ارسال به دوست  نسخه چاپي 

کاسه‌ الواتور و اهميت آن در صنعت آسياباني

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ميلر، عملکرد صحيح الواتور يا بالابر به اين معني است که هنگام حمل محصول، در آن نشتي روي ندهد و ظرفيت مطلوب را نيز با صرف حداقل ميزان انرژي فراهم آورد. در اين مرحله، استفاده از الواتورهايي که به خوبي طراحي شده‌ و کاسه‌هايي که به درستي انتخاب شده‌اند، عوامل اصلي در عملکرد صحيح الواتورها به شمار مي‌روند.

 

اول ميخواهيم قبل از تعريف کاسه الواتور، به تعريف الواتور کاسهاي بپردازيم. به زبان ساده، الواتورهاي کاسهاي به صورت عمودي به حمل مواد حجيم ميپردازند. آنها شبيه به کانواير تسمهاي هستند با اين تفاوت بزرگ که الواتورهاي کاسهاي مواد را با استفاده از کاسهاي که به زنجير چرخان متصل است، حرکت ميدهند. کاسهها به گونهاي عمل ميکنند که مواد را برداشته، آن را به نقطه مورد نظر رسانده، مواد را خالي کرده و در انتها به نقطه شروع بازميگردند تا بار جديد بردارند. کاسههاي الواتور نقش مهمي را در الواتورهاي کاسهاي ايفا ميکنند. کاسهها، کانتينر جمعآوري و انتقال پودر يا مواد پودري هستند که در بعضي مواقع به تسمه نقاله عمودي متصل شده و براي نگهداري و بلند کردن مواد استفاده ميشوند.

معمولا آنها براي انتقال مواد خام آردي، توليدات خوراک دام، توليد پاستا و غيره استفاده ميشوند. اين الواتورهاي کاسهاي براي انتقال ديگر مواد نيز مورد استفاده قرار ميگيرند و براي کارکردهاي کشاورزي يا صنعتي طراحي شدهاند. بعضي از الواتورهاي کاسهاي از فلزهايي مانند آلومينيوم و چدن سخت يا استيل توليد ميشوند.

 

انواع

انواع مختلفي از الواتورهاي کاسهاي و راههاي مختلفي نيز براي طبقهبندي آنها وجود دارد. علاوه بر آن، ماده مصرفي براي ساخت آنها را با عباراتي مانند low front، medium front يا high front تعريف ميکنند. آنها همچنين با عباراتي مانند shallow pattern، medium pattern و deep pattern  نيز تعريف ميشوند. معمولا از کاسههاي shallow pattern و medium pattern براي انتقال مواد چسبنده در سرعتهاي پايين يا انتقال موادي که جريان آزاد دارند مانند شن در سرعت بالا استفاده ميشود. علاوه بر نوع کاسه، محصولات از جنبه مقاومت گرمايي، قطر و بعد، ضخامت منفذهاي کاسه براي جريان مواد مورد حمل نيز با هم متفاوتند.

 

ويژگيها

قبل از اينکه ببينيم کاسهها چند نوع و به چه شکل هستند، بايد به آناليز مواد مورد حمل، ويژگيهاي تجهيزات و خود الواتورها بپردازيم. زماني که مواد مورد حمل را بررسي ميکنيم، بايد چند نکته را در نظر داشته باشيم. مثلا محدوديتهايي مانند حجم، رطوبت، اندازه ذرات و گرما بايد در نظر گرفته شود. از آنجايي که الواتورها با يکديگر متفاوت هستند، ويژگيهاي متفاوتي براي در نظر گرفتن وجود دارد، براي مثال اندازه ميله، سبک بالا کشيدن، نوع تسمه، ظرفيت الواتور، عرض و بسياري موارد ديگر. توليدکنندگان الواتور معمولا با استفاده از مدلهاي به خصوص در ظرفيتهاي مختلف به ايجاد اندازه بدنههاي مشخص ميپردازند. به همين دليل توليدکنندگان کاسه نيز مدلهاي کاسهاي را بسط دادهاند  که با نوع الواتور هماهنگي داشته باشد. اين کاسهها نيز داراي ابعاد به خصوصي هستند و مهندساني که آنها را طراحي ميکنند، با توليدکنندگان هماهنگ ميشوند تا بدين ترتيب مناسبترين مدل کاسه که ظرفيت مناسب را براي پردازش و محصول مورد نظر فراهم ميآورد، توليد شود.

