ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي:

هدف از اصلاح ساختار بودجه، «شفاف‌سازي» است

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور کار کميسيون برنامه و بودجه قرار گرفته است و اميدواريم که در بودجه سال 1400 اجرايي شود.

 

کوچکي نژاد در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه بيان کرد: در طرح اصلاح ساختار بودجه، بخشهاي مختلف از جمله ماليات، بخشودگي ماليات، ادغام برخي دستگاهها، شرکتهاي دولتي و غيره نياز به اصلاحات اساسي دارد که تحقيق و تفحص آن در اين کميسيون در حال اجرا است تا شفافسازي براي بخشهاي مختلف بودجه کشور ايجاد شود.

وي افزود: در کنار طرح اصلاح ساختار بودجه سازمان، ديوان محاسبات کشور نيز گزارشي را با توجه به وضعيت بودجه در کشور گردآوري کرده است که با جمعبندي آن درصدد هستيم مجموعه درستي از اطلاعات را در راستاي اصلاح صحيح ساختار بودجه ارائه نماييم.

اين نماينده مجلس درباره اجراي اين طرح در سال 1400 اظهار کرد: در مجلس بسيار تلاش کرديم تا دولت با اصلاح ساختار بودجه در سال 1400 موافقت کند، اين در حالي است که اين طرح دامنهدار است و اميدوارم که بتوانيم براي سال آينده آن را اجرايي کنيم.

کوچکينژاد در پايان گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه، دو فوريتي است در غير اين صورت ميتوانستيم آن را در دستور کار قرار داده و در قالب طرح يک فوريتي مورد بررسي قرار دهيم که البته در اين شرايط نيز به زمان زيادي نياز داريم.