ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرعامل شرکت پيشرفت پخت سحر :

افزايش صادرات ماشين‌آلات پخت نان و شـيريني

مديرعامل شرکت پيشرفت پخت سحر گفت: پس از اوج‌گيري تحريم‌ها، ما بيش از پيش کوشيده‌ايم تا با طراحي و توليد دستگاه‌ها و ماشين‌آلات جديد حوزه نان حجيم و عرضه آن به تمامي مشتريان، نياز کشور به شرکت‌هاي خارجي را در اين زمينه از بين برده و با گام نهادن در مسير صادرات، ياري‌رسان صنعت کشور باشيم.

 

آرش حاجي عليلو در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: با توجه به دانش و توانمنديهاي موجود در مجموعه گروه صنعتي نان سحر، ميکوشيم در تمام مراحل راهاندازي و بهرهبرداري يک واحد صنفي يا صنعتي در کنار مشتريان بوده و از هيچگونه خدمات و مشاورهاي فروگذار نکنيم.

وي افزود: يقيناً وجود استانداردهايي که به درستي تدوين شده، ميتواند نقش بسزايي در افزايش کيفيت محصولات توليدي ايفا نمايد اما متاسفانه در حال حاضر با مشاهده اقداماتي که در فرايند دريافت يا تمديد استانداردهاي موجود صورت ميپذيرد، ميتوان دريافت که اين استانداردها کمک شايان توجهي به صنعت نان کشور نکرده است.

آرش حاجي عليلو با اشاره به افزايش صادرات محصولات اين شرکت اظهار کرد: با وجود شرايط سخت اقتصادي که به واسطه تحريمها ايجاد شده، به ياري خداوند توانستهايم ضمن حفظ تمامي نيروهاي کار قبلي، تعداد شاغلين در شرکت را به ميزان 10 درصد افزايش دهيم و با وجود مشکلاتي که در زمينه واريز پول از مبدا کشورهاي ديگر داشتهايم، همواره تلاش کردهايم صادرات خود را افزايش دهيم.

مديرعامل شرکت پيشرفت پخت سحر در پايان گفت: ما در حال حاضر تمامي دستگاههاي واحدهاي صنفي توليد نان حجيم در کشور را توليد مينماييم و ميتوانيم ادعا کنيم که در اين حوزه، نياز کشور به واردات را رفع نمودهايم.