ارسال به دوست  نسخه چاپي 

در گفت‌وگو با نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد:

وزير صمت را در جريان مشکلات آرد و نان گذاشتيم

زنجيره گندم، آرد و نان يکي از مهم‌ترين و استراتژيک‌ترين بخش‌هاي موجود در کشور است چرا که نان در کشور ما قوت غالب مردم محسوب مي‌شود و به همين دليل نظارت بر روند توليد و عرضه نان در کشور داراي اهميت ويژه است و اين موضوع بر کسي پوشيده نيست اما اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که بخش‌هاي ديگر زنجيره هم نيازمند نظارت دقيق هستند. در مجلس شوراي اسلامي لزوم نظارت بر اجراي قانون از وظايف اصلي نمايندگان محسوب مي‌شود و بر همين اساس است که مجلس خواستار رفع مشکلات آسيابانان است.

 

در همين راستا محمد عليپور، عضو کميسيون اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: از مجلس نهم پيگير قيمت آرد و نان در کشور بوديم. نان يکي از غذاهاي اصلي و قوت غالب مردم محسوب ميشود و دولتها در دورههاي مختلف درصدد برآمدهاند که با ارائه سوبسيد، مشکلات اين صنف را برطرف کنند اما ناهماهنگي در نرخگذاري خريد تضميني گندم، منجر به آن شد که اختلال در توزيع آرد به وجود آيد چرا که در اين ميان واسطهها سود بردند و به همين دليل صفهاي طولاني جلوي نانواييها ايجاد شد.

وي افزود: از آنجا که مردم با نمايندگان مجلس بيشتر از هر قشري در ارتباط هستند لذا مجلس پيگير رفع اين مشکل شد و در همين راستا تذکراتي هم به دولت در راستاي ارائه خدمت مطلوب ارئه گرديد هرچند که چند ماه بيشتر به زمان فعاليت دولت باقي نمانده اما در برابر مردم مسئول است و نبايد اجازه دهد در حوزه گندم، آرد و نان، مردم با مشکلاتي مواجه شوند و اين موضوع مربوط به بخش مديريتي است که خواستار تقويت آن شديم.

در ادامه سيدکاظم موسوي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي گفت: در مجلس هشتم بود که رهبري تأکيد بر خودکفايي گندم داشتند که به تدريج زمينه براي خودکفايي گندم مهيا شد.

وي ادامه داد: براي نرخگذاري گندم در آن شرايط سخت، اعضاي کميسيون کشاورزي به همراه نمايندگاني از بخشهاي دولتي و خصوصي پاي کار آمدند و توانستند مشکلات موجود را برطرف کنند. بايد بدانيم که رفع مشکلات موجود در اين صنف هم از دغدغههاي نمايندگان مجلس است چرا که با مردم در ارتباط مستقيم هستيم.

اين نماينده مجلس از برگزاري جلسات با وزير صمت خبر داد و بيان کرد: طي جلساتي که با وزير صمت داشتيم، مقرر شد تا مشکلات صنعت آرد و نان مورد بررسي قرار گيرد و در اسرع وقت برطرف شود.

فرهنگي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس هم با اشاره به مشکلات موجود در صنعت آسياباني و نان گفت: تا کنون مشکلي ريشهدار در اين زنجيره به ما انتقال داده نشده و بيشتر مسائل، جزئي بوده است.

وي درباره رايزني براي رفع مشکل کيسههاي آرد تصريح کرد: در جلسه با دکتر رزمحسيني، وزير صمت، مقرر شده که به اين مشکلات رسيدگي شود و اميدواريم راه حلي براي معضلات اين صنف بيابيم.