت منجر به توليد نان باکيفيت خواهد شد و همه نانوايان به اين مهم، واقف هستند.

 

بشيري در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي با اشاره به اينکه اگر نرخ نان ابتداي هرسال متناسب با تورم ساليانه افزايش نيابد، کيفيت نان سقوط ميکند، تصريح کرد: چرا در مقابل افزايش همه مؤلفههاي توليد، ابتداي هرسال نرخگذاري نان فراموش ميشود؟ اگر دولت هر سال در مقابل افزايش تورم براي افزايش عادلانه، منطقي و به موقع نرخ نان وارد عمل شود، مشکل نانوايان رفع خواهد شد.

وي در ادامه خواستار ساماندهي هرچه سريعتر مشکلات نانوايان از سوي مسئولين شد و اظهار کرد: خواستار رسيدگي به بازار خميرمايه هستيم و از مسئولين توقع داريم در شرايطي که نانوا در وضعيت اقتصادي خوبي به سر نميبرد، براي کاهش هزينههاي تبعي توليد اين صنف، چارهاي اساسي بينديشند.

بشيري در پايان گفت: در آخر از قشر زحمتکش نانوايان محترم شهرمان که انسانهايي فهيم هستند و هميشه قهرماناني بيادعا بوده و خواهند بود و زحماتي که براي جامعه متحمل ميشوند، بر کسي پوشيد نيست، تقدير و تشکر ميکنم و دست نانواياني را که هميشه و در همه حال با رعايت اصول بهداشتي نان شهرمان را تهيه ميکنند، بوسيده و به آن افتخار ميکنم و آرزوي سلامتي براي همه نانوايان کشور عزيزمان ايران دارم.