ارسال به دوست  نسخه چاپي 

اقدامات انجام شده از سوي دفتر فني و مهندسي GTC در گفت‌وگو با مهندس عبدلي؛

تکميل تمامي پروژه هاي سيلو سازي نيمه تمام و در دست احداث دولتي در سطح کشور

ظرفيت تاسيسات ذخيره سازي گندم کشور قبل از انقلاب اسلامي به ميزان 708 هزار تن بوده که با توجه به سياست‌هاي دولت در زمينه افزايش ظرفيت هاي ذخيره سازي گندم درسطح کشور و اجراي نهضت سيلوسازي در اواخر سال 1383 به ميزان قابل توجه 20 ميليون 854 هزار تن رسيده است.

 

مهندس عبدلي، مديرکل دفتر فني و مهندسي شرکت بازرگاني دولتي ايران با ذکر مطلب فوق افزود: در زمينه احداث ظرفيت هاي جديد ذخيره سازي گندم پيشرفت هاي خوبي با مشارکت بخش خصوصي جهت احداث تاسيسات استاندارد  بلند مدت وکوتاه مدت ذخيره سازي گندم اتفاق افتاده است، به طوري که ظرفيت هاي ذخيره سازي گندم کشور از ميزان 708 هزار تن در قبل از انقلاب اسلامي به ميزان 20 ميليون و854 هزار تن تا کنون رسيده است که بر اساس آمار موجود سهم بخش خصوص از  ظرفيت هاي موجود  73 درصد و سهم بخش دولتي 23 درصد است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر هيچ گونه مشکلي در زمينه کمي و کيفي ذخيره سازي گندم در سطح کشور به لحاظ استانداردهاي بلند مدت وکوتاه مدت ذخيره سازي گندم وجود ندارد ، اظهار کرد: اگرچه  مجموع ظرفيت هاي احداث شده در سطح کشور بيش از نياز ذخيرهسازي کشور است وليکن با توجه به عدم استقبال متقاضيان سيلو سازي بخش خصوصي  به احداث سيلو در برخي از نقاط کشور مانند بوشهر و هرمزگان، برنامه ريزي هاي لازم براي احداث ظرفيتهاي جديد  با مشارکت بخش خصوصي براي سالهاي آتي در اين مناطق در دست اقدام است.

 شايان ذکر است با توجه به وجود ظرفيت هاي استاندارد بلند مدت وکوتاه مدت مناسب در سطح اکثر استانهاي کشور ، ميتوان از  اين ظرفيتها در بحث تجارت غلات  خصوصا در مناطق مرزي استفاده کرد.

مهندس عبدلي در ادامه به بحث اقدامات فني ومهندسي در زمينه استفاده از تکنولوژيهاي روز جهت افزايش کيفي ذخيره سازي گندم در سيلوهاي موجود در کشور اشاره کرد و گفت: در اين راستا اقدامات موثري انجام شده که ميتوان به اجراي سيستم اتوماسيون صنعتي در سيلوها ( PLC  ) اشاره کرد که بيشتر سيلوهاي کشور مجهز به اين سيستم اتوماسيون صنعتي شدهاند . از مزاياي اين اقدام ميتوان به کاهش مصرف انرژي، کاهش هزينه تعميرات و نگهداري ، کم شدن صفهاي طويل تخليه و بارگيري اشاره کرد.

وي با بيان اينکه اتوماسيون صنعتي موجب شد که ظرفيت ديناميکي و سرعت تخليه و بارگيري سيلوها افزايش پيدا کند، افزود: با برنامهريزيهاي انجام شده علاوه بر کاهش تراکم صفهاي تخليه و بارگيري ، با  اجراي مانيتورينگ دما و مشاهده لحظه اي دماي گندم در داخل سيلوها ، اين امکان فراهم شد که با کنترل  عملکرد ماشينآلات ودوران گندم، دماي آن کنترل واز فساد گندم جلوگيري و  مدت زمان نگهداري گندم افزايش يايد..

 يکي ديگر از برنامه هاي مهم GTC استفاده از تجربيات شرکتهاي دانش بنيان  در رصد و کنترل ميزان گندم  موجود و ميزان ورودي و خروجي گندم  به سيلوهاي موجود بود که در اين زمينه با مکاتبات و مذاکراتي که  با شرکتهاي دانشبنيان داشتيم به روشي براي اسکن سه بعدي ليزري رسيديم تا حجم گندم داخل سيلو به وسيله نرمافزار تحت وب محاسبه شود که در حال حاضر اين روش در سيلوي مدرس و سيلوي ساوه انجام شده است.

