ارسال به دوست  نسخه چاپي 

ایده‌پردازان،نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند

مرکز نوآوری صنعت غذا فرصتی برای ایده‌های تازه است و یکی از این ایده‌ها، موضوع بسته‌بندی است که در کشور می‌تواند نقش بسزایی حتی در موضوع صادرات داشته باشد.

 

فاطمه خاجی، عضو تیم فناوران نوین در حوزه بستهبندی، در این باره گفت: امروز کشورهایی مانند ژاپن روی بستهبندی هوشمند، بسیار مطالعه کردهاند و حتی مراکز نظامی در حوزه فضانوردی برای تشخیص آلودگی و ماندگاری محصولات غذایی از طریق اپلیکیشنها، به موضوع بستهبندیهای هوشمند توجه میکنند.

وی با اشاره به اینکه ایران هم میتواند در موضوع بسیار مهم بستهبندی، حضور بسزایی داشته باشد، بیان کرد: تیم ما مطالعاتی را در حوزه بستهبندی در دستور کار قرار داده است که نتایج قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

خاجی در ادامه درباره نقش مرکز نوآوری صنعت غذا و حمایت از ایدههای نوآورانه اظهار کرد: مراکز نوآوری در دنیا دارای ساختار منسجم و شرح وظایف درستی هستند که میتواند کمککننده باشد. این مراکز در قالب هیأت داوران، پایاننامههای تیمهای دانشجویی و پروپوزالهایی را که به این مرکز ارائه میشود، از نظر تکنیکال بررسی کرده و آن دسته از گروههایی که اشراف علمی دارند، مورد حمایت قرار میگیرند.

وی ادامه داد: در ایران، سالهای بسیاری است که از دنیا در حوزه نوآوری فاصله گرفتهایم اما آنچه از مرکز نوآوری انتظار میرود، این است که با ایجاد شرایط مناسب، فرصتی را فراهم کند تا تیمها بتوانند از طریق امکانات و تجهیزاتی که در مرکز نوآوری صنعت غذا قرار دارد، به مطالعه بپردازند و البته که این مسائل در مرکز نوآوری صنعت غذا باید نهادینه شود.

خاجی در پایان گفت: مرکز نوآوری صنعت غذا با همکاری با دانشگاههایی مانند دانشگاه شهید بهشتی و استفاده از تجربه و علم افراد متخصص و فنی، میتواند در زمینه نوآوری، نقش بسزایی داشته باشد.