توليدکنندگان کاسه حالا ميتوانند کاسههايي با استفاده از مجموعه گستردهاي از مواد توليد کنند. استفاده از کاسههاي الواتوري که داراي طول عمر بالا هستند و مقاومت خوبي دارند، براي کيفيت پردازش و ايمني آن ضروري است. ميتوان براي انتخاب نوع کاسه الواتور از کاتالوگ تامينکننده استفاده کرد. همچنين ميتوانيد با تامينکننده در مورد کاري که انجام ميدهيد و موادي که جابهجا ميکنيد نيز صحبت کرده و از آنها مشاوره بگيريد. طول عمر يک الواتور کاسهاي بسته به مواد و شرايط توليد متفاوت است. زماني که محصولي با ويژگي سايش بالا انتقال ميدهيم، کاسههايي که از پلاستيک توليد شده و مقاومت بالايي در برابر ساييدگي دارند، ترجيح داده ميشوند. در حالت ديگر، زماني که مواد خيستر و چسبندهتر را انتقال ميدهيم، کاسههاي تهيه شده از ترکيباتي به خصوص که با اين متد کار کردن سازگاري دارد، ترجيح داده ميشود. عملکرد صحيح يک الواتور به اين معني است که کاسه آن هنگام حمل مواد داراي نشتي نباشد و ظرفيت مطلوب را نيز با صرف کمترين مقدار انرژي فراهم آورد. در اين مرحله، استفاده از الواتوري که به درستي طراحي شده و کاسهاي که به خوبي انتخاب شده اصليترين عوامل در عملکرد موفق الواتور به حساب ميآيند.

 

بعضي از کاسههاي الواتورها به طور اختصاصي براي کاربردهاي کشاورزي و صنعتي طراحي شدهاند. ما مقايسهاي بين کاسه پلاستيکي و استيل انجام دادهايم که بعضي نتايج آن را ذکر ميکنيم.

 

کاسههاي پلاستيکي خورده نميشوند

کاسههاي پلاستيکي هنگام مواجهه با مانع، خم ميشوند و بدون آسيبديدگي ميتوانند عبور کنند سپس دوباره به شکل اصلي خود بر ميگردنند. در کاسههاي استيل ممکن است تو رفتگي ايجاد شود و از بين رفتن شکل کاسههاي استيل و برخورد آنها با جسم فلزي ديگر ممکن است منجر به جرقه خوردن شود.

تعمير و تغيير يک کاسه استيل آسيبديده به زمان و نيروي کار ماهر نياز دارد

استفاده از پلاستيک مناسب، ضروري است و طول عمر کاسه بايد بالا باشد. ميتوان از استيل ضد زنگ به عنوان جايگزين نايلون يا اورتان(مقاومترين پلاستيک) استفاده کرد. پلي اتيلين و اورتان از سوي FDA آمريکا براي استفاده در عملکردهاي غذايي تاييد شدهاند در حالي که کاسههاي استيل معمولا تأييد نميشوند. کاسههاي پلاستيکي معمولا ارزانتر از استيل هستند که براي شروع کار مناسب است.

اين مزايا باعث ميشود که کاسههاي پلاستيکي در بخش کشاورزي شهرت بيشتري داشته باشند. در جهان، بازار بزرگي براي کاسههاي الواتورهاي مورد استفاده در بخش آرد و خوراک دام وجود دارد. چالش بزرگ اين است که در همه کشورها توليدکنندگان کاسه الواتور از پلاستيک بازيافت شده براي توليدات داخلي استفاده ميکنند در حالي که از هيچ انجمن ملي يا بينالمللي تاييده نگرفتهاند و اين کاسهها در صنعت غذا و غيره مورد استفاده قرار ميگيرد. در همه جاي جهان اين کار پر از ريسک است. آسيابانان و ديگر کساني که از اين کاسهها استفاده ميکنند، بايد از توليدکننده، گواهي يا گزارش تست آزمايشگاه درخواست کنند تا از انتخاب کاسهاي مناسب مطمئن شوند.

جهانيسازي که مرزهاي تجارت را از بين ميبرد نيز به ظهور آکادميهاي آموزشي بينالمللي براي مطالعات علمي کمک کرده است. به همين دليل اهميتي که به دانشگاهها و همکاريهاي صنعتي داده ميشود، باعث شده تا مواد و تکنولوژيهاي جديد در بخش صنعت غذا به وجود آيد. تاثيري که علم و تکنولوژي روي اين صنايع گذاشته، باعث شده تا رقابت در سطح جهاني افزايش يابد.