ارسال به دوست  نسخه چاپي 

دبير انجمن ماشين‌سازان پخت نان و شيريني:

رعايت استاندارد ملي در دستگاه‌هاي پخت نان ضرورت دارد

دبير انجمن ماشين‌سازان پخت نان و شيريني گفت: انجمن بر اساس هدف‌هاي از پيش تعيين شده شکل گرفته و به دنبال تحقق اين اهداف است.

 

محمود مرشدي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: يکي از برنامههاي انجمن، تحقق هدفهايي است که براي توسعه ماشينآلات پخت نان و شيريني وجود دارد. يکي از اين هدفها استانداردسازي ماشينآلات اين صنعت است که در طي سالهاي اخير اجباري شده و تلاش بر آن است که ماشينسازان به سمت استانداردسازي گام بردارند.

وي با اشاره به مهمترين شرط عضويت در انجمن ماشينسازان پخت نان و شيريني گفت: يکي از مهمترين شرايط انجمن، ثبت استاندارد ملي براي دستگاهسازان پخت نان و شيريني است و هماهنگيهاي لازم براي صادرات ماشينآلات ساخت داخل فراهم شده و از سوي ديگر انجمن درصدد است حقوق توليدکنندگان داخلي حفظ شده و مشابه دستگاههاي داخلي وارد کشور نشود و اگر وارداتي هم انجام ميگيرد بايد تعرفه گمرکي براي آنها در نظر گرفته شود.

به گفته وي، بايد دولت مانع ورود ماشينآلات بدون مجوز به کشور شود و انجمن پيگير اين موضوع است.

مرشدي با تأکيد بر اينکه انجمن ماشينآلات پخت نان و شيريني مانع ثبت نام شرکتهاي بدون استاندارد در نمايشگاه ميشود، اظهار کرد: هما‌‌نطور که گفتم يکي از شروط انجمن اين است که تنها توليدکنندگاني در نمايشگاه شرکت کنند که داراي استاندارد ملي هستند و در اين زمينه بسيار با پشتکار وارد عمل شدهايم.

دبير انجمن ماشينسازان پخت نان و شيريني با تأکيد بر اينکه بايد بتوانيم صنف را ارتقا دهيم، خاطرنشان کرد: اگر تشکلي به دنبال احيا و پيشرفت صنعت خود باشد، در اين مسير از هيچ تلاشي فروگذار نميکند و در جلسه با مسئولين وزارت صمت هم به اين موضوع اذعان کرديم که براي ارتقاي صنعت تلاش نموده و با گسترش توليد، اشتغالزايي ميکنيم.

مرشدي در پايان گفت: در شرايطي هستيم که نيروي کار به سختي پيدا ميشود بنابراين بايد بتوانيم دستگاههاي پخت نان و شيريني را ارتقا دهيم.