ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان:

مديراني ماندگارند که با تحولات بنيادي و توسعه جهاني مطابقت دارند

با نگاهي اجمالي به کل هستي، پي مي‌بريم که اساس کائنات بر نو شدن و تغيير است و همه موجودات مشمول تغيير هستند. هرچند که از نظر زماني، عمرمان سپري مي‌شود ليکن بر اساس انديشه‌ها و تجربيات، به تازگي مي‌رسيم همان‌گونه که در آيين‌ مذهبي و سنت‌ در اول سال جديد اعلام نوروز مي‌کنيم و از درگاه خداوند متعال، منشأ تغييرات و منشأ تحولات، درخواست تحول احوال داريم و از ذات الهي مي‌خواهيم ما را در احسن احوال قرار دهد. تغيير و نو شدن، نياز بشر است و زيستن يعني بزرگ شدن و نو شدن که نياز به بصيرت، ژرف‌نگري و نوانديشي دارد.

 

دکتر عليرضا کريمي، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان با بيان اين مقدمه گفت: صنعت غذا به عنوان بزرگترين ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت جامعه، بيشترين نياز را به نوگرايي دارد و  بعضي از صنايع بنا به تفکرات صاحبان يا مديران مجموعه خود، مشمول نوگرايي و نوانديشي شدهاند.

وي افزود: در بعضي از صنايع، نيازهاي اساسي به اين تغييرات حس ميشود و صنايع غذايي متعددي داريم که امروز همراه تحولات جهاني بهروز شدهاند و با نگاه جامع و مراقبتهاي ويژه، تخصصي و علمي از طريق واحدهاي تحقيق و توسعه و با ارتباط با مجامع علمي و توليد دانش، خود را در مسيرهاي تغيير، نوآوري و بهروزرساني قرار دادهاند.

دکتر کريمي با اشاره به تحول در نگاه مديران بيان کرد: بعضي از ديگر صنايع که تعداد آنها کم هم نيست، به علت نگاه مديران و صاحبان اين صنايع، معضلات اجتماعي و اقتصادي وابسته يا منافع طلبي و عدم اعتقاد به منافع پايدار حاصل از تغييرات و نو شدن، بيتوجه به تاثيرات حاصل از اين نوگرايي، چرخه اقتصاد خود را به پيش ميبرند و بعضي از حوزههاي صنعت و توليد، بنا به نيازها و تقاضاي عمومي، خود را نيازمند اين تغييرات و نو شدن نميدانند.

وي با بيان اينکه اين خطر بزرگ است و مدير و صاحب صنعتي که بيتوجه به افق آينده است و خود را ملزم به تغيير و رشد نميداند، در يک مرگ خاموش و تدريجي، بازار را از دست خواهد داد، تصريح کرد: آنهايي که بهروز شده و خود را از راههاي مختلف با تحولات بنيادي با توسعه جهاني مطابقت دادهاند، خواهند ماند و آنهايي که بدون توجه به اين تغييرات و بهروزرسانيها، بيتوجه ادامه ميدهند، در يک مرگ نباتي، هستي اقتصادي خود را به مرداب نيستي هدايت ميکنند. سراب انجماد عدم تغيير در ساختارهاي فکري و توسعهاي يک صاحب صنعت، در شرايط جديد بازار، جز فنا پيامدي ندارد.

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان در بخش بعدي گفتههاي خويش با تاکيد بر ايجاد بسترهاي لازم اظهار کرد: با ايجاد هستههاي نوآورانه، خلاق و تحولگرا، بسترهاي لازم در تمامي لايهها شکل خواهد گرفت و موجي که با ايجاد تلاطم و طوفانهاي فکري، عطش تغيير را در نهاد مجموعههاي اقتصادي ايجاد و خود را سيراب ميکند، درک و فهم نوگرايي نيازها، پاسخها و جوابگويي بههنگام، نو و راهگشا را در کريدورهاي تعاملات خواهد داشت.