ارسال به دوست  نسخه چاپي 

سيستم‌هاي آسياباني مجهز به هوش مصنوعي

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ميلر، پروفسور Farhan Alfin بيان مي‌کند: اگر کسي درباره تصورات من از آسياب هوشمند بپرسد، خواهم گفت آسياب هوشمند بايد بدون دخالت دست، براي مشترياني خاص آرد توليد کند.

 

اين يعني کارخانه آسياب بايد از يک پايگاه بزرگ داده که همه پارامترهاي آسياب را در بر مي‌گيرد، برخوردار باشد. همه سيستم‌هاي آسياباني داراي پتانسيل افرايش مزايا و بهره‌گيري از آن در پروسه توليد هستند. آسيابان بايد بداند که سرمايه‌گذاري در تجهيزات جديد و سيستم‌هاي ديجيتالي، منجر به بهره‌وري بيشتر شده و نسبت به سيستم‌هاي آسياب مرسوم سودمندتر است.

استيو جابز جملهاي مشهور دارد که ميگويد: «مردم نميدانند چه چيزي ميخواهند، تا زماني که به آنها نشان دهيد!» به همين دليل است که من هيچگاه روي تحقيقات بازار تکيه نميکنم، کار ما اين است که آنچه را هنوز روي کاغذ نيامده، بخوانيم.

کمپانيهايي که از تکنولوژي آرد گندم برخوردارند، چشماندازي دارند که گويي در اين بخش پيشرو خواهند بود اما رعايت برخي موارد جديد در آسيابها مانند استفاده از صنعت 0/4  در توليد محصولات، منجر به هوشمندسازي آسيابها خواهد شد. چنين کارخانههاي آسيابي، کاملا ديجيتالي هستند و بسياري از کمپانيها بودجه بسياري را صرف ميکنند تا پروژههاي نوآورانه فراهم آورده و از تکنولوژيهاي ديجيتالي در ماشينهايشان استفاده کنند.

پروفسور Farhan Alfin  بيان ميکند: اگر کسي درباره تصوراتم از آسياب هوشمند بپرسد، خواهم گفت آسياب هوشمند بايد بدون دخالت دست براي مشتريان خاص به توليد آرد بپردازد. اين يعني کارخانه آسياب بايد از يک پايگاه بزرگ داده دربرگيرنده همه پارامترهاي آسياب برخوردار باشد. پارامترهايي مانند نيازهاي مشتريان، ويژگيهاي کيفي گندم که در سيلوهاي آسياب هستند و توانايي توليد آرد و غيره.

براي داشتن کارخانه آسياب مجهز به هوش مصنوعي، صنعت 0/4 بايد اعمال شود. اعمال صنعت 0/4 در پروسه آسياب و ماشينها طي سه مرحله صورت ميگيرد:

1   ايجاد يک مجموعه بزرگ از دادههاي ديجيتالي در پلتفرم cloud با توسعه تکنولوژي سنسورهاي پيشرفته. اين جمعآوري داده، Enterprise Resource Planning  يا سيستمهاي ERP نام دارد.

2    IoT (اينترنت اشياء): ماشينهاي پردازش آسياباني بايد توسعه يابند تا توانايي اتصال به اينترنت و کنترل اتوماتيک سيستمها را پيدا کنند.

3   يک پروسه کاملا اتومات که ميتواند کاملا از خارج آسياب کنترل شود و داراي تکنولوژيهاي يادگيري است، همچنين از الگوريتم هوش مصنوعي برخوردار بوده و تلاش دارد رفتار و هوش انسانها را تقليد کند.

 

تکنولوژي سنسورهاي پيشرفته و کاملا حساس

اولين مرحله داشتن آسياب هوشمند، تاسيس يک پايگاه بزرگ داده با مانيتور کردن همه نقاط پروسه آسياباني از مواد خام تا محصول نهايي و همه وضعيتهاي عملکردي ماشينها است. براي مثال ميتوان به موارد زير اشاره کرد.

سنسورهايي که مانيتورينگ دقيق و همزمان مواد و محصولات را فراهم ميآورند.

آناليز NIR محصولات خام و نهايي که اندازهگيري دقيق رطوبت، پروتئين، خاکستر، گلوتن خيس، جذب آب و آسيب نشاسته را فراهم ميکند.

واحدهاي اندازهگيري آنلاين رنگ و لکه که مانيتورينگ واقعي و دقيق رنگ و طبقهبندي لکههاي قهوهاي و همچنين سياه را در سمولينا و مقدار خاکستر را در سبوس نشان ميدهد.

اندازهگيري آنلاين اندازه قطعات که اطلاعات آنلاين را در مورد دانه فراهم آورده و مقايسه را نيز انجام ميدهد.

 

ترندهايي که در سنسورهاي آسياب غلتکي وجود دارد

هر جزئي که در آسياب غلتکي وجود دارد، به دقت به وسيله سنسورها مانيتور ميشود و به اپراتور در مورد هرگونه ايراد احتمالي، اخطار ميدهد. مانيتورينگ ويبره در غلتکها و دماي آنها، اين اطمينان را به وجود ميآورد که ايمني کار بالا، ميزان توليد مناسب و کيفيت نيز ثابت است و از عيبها جلوگيري به عمل ميآيد.

 

ارتباط با سيستم کنترل خودکار

در سيستمهاي کنترل خودکار IoT، آسيابهاي مدرن با سنسورهاي مختلف تجهيز شده و دادههاي مختلف را شناسايي ميکنند و اين دادهها را به سيستم کنترل مرکزي ميفرستند. داده ذخيره شده به سيگنالهايي انتقال مييابد که قابل پردازش هستند.

 

سيستم آسياباني هوش مصنوعي

در يک کارخانه آسياب هوشمند، فعاليتها از روي دادههاي جمعآوري شده و آناليز شده تعيين و به صورت خودکار اجرا ميشوند. آسياب هوشمند همواره خود را بهينه ميکند و روي جمعآوري و آناليز داده تمرکز دارد تا به اين ترتيب بتواند نتيجهگيريهاي ضروري را ارائه کند. سيستم آسياب هوشمند با الگوريتمهايي ويژه تجهيز ميشود که به نرمافزارها اجازه ميدهد در مورد پيشبيني نتايج، دقيقتر عمل کنند بدون اينکه آشکارا برنامهريزي شده باشند. اين سيستم توسعه مييابد تا برنامهاي را براي نگهداري توسعه دهد که ميزان خطاهاي احتمالي در پروسه و همچنين هزينههاي شخصي و نگهداري را کاهش ميدهد.

 

 

آيا هوش مصنوعي، سيستمي لوکس است؟

سيستمهاي هوش مصنوعي اين پتانسيل را دارند که مزاياي بيشتري را به پروسه توليد وارد کنند. آسيابان بايد بداند که سرمايهگذاري در سيستمهاي اتومات و ديجيتال، سودآورتر از سيستمهاي آسياب مرسوم است. سيستمهاي آسياب مجهز به هوش مصنوعي، پروسه را به صورت بهرهور بهبود ميبخشند، خطاهاي پرسنل را کاهش ميدهند، بازدهي و کيفيت آسياب را تا حد قابل توجهي افزايش ميدهند، انرژي مصرفي را کاهش داده و به نيروي کار انساني، نياز کمتري دارند.