ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مرحوم قاسم اميرياوري، نانوايي با منش پهلواني و اخلاق‌مدار

نخستين باري که براي تهيه گزارش به واحد «نان و شيريني تهران» واقع در شرق تهران رفتم، با فضايي متفاوت مواجه شدم.

 

 وارد دفتر مديريت که شدم تمام ديوار از عکسهاي يک ورزشکار پيشکسوت به همراه عکسهايي از روانشاد تختي و ديگر ورزشکاران و هنرمنداني که در قيد حيات نيستند، پر شده بود و گويي رد پايي از تاريخ ايران روي آن ديوار مانده بود. همان موقع بود که مرحوم قاسم اميرياوري وارد آن اتاق شد. با آنکه پا به دوران پيري گذاشته بود اما با صلابت و دغدغهاي که براي نان مردم داشت، با آن سن و سال هنوز هم به نانوايياش ميآمد تا خود از نزديک نظارهگر توليد باشد.

وي اقدامات بسياري براي توليد نان سالم انجام داد و نانوايي را از صفر آغاز کرد و به راستي الگويي براي صنف نانوايان حجيم و نيمهحجيم است. در واحد نانوايي تهران رسم مهماننوازي حال و هواي ديگري داشت و آن مرحوم الگوي اخلاق و جوانمردي بود.

شوربختانه ديگر قاسم اميرياوري در ميان ما نيست اما بيشک اين پيشکسوت و پهلوان که سالهاي سال در راه توليد نان سالم و اهميت به سلامت مردم تلاش کرده است، در يادها جاودان خواهد ماند...