ارسال به دوست  نسخه چاپي 

پيش‌بيني افزايش صادرات آرد

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، IGC پيش‌بيني کرده است که تجارت آرد گندم در جهان به ميزان 4 درصد نسبت به سال گذشته و احتمالا به دليل بازيابي صادرات اين محصول به ازبکستان و افغانستان، افزايش پيدا خواهد کرد.

 

IGC با پيشبيني 15 ميليون تني خود (برابر گندم)، پيشبينياش براي فصل 2021-2020 را کمي نسبت به پيشبيني ماه آوريل کاهش داده است.

IGC بيان کرده است که ازبکستان و افغانستان احتمالا کمتر از ميزان نرمال به واردات آرد گندم در فصل 2020-2019 پرداختهاند. اين پيشبينيها نشان ميدهد که افغانستان 9/1 ميليون تن و ازبکستان 550 هزار تن واردات خواهند داشت. پيشبيني شده است که در سالهاي پيش رو، اين کشورها به ترتيب 5/2 ميليون تن و 750 هزار تن واردات داشته باشند.

در خاورميانه، برداشتهاي زيادي پيشبيني شده که شامل نيازهاي وارداتي عراق و سوريه نيز ميشود. عراق که سه سال پيش، 627/2 ميليون تن آرد وارد کرده است، احتمالا 2 ميليون تن واردات در فصل 2021-2020 خواهد داشت که 100 هزار تن بيشتر از سال گذشته است. در همين حال، پيشبيني ميشود که سوريه نيز 450 هزار تن واردات داشته باشد که نسبت به فصل 2020-2019 تغييري پيدا نکرده است.

IGC بيان کرده است که احتمالا يمن 900 هزار تن واردات آرد براي دومين سال متوالي خواهد داشت زيرا خرابيهايي در بخش کشاورزي و ظرفيت پردازشي اين کشور به دليل درگيريها روي داده است.

IGC همچنين گفته است که تصوير کلي واردات در جهان، کمي نامشخص است.

شرايط سخت اقتصادي ميتواند ميزان خريد را در برخي کشورها کاهش دهد در حالي که ويروس کرونا نيز ميتواند روي نيازها تاثير بگذارد و به بعضي بخشها مانند بخش توريست تاثير منفي وارد کند.

 

ترکيه صادرکننده برتر باقي ميماند

پيشبيني ميشود که ترکيه بزرگترين صادرکننده آرد باقي بماند در حالي که صادرات آن 100 هزار تن نسبت به فصل 2020-2019 بيشتر ميشود و به 9/4 ميليون تن ميرسد.

ميزان بالايي از صادرات ترکيه به خاورميانه خواهد بود (حدود دو سوم ميزان کل) که در آن بعضي بازارهاي سنتي مانند عراق و سوريه وجود دارند. ترکيه همچنين بزرگترين صادرکننده به آفريقاي سياه است که در آن شرايط ضعيفتر اقتصادي، ممکن است روي واردات بعضي کشورها تاثير بگذارد.

IGC بيان کرده است که برداشت بهتر نسبت به فصل گذشته، افزايش صادرات آرد از قراقستان را نيز امکانپذير ميکند که مقدار آن احتمالا از 2 ميليون تن به 4/2 ميليون تن خواهد رسيد و حجم بالايي از آن به ازبکستان و افغانستان صادر خواهد شد. در ميان ديگر صادرکنندگان برتر آرد، آرژانتين (675 هزار تن)، امارات متحده عربي (650 هزار تن) و روسيه (420 هزار تن) قرار دارند که احتمالا ميزان صادرات آنها نسبت به فصل 2020-2019 بدون تغيير باقي ميماند. پيشبيني ميشود اوکراين نيز 420 هزار تن صادرات آرد داشته باشد که نسبت به ميزان 500 هزار تني سال گذشته کمتر است.

اگر پيشبيني 15 ميليون تني آرد گندم محقق شود، اولين بار در مدت 4 سال خواهد بود که تجارت جهاني آرد افزايش يافته است. از زمان رسيدن به بالاترين مقدار تجارت آرد در فصل 2017-2016 که ميزان آن 699/17 ميليون تن بود، تجارت جهاني آرد در سالهاي بعد کاهش پيدا کرد. ميزان تجارت 4/14 ميليون تني سال گذشته، کمترين ميزان تجارت آرد از سال 2015-2014 تاکنون بوده است.