ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مرکز نوآوري، نقطه عطفي در نوآوري در صنعت غذا

مرکز نوآوري صنعت غذا با حمايت دولت و بخش خصوصي راه‌اندازي شد. اين مرکز نقطه عطفي در نوآوري در اين صنعت است هرچند که نياز به ايجاد چنين مرکزي از مدت‌ها پيش احساس مي‌شد. در نخستين جلسه مرکز نوآوري صنعت غذا، جمعي از مسئولين بخش خصوصي و دولتي حضور داشتند و اين جلسه رنگ و بويي متفاوت داشت به گونه‌اي که مي‌توان گفت سرآغازي جديد براي صنعت پيش‌بيني شده و مسيري روشن پيش روي صنعت غذا است.

 

در اين جلسه دکتر عليرضا کريمي، رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان، محمدرضا مرتضوي رئيس کانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران، فهيمه مرتضوي کاشاني مسئول مرکز نوآوري، دکتر حداد مديرعامل شرکت گلنان پوراتوس، منصوبيان مديرعامل شرکت آرد منصوبيان، عسگري مديرعامل شرکت آرد خوشه طلايي، صالح رزاز نماينده انستيتو علوم تغذيهاي و صنايع غذايي کشور، محمدجواد کرمي رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم، نصر سرپرست مرکز پژوهشهاي غلات، آرش طاهري قائم مقام مرکز تحقيقات، عيوضزاده مدرس دانشگاه، حمدا...زاده رئيس کنترل کيفي اداره کل غله تهران، دکتر منصوري مسئول گروه اقتصادي مرکز پژوهشهاي غلات و قنديلي مشاور اجرايي مرکز نوآوري و دکتر عيوضزاده عضو هيأت علمي دانشگاه و متخصص تغذيه حضور داشتند.

دکتر عليرضا کريمي در ابتداي اين نشست، مرکز نوآوري صنعت غذا را گامي براي حضور نسلهاي جوان دانست و گفت: تشکلهاي زيستي به گونهاي است که بايد شرايط و زيرساخت براي جوانترها مهيا شود تا بتوانند در حوزه توليد و نوآوري با ادبيات متفاوتي گام بردارند و البته در اين مسير به مهندس مرتضوي، پيشگام صنعت غذا نياز دارند.

وي ادامه داد: راهاندازي مرکز نوآوري به همت انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي کشور در روزهاي کرونايي و شرايط اجتماعي فعلي، به نوعي حمايت از جوانان است.

رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان با اشاره به اقدامات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: اين معاونت به دغدغه مقام معظم رهبري لبيک گفت و با ورود به صنعت غذا، تحولي  را در اين صنعت ايجاد کرد. معاونت علمي و فناوري، خوشه نان را تعريف و طرح تابآوري نان را ايجاد کرده است. البته دکتر ستاري و دکتر حناچي در حال مذاکره هستند تا اين مرکز به مهمترين مرکز نوآوري در صنعت غذا تبديل شود.

در ادامه مهندس مرتضوي، رئيس کانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران با اشاره به اينکه مرکز نوآوري پناهگاهي براي جوان ايراني است، بيان کرد: ما به آگاهي رسانهاي و نيز فرهنگ شتابدهنده براي احياي مرکز نوآوري نياز داريم و بايد آموزشهاي لازم را در دستور کار قرار دهيم.

وي ادامه داد: ما در شرايطي هستيم که رشد سرمايهگذاري در ايران منفي شده و اين بزرگترين خطري است که کشور را تهديد ميکند بنابراين به سرمايهگذاري در کشور نياز داريم. در فضايي که انجماد سرمايهگذاري وجود دارد، ميتوانيم از مرکز نوآوري به عنوان يک تحول در صنعت غذا استفاده کرده و از اين ايدئولوژي در راستاي سلامت و ثروت مردم بهره ببريم.

در ادامه دکتر حداد، مديرعامل شرکت گلنان پوراتوس گفت: در ايران عملکرد استارتآپها بسيار متفاوت است و نياز به اقدامات متفاوت و ايدهها و نوآوري احساس ميشود.

وي افزود: بايد بتوانيم از امکانات مرکز نوآوري استفاده کنيم. کشور وابستگي فراواني به دانههاي روغني دارد بنابراين اين مرکز با ايجاد اولويت و فضاسازي ميتواند وابستگي کشور را به بسياري از موارد برطرف کند.

نصر، سرپرست مرکز پژوهشهاي غلات هم در اين نشست اظهار کرد: مرکز نوآوري، فضايي براي بهرهگيري از ايدههاي موجود است که ميتوان اين ايدهها را پرورش داد.

وي ادامه داد: در مرکز نوآوري با ايجاد ساختار اجرايي ميتوان انتظار داشت که اين ايدهپردازيها عملياتي شود.

نصر افزود: معتقد هستيم که مرکز نوآوري نياز به يک نظام مالي مستحکم دارد و در جلساتي متداول بايد گزارشها و ايدهها بررسي و حتي مميزي شود.

در ادامه اين جلسه مهندس قنديلي به توضيح پيرامون مرکز نوآوري پرداخت و گفت: مرکز نوآوري، شتابدهنده در حوزه نان و فرصتي براي ايجاد استارتآپها در اين صنعت است.

وي اضافه کرد: بر اساس مکانيزمهاي جديد ميتوانيم از ظرفيتهاي موجود در صنعت غذا نهايت استفاده را ببريم. در واقع مرکز نوآوري به مراکزي گفته ميشود که محوريت آنها رشد و شتابدهي است.