ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان:

تکنولوژي کارخانه‌هاي آرد ايران پيشرفته است

رئيس اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان گفت: بازار آرد ارمنستان تحت تأثير بازار روسيه است و گندم از روسيه وارد مي‌شود و صنايع آرد ارمنستان پتانسيل قوي در توليد آرد دارند.

 

هرويک ياريجانيان در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: اکنون رايزنيهايي ميان دو کشور ايران و ارمنستان درباره کشت فراسرزميني صورت گرفته است يعني منابع غني سرزمين ارمنستان، بيشتر براي تعامل ميان دو کشور استفاده شود.

وي افزود: در سفر وزير اقتصاد ايران، پيشنهاد کرديم که از ظرفيتهاي موجود کشاورزي ميان دو کشور استفاده شود، سرمايهگذاران ايراني در ارمنستان به توليد محصولات کشاورزي پرداخته و صادر نمايند و از سوي ديگر سرمايهگذاران ارمنستاني نيز از پتانسيل ايران براي توليد محصولات کشاورزي و صادرات آن استفاده کنند.

ياريجانيان با اشاره به منابع گندم در ارمنستان اظهار کرد: منابع گندم در ارمنستان کم است و بيشتر، منابع باغي قوي دارد بنابراين عمده صادرات ارمنستان، محصولات باغي است و گندم به اين کشور وارد ميشود.

 رئيس اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان با بيان اينکه صنعت آرد ايران از نظر تکنولوژي غني است، تصريح کرد: صنعت آرد ايران چيزي کمتر از صنايع آرد در کشورهاي ديگر به لحاظ تکنولوژيکي ندارد اما در صنعت آرد کشور ارمنستان، تکنولوژي روسيه تأثيرگذار است.