ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بسته‌بندي، وضعيت بهداشتي و طول عمر محصولات نانوايي را بهبود مي‌بخشد

به گزارش نگاه هستي و به نقل از بي بي ام، براي طول عمر بيشتر محصولات، بايد از بسته‌بندي با اتمسفر تغيير يافته يا به اصطلاح MAP براي محصولات نانوايي استفاده کنيم. در طول بسته‌بندي با اتمسفر تغيير يافته، گازهايي مانند اکسيژن، کربن دي اکسيد، نيتروژن، اتيلن و غيره افزوده يا حذف مي‌شوند تا اتمسفر چرخش يافته در محصول غذايي تغيير يابد. گازها با توجه به نوع محصول، افزوده يا حذف مي‌شوند.

 

مصرفکنندگان ترجيح ميدهند از محصولات نانوايي بستهبندي شده به خصوص در طول اين پاندمي جهاني استفاده کنند. متاسفانه کوويد 19 بسياري از زندگيها را در بر گرفته و هنوز هم جان بسياري از افراد را در کشورهاي مختلف جهان تهديد ميکند. بدين ترتيب، مصرفکنندگان نگران، به مصرف محصولات بستهبندي شده روي آوردهاند.

در کشوري مانند ترکيه، به طور معمول محصولات نانوايي بستهبندي نشده به خصوص نانها بيشتر ترجيح داده ميشوند اما بعد از پاندميکوويد 19، مصرفکنندگان شروع به درخواست نان بستهبندي شده کردند و به همين دليل اين تصميم گرفته شد تا نان و محصولات مشابه حالا به صورت بستهبندي شده به فروش برسد.

 

بازار 215 ميليارد دلاري نان

اندازه بازار نان ترکيه حدودا 30 ميليارد لير ترکيه است. محصولات ناني بستهبندي شده فقط 5 درصد از اين صنعت را تشکيل ميدهند. يعني اينکه ارزش کنوني بازار نان بستهبندي در اين کشور، 5/1 ميليارد لير ترکيه است که اين عدد شامل فروش خردهفروشيها نيز ميشود. انتظار ميرود تقاضاي محصولات غذايي بستهبندي از جانب مصرفکنندگان و تصميم وزارت صنايع و کشاورزي اين کشور، منجر به افزايش سهم نانهاي بستهبندي شود. ترکيه کشوري پيشرو در جهان در زمينه سرانه مصرف نان است. نان را همچنين ميتوان مشهورترين محصول غذايي در جهان دانست. بازار جهاني نان سرعت رشد ثابتي را همگام با افزايش جمعيت جهان داشته است. همچنين انتظار ميرود اندازه بازار بيشتر از 215 ميليارد دلار در سال 2020 شود. در اروپا نان 79 درصد از فروش همه محصولات نانوايي را به خود اختصاص ميدهد.

 

هدررفت نان بايد به پايان برسد

در ترکيه، 9/4 ميليون قرص نان در هر روز به هدر ميرود. آگاهسازي در اين زمينه کمک ميکند تا جلوي هدررفت نان گرفته شود. افزايش مصرف نانهاي بستهبندي نيز راه بسيار مهمي براي جلوگيري از ميزان هدررفت است. سهم محصولات سالم و بهداشتي در بازار نان ترکيه در مقايسه با بازارهاي جهان بسيار پايين است. ارائه برندهاي متفاوت در نقاط فروش، کمک ميکند تا عادات مصرفي تغيير يابد. مصرفکنندگان بايد به راحتي به نان بستهبندي شده مطابق با ذائقهشان، دسترسي داشته باشند. در نتيجه، خردهفروشان ميتوانند مشتريان بسيار بيشتري را به خود جلب کنند.

 

مزيت نان بستهبندي شده براي توليدکنندگان

محققان نشان دادهاند که منبع اصلي فساد در محصولات نانوايي مانند نان، کيکها يا شيرينيها، قارچها هستند. براي جلوگيري از کپک زدن محصولات ناني، فعاليتهاي ميکروبيولوژيکي بايد کاهش پيدا کند و براي انجام اين کار، بايد ميزان رطوبت، Ph و فعاليت مايعات کمتر شود.

در نتيجه براي داشتن طول عمري بيشتر، بايد از بستهبندي اتمسفر تغيير يافته يا MAP براي محصولات ناني استفاده کنيم. در طول اين پروسه، گازهايي مانند اکسيژن، کربن دي اکسيد، نيتروژن، اتيلن و غيره، اضافه يا حذف ميشوند تا اتمسفر چرخش يافته در محصول غذايي، تغيير يابد. گازها بايد بر اساس نوع محصول، افزوده يا حذف شوند.

بستهبنديهاي MAP، طول عمر محصولات را از 50 تا 400 درصد افزايش داده و اين امکان را ميدهند که توليدکنندگان جلوي هدررفت را گرفته و هزينههاي ذخاير و لجستيک را بهرهورتر کنند.