ارسال به دوست  نسخه چاپي 

حميد رحماني، مدير کنترل کيفيت آرد طراوت مياندوآب مطرح کرد:

ارتباط بين علم و صنعت

در خصوص ارتباط علم و صنعت، يکي از اصلي‌ترين رکن‌ها، تبديل دپارتمان تحقيق و توسعه به قسمت مهمي از کارخانه‌هاي صنعتي است.

 

اما پژوهش در ايران به شيوه ديگري به جلو رفته و بناي دانشگاهها زماني که در ايران شکل گرفتند، صرفا آموزشمحور بوده است نه پژوهشمحور. اگرچه دانشگاههاي ما بايد به سوي مفهوم مدرن مبتني بر پژوهش و کشف قوانين علم پيش بروند و نبايد صرفاً مبتني بر آموزش دادن فعاليت کنند در واقع بايد بر مبناي پژوهش باشند تا بتوانند در صنعت پيش بروند، نبايد تحقيق و پژوهش در دانشگاهها همچنان به مثابه يک موجود غريبه باشد و بايد نسبت آن با آموزش، صنعت و فناوري به خوبي تعريف شده باشد.

از سوي ديگر وقتي به صنعت و فناوري مينگريم، مشاهده ميکنيم که صنايع و واحدهاي بزرگ فناوري پيشرفته دنيا، به سمت ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه به عنوان يکي از اصليترين رکنهاي صنعت اقدام کردهاند؛ در کشور ما نيز قبلاً صنعتي شدن بر مبناي رقابت و توسعه نبوده است، محصولات رقابتپذير و پيشرفته چندان معنا نداشته و به همين دليل در صنعت و فناوري نيز پژوهش و تحقيق و توسعه زياد تعريف شده نبوده و اغلب مواردي که تحت عنوان واحد تحقيق و توسعه فعاليت ميکردند، متاسفانه جنبه تشريفاتي داشتند اما با رفع و اصلاح بعضي ساختارهاي نادرست، چه در حوزه آموزش و چه در صنعت خوشبختانه پژوهش جايگاه واقعي خود را يافته و ارتباط صنعت و دانشگاه معناي واقعي پيدا کرده است و واحدهاي تحقيق و توسعه با مطالعات علمي خود در صنعت، جايگاه بسيار خوبي يافتهاند.

در اين راستا نقش مديران کنترل کيفيت بارزتر است چرا که عصر کنوني را ميتوان عصر کيفيت ناميد. در چنين شرايط رقابتي و با توليدات در سطح انبوه، تنها توليدکنندگاني ميتوانند موفق باشند که محصولات باکيفيتتر و خدمات پس از فروش بهتري ارائه کنند. در واقع، کنترل کيفيت به يکي از ملاحظات اصلي قبل از توليد هر محصول تبديل شده است. کنترل کيفيت بهتر منجر به بهرهوري بيشتر از منابع موجود و کاهش هزينههاي توليد ميشود.

در هر صنعت، توليدکنندگان بسياري فعاليت کرده و محصولات يکساني را به بازار ارائه ميکنند اما آنچه در موفقيت آنها نقش اصلي را ايفا خواهد کرد، توليد محصولي با بالاترين کيفيت و کمترين هزينه است. هر توليدکننده با بررسي همه جانبه محصول خود در طي فرايند توليد و پس از آن، از معايب و محاسن محصولي که قرار است به بازار فروش عرضه گردد، آگاه خواهد شد بنابراين قادر به برنامهريزي و عمل در راستاي رفع معايب يا بهبود محصول خواهد بود. عدم ارزيابي کيفي محصول منجر به کاهش کيفيت آن و در نتيجه از دست دادن بازار خواهد شد.
واژه
کنترل به معناي استفاده از تمامي روشها براي ارزيابي کيفيت استاندارد محصول است. کنترل درواقع با هدف نظارت بر فرايند توليد محصول و اطمينان از ساخته شدن محصولي با استانداردهاي از قبل تعيينشده و کمترين انحراف معيار است و اين زماني اتفاق خواهد افتاد که مديران کنترل کيفيت با تحقيق و توسعه و ارائه راهکارهاي علمي بتوانند محصولي تخصصيتر و باکيفيتتر در صنعت توليد کنند و موجب رشد و ارتقاء کمي و کيفي محصولات کارخانههاي توليدي گردند.

