ارسال به دوست  نسخه چاپي 

دغدغه همسرم، راه‌اندازي مرکز نوآوري صنعت نان بود

دکتر محمود شيخ زين‌الدين، در زمان حياتش به غير از عضويت در هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان، پست‌هاي اجرايي مختلفي داشت. يکي از آن‌ها سمت معاونت نوآوري و تجاري‌سازي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بود که از سال 1392 تا زمان فوتش به آن مشغول بود و از آن طريق توانست خدمات زيادي براي کشور انجام دهد.

 

با توجه به اينکه رشته تحصيلي مرحوم دکتر شيخ زينالدين، بيوتکنولوژي مواد غذايي بوده و مدرک دکترايش را در اين رشته از دانشگاه ناتينگهام انگلستان اخذ کرده بود، اراده و جديتي ويژه براي رفع کمبودهاي صنعت غذا داشت از اين رو در راهاندازي مرکز نوآوري صنعت غذا نقش بسزايي داشت و تا آخرين روزهاي عمرش، گامهاي محکمي در راستاي ايجاد و توسعه اين مرکز نوآوري برداشت. در همين راستا با صبيحه سليمانيانزاد، همسر مرحوم شيخ زينالدين گفتوگويي را ترتيب دادهايم که در ادامه ميخوانيد.

دکتر سليمانيانزاد، استاد دانشگاه صنعتي اصفهان و همکار همسرش در رشته علوم و صنايع غذايي است. وي در ابتدا گفت: در سال 74 و پس از به دنيا آمدن اولين فرزندمان، براي ادامه تحصيل در مقطع دکترا به کشور انگلستان سفر کرديم و در سال 1381 پس از اتمام تحصيلات به ايران بازگشتيم.

وي در ادامه درباره نقش مراکز نوآوري و تأثير آن بر دانشگاه بيان کرد: در دنيا دانشگاهها در مسير توسعه، مراحل مختلفي را پشت سر گذاشتهاند. نسل اول دانشگاهها، آموزشمحور بوده و مسئوليت ارتقاي آموزش در دنيا را بر عهده دارند، دانشگاههاي نسل دوم پژوهشمحور و دانشگاههاي نسل سوم نيز دانشگاههاي نوآور و کارآفرين هستند. فارغالتحصيلان دانشگاهي قاعدتاً بايد بتوانند مشکلات کشور در زمينههاي مختف از جمله صنعت غذا را با اتکا به فناوريهاي نويي که از طريق پژوهش در دانشگاه فرا ميگيرند، مرتفع سازند.

سليمانيانزاد ادامه داد: راهاندازي مرکز نوآوري صنعت غذا با توجه به تمرکز اين مرکز بر فراوردههاي غلهاي است که در توليد نان، يکي از محصولات استراتژيک و مهم در تمامي کشورها و از جمله کشورمان، اهميت بسياري دارد و بنا است فارغالتحصيلان دانشگاهي با ورود به اين صنعت و پياده کردن ايدهها و فناوريهاي نو، به رفع مشکلات اين صنعت و ارتقاي کيفيت محصولات عرضه شده و تنوع بخشيدن به سبد محصولات توليدي کمک نمايند.

به گفته وي، مرحوم دکتر شيخ زينالدين حتي تا آخرين روزهاي حياتش دغدغه راهاندازي اين مرکز را داشت و از همراهانش در اين مسير خواست که پايداري کنند تا اين مرکز هرچه زودتر راهاندازي شود.

سليمانيانزاد با اشاره به توسعه شرکتهاي دانشبنيان در کشور گفت: طي سالهاي اخير، شرکتهاي دانشبنيان روند رو به رشدي داشتهاند به گونهاي که اکنون بيش از 5000 شرکت دانشبنيان بر اساس نيازهاي جامعه در حال فعاليت هستند. بحث امنيت غذايي سالها مغفول مانده و فناوريهاي فعلي در بحث صنعت غذا بايد در کشور ما بوميسازي شود و اين کاري است که فارغالتحصيلان دانشگاهي از طريق شرکتهاي دانشبنيان و مراکز نوآوري بايد انجام دهند.

وي با تأکيد بر اينکه فرهنگسازي در توسعه شرکتهاي دانشبنيان نقش مؤثري دارد، خاطرنشان کرد: مسير بسيار طولاني در راستاي توسعه شرکتهاي دانشبنيان در پيش رو داريم تا جوانان و فارغالتحصيلان به سمت مراکز نوآوري بيايند و با اشتغالزايي در بخش خصوصي، نياز کشور مرتفع شود.

سليمانيانزاد در ادامه به بيان خاطراتي از مرحوم دکتر زينالدين پرداخت و گفت: مرحوم همسرم در 12 خرداد 97 به ديار باقي شتافتند در حالي که تا دو روز قبل از فوت به دنبال راهاندازي اين مرکز نوآوري بودند و حتي چند روز پيش از فوتشان که در تهران بوديم، به همراه آقاي دکتر کريمي وثيق از زمين همين مرکز نوآوري بازديد کردند.

وي در پايان بيان کرد: پس از فوت همسرم به کمک تعدادي از دوستانشان، بنيادي به ياد و نام آن مرحوم و براي کمک به دانشجويان و دانشآموختگان دانشگاهي تحت عنوان «بنياد نوآوري و توسعه فناوري دکتر زينالدين» راهاندازي کردم و اميدوارم همه ما در اين بنياد بتوانيم مسير دکتر شيخ زينالدين را ادامه دهيم.

 

به یاد مرحوم دکتر شیخ زین الدین