مهندس عبدلي ادامه داد: جهت تجاريسازي اين روش، مذاکراتي را با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري انجام و يک موافقتنامه سه جانبه منعقد گرديد تا GTC به عنوان شرکت بهرهبردار، معاونت فناوري به عنوان کارفرما و شرکتهاي دانش بنيان به عنوان مجري، با هم همکاري داشته باشند و با بوميسازي اين تکنولوژي بتوان با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در قالب ارائه تسهيلات، اين محصول (اسکن ليزري) معرفي گردد ضمنا دو يا سه صندوق به صورت ليزينگ اين محصول را ساپورت مينمايند و بخش خصوصي ميتواند با 20 درصد آورده و  80 درصد ليزينگ، اين تکنولوژي را در سيلوهاي خود نصب نمايند.

 

 

رصـد برنامههاي تعمير و نگهـداري از سوي شـرکتهاي پيمانکار راهبر

مديرکل دفتر فني و مهندسي GTC در بخش ديگري از گفتوگو به مباحث مربوط به تعمير و نگهداري کل داراييهاي شرکت بازرگاني دولتي ايران اشاره کرد و گفت:  مبحث مذکور از مباحث مهم در حال اجرا است که شامل مديريت  سيلوها ،انبارها، سردخانهها، تجهيزات، تأسيسات و غيره  ميباشد که از يک سال و نيم پيش بر اساس برنامه هاي شرکت  آغاز و از ابتداي امسال نرمافزار مديريت مکانيزه تعميرات و نگهداري(CMMS)   و مديريت داراييها (EAM) فعال و پيادهسازي شدهاند و کل داراييهاي شرکت در 31 استان با کد وارد اين نرمافزار شده که برنامههاي تعمير و نگهداري PM) براي تمام ماشينآلات و ساختمانها و همه داراييهاي فيزيکي تعريف  و برنامههاي تعمير و نگهداري از سوي پيمانکاران راهبر  رصد ميگردد.

وي همچنين افزود: 15 پروژه نيمهتمام احداث سيلو  به ظرفيت 490 هزار تن درسطح کشور وجود داشت  که به دلايلي به تعويق افتاده بود اما طي سه سال گذشته با تلاش ها و پيگيري هاي انجام شده تکميل وبه بهره برداري رسيدند.

 

 احداث 200 هزار تن ظرفيت هاي جديد ذخيره سازي روغن خام نباتي تا افق 1400

مهندس عبدلي در بخش پاياني گفتوگو در خصوص پروژه طرح احداث مخازن ذخيره سازي روغن خام نباتي درسطح کشور خاطرنشان کرد :  يکي از تکاليف شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين 600 هزار تن ظرفيت هاي ذخيره سازي استراتژيک نگهداري روغن خام نباتي در سطح کشور است اما ظرفيت مخازن ذخيره سازي روغن خام نباتي ( بخش دولتي وخصوصي) در کشور کمتر از ميزان برآوردي مورد نياز است لذا مقرر گرديد  وضعيت مخازن  ذخيره سازي روغن خام نباتي در سطح  کشور بررسي و ضمن اخذ اطلاعات از واحدهاي ذيربط، طرح جامع مکانيابي و توسعه مخازن ذخيره سازي روغن خام نباتي در سطح کشور تهيه گردد. براساس طرح مذکور ميزان   600 هزار تن ظرفيت ذخيرهسازي جديد روغن خام نباتي در سطح کشور ضروري است. نظر به اينکه ميزان مصرف روغن در کشور براي هر نفرحدود 20 کيلوگرم است، مصرف ساليانه حدوداً يک ميليون و 800 هزار تن است که 20 درصد از اين ميزان يعني 350 تا 400  هزارتن آن از محل استحصال دانههاي روغني داخل و الباقي به ميزان حدود يک ميليون و 400 هزار تن از محل واردات روغن خام  نباتي و دانههاي روغني تأمين ميشود.  در مبادي ورودي کشور 705 هزار تن ظرفيت ذخيرهسازي و در مجاورت کارخانههاي روغنکشي حدود 520 هزار تن و در مجموع. حدود يک ميليون و 250 هزار تن در بخش خصوصي ظرفيت ذخيرهسازي روغن خام نباتي وجود دارد. در بخش دولتي فقط  يک واحد در بندرعباس به ظرفيت 66 هزار تن وجوددارد. با توجه به لزوم احداث مراکز ذخيرهسازي در بندرها و نزديک به شبکه حمل و نقل ريلي و کارخانههاي روغنکشي، مقرر شد تا پايان سال 1400  ميزان 200 هزار تن مجتمع ذخيره سازي  روغن خام نباتي شامل 4 مجتمع ذخيرهسازي  در استانهاي تهران، البرز، بندر چابهار توسط بخش دولتي و در استان يزد توسط بخش خصوصي به ظرفيت هر مجتمع 50 هزار تن  به انجام رسد.

وي افزود: در اين راستا همچنين از ظرفيتهاي بلااستفاده شرکت نفت و پالايش فراورده هاي نفتي موجود در کشور و در حال حاضر مخازن نفت نهاوند به ظرفت 18 هزار تن ، با تغيير کاربري و اخذ مجوز  لازم از وزارت بهداشت، استفاده خواهد شد.