ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل همکاري‌هاي اقتصادي چندجانبه و بين‌المللي وزارت امور خارجه :

بخش خصوصي، صادرات را تقويت کند

مديرکل همکاري‌هاي اقتصادي چندجانبه و بين‌المللي وزارت امور خارجه گفت: حضور رايزن بازرگاني در کشورها، نيازمند توافق ميان وزارت صمت و بخش‌هاي خصوصي است و توليدکنندگان بخش خصوصي در برابر مبادلات تجاري، بايد تشکل‌هاي خود را فعال کنند.

 

علوي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: حضور رايزن اقتصادي در کشورهايي که تعاملات تجاري ايران با آنها برقرار است، منوط به ميزان تجارت ايران با آن کشورها است.

وي با تأکيد بر ضرورت تقويت رايزن اقتصادي اظهار کرد: نقش رايزن اقتصادي و بازرگاني در مبادلات تجاري در کشورهاي مختلف، متفاوت است اما با تقويت رايزنهاي اقتصادي، حجم تجارت ميان کشورها بيشتر خواهد شد و بايد ببينيم در سفارتخانهها، پتانسيل حضور رايزن اقتصادي وجود دارد يا خير.

مديرکل همکاريهاي اقتصادي چندجانبه و بينالمللي وزارت امور خارجه با بيان اينکه در شرايط کرونا نبايد انتظار حضور رايزن اقتصادي را داشت، تصريح کرد: در شرايط فعلي و با توجه به شيوع کرونا، محدوديتهايي اعمال شده و اگر صنعتي گمان ميکند که توان تجارت دارد، بايد با ايجاد کانالها و مسيرها، مبادلات تجاري را ايجاد کند.

وي در پايان گفت: بخش خصوصي توليدکننده و صادرکننده، قسمتي به نام اتاقهاي بازرگاني دارند و ميتوانند در راستاي مبادلات تجاري، از حمايتهاي اتاق بازرگاني بهرهمند شوند و اتاق بازرگاني دسترسي خوبي به دولت و بخش خصوصي دارد.