کنترل کيفيت، جزئي از مديريت کيفيت است که بر برآورده نمودن و تکميل الزامات کيفيت، تمرکز و توجه دارد.

وظيفه ما به عنوان يک کارشناس کنترل کيفيت، بررسي محصولات و فرايندهاي صنعتي براي مطابق بودن با استانداردهاي کيفيت ملي و بينالمللي است.

براي موفق شدن به عنوان يک متخصص کنترل کيفيت، ما بايد سازمان يافته و نظاممند فکر و عمل کنيم. ما نياز به داشتن مهارتهاي مديريت پروژه و اولويتبندي وظايف داريم.

از اهداف کنترل کيفيت:

کدام استانداردهاي کيفي براي مشتري قابل قبول است؟

اطمينان از توليد محصولي بينقص از طريق شناسايي عيوب يا تغييرات در مواد خام و فرايندهاي توليد

ارزيابي روشها و فرايندهاي توليد و ارائه راههاي بهتر براي ارتقاء کيفي محصول

مطالعه و تعيين انحراف از معيار کيفي محصولات در حين فرايند توليد

بررسي عللي که باعث وقوع نقص کيفي در محصول شدهاند

انجام اقداماتي که منجر به دستيابي به محصول باکيفيت ميشوند

مديران کنترل کيفيت بايد در موارد زير بسيار فعال باشند:

*مشوقهاي آگاهي کيفي در بين کارگران

مهمترين مزيت معرفي کنترل کيفيت به کارگران اين است که همه کارکناني که در فرايند توليد فعاليت ميکنند، از اهميت کيفيت محصول آگاه ميشوند که اين آگاهي جمعي، به دستيابي به محصول باکيفيت کمک ميکند.

*رضايت مشتري

مصرفکننده نهايي، برنده واقعي اعمال کنترل کيفيت بر محصولات است چرا که در نهايت محصول باکيفيت به دست وي ميرسد و محصول باکيفيت نيز موجب رضايت خاطر مشتري ميشود.

*کاهش هزينههاي توليد

با اعمال بازرسي و کنترلهاي مؤثر در طول فرايند توليد، شاهد آن خواهيم بود که هزينههاي توليد به طور قابل ملاحظهاي کاهش مييابند. کنترل کيفيت، محصولات بيکيفيت و ضايعات را بررسي ميکند و با اجتناب از تکرار اشتباهات، باعث کاهش هزينه توليد ميگردد.

*استفاده بهينه از منابع

کنترل کيفيت، تضمينکننده استفاده بهينه از منابع است که همين امر باعث به حداقل رساندن ضايعات و ناکارآمدي در هر زمينهاي ميشود.

*افزايش جلب اعتماد

کنترل کيفيت منجر به افزايش کيفيت محصولات و برآورده ساختن نيازهاي مشتريان ميشود که همين امر به جلب اعتماد آنها به شرکت و اثبات حسن نيت شرکت منجر ميشود. مشتري که دغدغه کيفيت محصول را دارد، باعث افزايش هزينههاي بازار براي شرکت ميشود.

*افزايش روحيه کارکنان

يک سيستم کنترل کيفيت مؤثر و کارآمد موجب افزايش روحيه همبستگي کارکنان شرکت ميشود چرا که آنها همواره اين دغدغه را دارند که محصول باکيفيتتر توليد شود.

*بهبود تکنيکها و روشهاي توليد

با تامين فني و مهندسي دادههاي محصول و کنترل فرايند توليد، ميتوان از طريق کنترل کيفيت به روشهايي مفيد براي توليد محصول باکيفيت دست يافت.

*تبليغات موثر

سازمانها و شرکتهايي که محصولات و خدمات باکيفيتتري ارائه ميکنند، در تبليغات، موفقتر از ديگر رقبا هستند چرا که از اعتماد عمومي برخوردارند.

