ارسال به دوست  نسخه چاپي 

به قلم زارعی، رئیس اتحادیه نانوایان شهر قم:

استان قم، اولین استانی که قیمت نان در آن افزایش یافت

در تمام جوامع بشری به جهت حمایت از مردم و کشاورزان تولیدکننده گندم به عنوان یک محصول استراتژیک، یارانه به شکل‌های مختلف جهت تامین نان پرداخت می‌گردد و دولت‌ها همواره درصدد حفظ نظارت خود بر این کالای استراتژیک هستند.

در کشور ما طبق اعلام رسمی، سالیانه حدود 14 تا 18 میلیون تن گندم از سوی کشاورزان برداشت و به دولت تحویل میگردد که از این مقدار حدود 12 میلیون تن صرف پخت نان میشود. طی چندسال گذشته و با هدف حمایت از تولید گندم، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داده و به جهت حمایت از مردم، قیمت آرد تولیدی از گندم را ثابت نگه داشته است. اگرچه کشاورزان هم به دلیل افزایش هزینههای جانبی کاشت، داشت و برداشت، چندان از قیمتهای خرید تضمینی راضی به نظر نمیرسند اما این افزایش قیمت خرید گندم همچنان فشار مالی فراوانی را به دولت تحمیل میکند.

امسال طبق اعلام دولت، خرید گندم از کشاورز 45/000 و از هر 51 کیلوگرم گندم مقدار 40 کیلوگرم آرد استحصال میگردد یعنی 2/595/000 = 45/000 × 51 و آرد حاصله نیز در دو نرخ یارانه شماره یک به قیمت 350/000 ریال و یارانه شماره 2 به قیمت 500/000 ریال در اختیار نانوایان سراسر کشور قرار میگیرد. میانگین این دو مبلغ 425/000 ریال است که اگر به مبلغ گندم خریداری شده که در بالا بیان شد، هزینههای نگهداری در سیلو و هزینههای آسیابانی را اضافه کنیم حدود 2/500/000 ریال برای تولید 40 کیلو آرد هزینه میشود که از این رقم میانگین آرد تحویلی به نانوایان را کسر کنیم، 2/075/000 = 2/500/000  425/000 ریال در هر کیسه یارانه پرداخت میگردد. حال این رقم را روزانه 10 کیسه به طور میانگین برای هر واحد نانوایی در کشور در نظر بگیرید، 20/075/000 =2/075/000 × 10 ریال میشود.

حال با در نظر گرفتن تعطیلی دو روز در ماه نانواییها، این رقم را در 28 روز ضرب نمایید 581/000/000 = 20/750/000 × 28  ماحصل آن یارانهای است که دولت ماهیانه به هر نانوایی پرداخت میکند!

طبق اعلام غیررسمی و رسمی دولت و بخش خصوصی، در سطح کشور 80/000 واحد نانوایی فعال وجود دارد و سالیانه مقدار 11 هزار میلیارد تومان یارانه جهت تأمین نان به مردم کشور پرداخت میشود.

ادامه این روند باعث افزایش بار مالی دولت میگردد و در یک نقطه، دیگر درمان این درد بسیار سخت و پرهزینه خواهد شد لذا پیشنهاد میگردد برای گذر از این وضعیت (چرخه معیوب گندم از مزرعه تا سفره مردم)، طرح ذیل سریعاً اجرایی گردد تا هم دولت از زیر فشار پرداخت چنین هزینه سنگینی خارج شود و هم نانوایان به آرامش نسبی خود برسند و هم مردم (اقشار آسیبپذیر جامعه) بتوانند به طور مستقیم از یارانه نان بهرهمند گردند.

1 ابتدا آرد تحویلی به نانوایان، تکنرخی شود یعنی آرد 35/000 تومان و 50/000 تومانی حذف و هر کیسه به مبلغ 100/000 تومان به نانوایان تحویل گردد که این امر باعث کاهش فاصله بین خرید تضمینی گندم و یارانه پرداختی آن میشود و درآمد زیادی نیز وارد خزانه دولت خواهد شد.

2 سپس با توجه به قیمت آرد تحویلی یکصدهزار تومانی به نانوایان، آنالیز قیمت نان نیز مشخص و با در نظر گرفتن هزینههای تولید نانواخانه، قیمت منطقی نان نیز اعلام گردد. با توجه به اینکه قیمت نان بیشتر از 25 درصد از قیمت آرد متأثر نخواهد بود یعنی قیمت نان هم به همین میزان بالا خواهد رفت و نانوایان از وضعیت نارضایتی فعلی خارج خواهند شد.

3 در آخر با توجه به درآمد حاصل از افزایش قیمت آرد که در بند «1» توضیح داده شد، رقمی کارشناسی شده و متناسب به حساب سرپرستان خانوار چند دهک پایین جامعه به صورت نقدی واریز گردد تا با حفظ شئونات، مردم برای خرید روزانه نان اقدام نمایند.