ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي:

اجراي مجدد قانون انتزاع، نيازمند بررسي است

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: تصميم‌گيري درباره اجراي مجدد قانون انتزاع، نياز به کارشناسي دارد و با استدلال و توجيه نمي‌توان يک تصميم گرفت.

 

سيدناصر موسوي لارگاني در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: يکي از موضوعاتي که بايد به آن توجه شود، اين است که هنوز دستورالعملها و وظايف ادغام وزارتخانهها در مجلس متوقف نشده است و از سوي ديگر دولت فعلي خواستار آن است که اجراي قانون انتزاع، متوقف شود. اين در حالي است که گندم، کاشت و برداشت آن، جزو وظايف جهاد کشاورزي است و شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني هم در همين راستا بايد زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي باشند.

وي افزود: اين ادغام و تفکيکها براي کشور هزينهبر است.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بايد کارشناسي دقيقي در اين راستا انجام شود، تصريح کرد: نبايد بدون بررسي براي کشور تصميم گرفت. دولت مدتها به دنبال تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صمت بود و معتقد بود که با اين طرح، مشکلات قيمتگذاري رفع ميشود که در عمل اتفاقي نيفتاد.