*فروش بيشتر

در واقع کنترل کيفيت، توليد محصولات باکيفيت را تضمين ميکند که به طور طبيعي منجر به جذب مشتريان بيشتر و در نتيجه افزايش فروش ميشود. عرضه محصول باکيفيت به حفظ مشتريان فعلي و افزايش تقاضاي جديد براي محصولات کمک ميکند. به طور کلي ميتوان گفت کنترل کيفيت، ابزاري قدرتمند است که به بسط بازار داخلي و خارجي شرکت کمک ميکند.

تنها کيفيت برتر باعث افزايش بهرهوري است و اين امر باعث ميشود که سهم فروش در بازار افزايش يابد و به صورت دراز مدت، پايدار بماند و باعث بقاء و موفقيت مؤسسه شود.

ما با گرفتن بازخورد مشتريان و تجزيه و تحليل و بررسي آنها و انتقال برخي از مباحث به مديران در صورت لزوم، بررسي و رتبهبندي تامينکنندگان بر اساس ميزان کيفيت مواد اوليه ارسالي به خط توليد کارخانه، افزايش دانش آزمايشگاهي و بررسي روشهاي استاندارد و علمي آزمايشهاي اختصاصي و استفاده از آخرين مقالات علمي، بازنگري و بهروزرساني سياستهاي کنترل کيفيت و مشارکت با مديريت ارشد شرکت در اين زمينه، آموزش و نظارت بر کارکنان به منظور شناخت کامل نظامنامه کيفيت از سوي آنها و جلوگيري از بروز اشتباهات احتمالي از سوي آنها که به کيفيت محصولات توليدي لطمه وارد ميکند، با افزايش دانش و مهارت مورد نياز کارشناس کنترل کيفيت، افزايش مهارتهاي نوشتاري و گفتاري، اولويتبندي کارها، توجه زياد به جزئيات، مهارتهاي کار تيمي در حد خوب به منظور همکاري با ساير اعضاي تيم کنترل کيفيت در شرکتها، کارخانهها و پروژههاي بزرگ، استقرار سيستمهاي مديريت کيفيت، استقرار بخش تحقيق و توسعه، سعي در بالا بردن کيفيت و تخصصي کردن محصولات و مديريت کيفيت و رضايتمندي مشتريان خود داريم.

در اين راستا جهت رضايت مشتريان و نانوايان، ما با بهروزرساني تکنولوژي فرايند توليد و با تجهيز و نصب مدرنترين ماشينآلات و دستگاههاي خط توليد، افزايش ظرفيت به 300 تن، نصب و تجهيز سيلوهاي ذخيرهسازي انواع گندم و سيلوهاي ذخيرهسازي انواع آرد با آناليزهاي مختلف با قابليت اختلاط و رعايت استانداردهاي موجود، تجهيز آزمايشگاه به مدرنترين دستگاههاي رئولوژيکي آرد در افزايش کيفيت و توليد انواع آردهاي تخصصي صنف و صنعت و نانوايي، افزايش دانش آزمايشگاهي خود، آموزش و نظارت بر کارکنان به منظور شناخت کامل نظامنامه کيفيت از سوي آنها، آموزش نحوه عملآوري اصولي و استاندارد خمير نانوايي براي مشتريان و نانوايان و استقرار بخش تحقيق و توسعه، گامي مهم در جهت رضايتمندي مشتريان برداشتهايم. 

از نظر ما مشتري از ارکان اساسي است و تنها رضايت مشتري کافي نيست بلکه براي حفظ مشتري و تداوم بازار بايد فراتر از انتظار مشتري توليد کنيم به همين خاطر ما براي ثبات کيفيت محصولات توليدي خود و همچنين در راستاي توليد انواع آرد تخصصي و باکيفيت براي استقرار بخش تحقيق و توسعه اقدام نموده و با مطالعات و پژوهشهاي مختلف و توليد محصولي باکيفيت و تخصصي، توانستهايم جايگاهي بسيار مناسب در بين مشتريان خود داشته باشيم. 

بهبود کيفيت موجب رشد مداوم و بهرهوري روزافزون است بنابراين افزايش کيفيت، ثبات، توليد محصول تخصصي و رضايتمندي مشتريان از اهداف لاينکف ما است.