ارسال به دوست  نسخه چاپي 

صنعت پاستا در سال 2020 بسيار موفق عمل کرد

به گزارش نگاه هستي و به نقل از بي بي ام، در حالي که بسياري از بخش‌ها و صنايع در سال 2020 بسته شدند و هدررفت‌هاي بسياري به دليل پاندمي صورت گرفت، بخش پاستا توانست آزمون موفقيت را در اين پروسه پشت سر بگذارد. صنعت پاستا که نيازهاي مردم را به صورت کامل علي‌رغم وجود پاندمي برآورده کرد، به صنعتي غرورآفرين در کشور ترکيه تبديل شد چراکه توانست صادرات را افزايش دهد.

 

پاندمي کوويد 19 که کشور ترکيه را نيز همانند باقي کشورها از ابتداي سال 2020 تحت تاثير قرار داد، سختيهايي را با خود به همراه داشت و افزايش قيمت مواد خام و ذخاير محصولات در بسياري از بخشها باعث شد تا انعکاس منفي در تجارت بينالملل و به خصوص در توليد و زنجيره تامين و لجستيک ايجاد شود. يک بار ديگر با ظهور اين پاندمي، اهميت کشاورزي و توليد غذا به همگان يادآوري شد و صنعت پاستا يکي از بخشهاي پيشرو در اين پروسه بود. در حالي که پاستا يکي از مشهورترين غذاها در قفسه فروشگاهها بود و تقاضا براي آن نيز بالا رفت، کمپانيهاي توليدکننده پاستا نيز توليد خود را بدون وقفه ادامه داده و محصولات را به اندازه کافي و بهموقع به دست مصرفکننده رساندند.

دادههاي تجارت خارجي انجمن آماري ترکيه (TurkStat) که ماههاي ژانويه تا نوامبر 2020 را پوشش ميدهد، حاکي از آن است که صنعت پاستاي ترکيه قادر بود صادراتش را افزايش دهد و در عين حال ميتوانست نيازهاي مردم خود را نيز تامين کند. صادرات پاستاي اين کشور در 11 ماه سال 2020 به 1/34 ميليون تن رسيد و افزايش 14/2 درصدي را در مقايسه با همين زمان در سال گذشته شاهد بود. در حالي که مقدار پول رايج خارجي که در ازاي صادرات اين محصول به دست آمد، 24/4 درصد بيشتر بوده و به 694 ميليون دلار رسيد. صنعت پاستاي ترکيه به درستي توانست تقاضاي رو به رشد را در جهان در زمان پاندمي برآورده سازد و صادراتش را هم از نظر مقدار و هم ارزش ارزي افزايش داد. اين موقعيت داراي انعکاس محدود روي قيمت صادرات بود.

 

قيمت پاستاي صادراتي ترکيه پايين است

طبق اين گزارش، عليرغم تقاضاي رو به رشد براي غذاها و محدوديتهاي بينالمللي در سال 2020، مشکلي در تامين نيازهاي اصلي غذايي در کشور ترکيه به وجود نيامد. عليرغم وجود پاندمي، صنعت پاستاي ترکيه توانست به صورت کامل نيازهاي مردم کشورش را برآورده سازد و به طور همزمان صادراتش را نيز افزايش دهد اما عاملي که روي اين توسعه خوب و مثبت سايه انداخت، قيمتهاي صادراتي اين محصول بود. در حالي که اين صنعت آزمون خود را با توليد و صادرات در سال 2020 با موفقيت پشت سر گذاشت اما قيمتهاي صادراتي بسيار پايينتر از انتظارات باقي ماند. بر اساس دادههاي TurkStat، صادرات پاستاي اين کشور در 11 ماه سال 2020، افزايش 14/2 درصدي را در مقايسه با همين زمان در سال قبل و رشد 1/34 ميليون تني و افزايش ارزش 24/4  درصدي و رسيدن به 694 ميليون دلار را نشان داد. اگرچه ميزان متوسط صادرات يازدهماهه از 476 دلار در هر تن سال گذشته به 518 دلار در هر تن رسيد، اما مشاهده ميشود که قيمت صادراتي در واقع با در نظر گرفتن قيمت گندم دوروم، به اندازه کافي افزايش نداشته است. صادرکنندگان پاستاي اين کشور بيان ميکنند که قيمت صادراتي در سال 2020 به رقمي که لايق آن بوده، نرسيده است.

 

ترکيه، قصد قدرتمند کردن تصوير صنعت پاستا را دارد

توليدکنندگان و صادرکنندگان ترکيهاي اين محصول، بر اين عقيده هستند که اگر به توليدات با ارزش افزوده و برندها در صادراتشان توجه نکنند و سيستم نيز اين مساله را حمايت نکند، آنها به صادرات اين محصولات مهم با قيمت پايين ادامه ميدهند و ميخواهند قدمهايي براي قوي کردن تصوير پاستاي ترکيه در بازار صادراتي بردارند و جلوي صادرات با قيمت پايين را بگيرند. اين مساله، هم براي اين صنعت و هم اين کشور بسيار مهم است. در حالي که بازدهي بالا در سال 2020، اميدها را از نظر رسيدن به اهداف سال 2021 افزايش داد، ميتوان گفت اين صنعت، سال مثبتي را از نظر بازار داخلي و هم اهداف صادراتي تجربه کرد.