بازدید مسئولین و نانوایان حجیم از کارخانه آرد میهن